Koninklijk Besluit van 07 mei 2013
gepubliceerd op 12 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arb

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202288
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2011 Maatregelen voor de lonen, de opleiding en de arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 26 augustus 2011 onder het nummer 105369/CO/314) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen en de werknemers die ze tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders, de arbeidsters en de bedienden.

HOOFDSTUK II. - Juridisch kader Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 houdende uitvoering van het artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

HOOFDSTUK III. - Koopkracht Op 1 januari 2012 wordt er een verhoging van 0,3 pct. toegepast op de minimumlonen/wedde en de werkelijk betaalde lonen/wedde.

HOOFDSTUK IV. - Werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten Vanaf 1 juli 2011, bedraagt de werkgeverstussenkomst in de onkosten voor het woon-werkverkeer, voor alle vervoermiddelen behalve de fiets, 100 pct. van de weekkaarttrein van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) volgens de bepalingen van de artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 200 9.

Gunstigere regelingen die reeds in bepaalde ondernemingen bestonden worden in hun huidige vorm behouden voor de betrokken werknemers. HOOFDSTUK V. - Classificatie 1. Categorie 3 (kapper) Ten laatste na 5 jaar dienstanciënniteit in de sector, gaat de kapster of de kapper over naar categorie 3. Een afwijking met behoud in categorie 2 is slechts mogelijk indien aan twee voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt : - de werkgever kan bewijzen dat hij jaarlijks minstens 16 uren opleiding heeft aangeboden overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007; - de bemiddelingscommissie die werd opgericht binnen het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, aangezocht door de werkgever, heeft de afwijking toegestaan.

De werknemer kan zijn competenties eventueel bewijzen via het ervaringsbewijs.

Dit artikel treedt in werking op 1 januari 2012. 2. Anciënniteit in de schoonheidszorgen De verloning die verbonden is aan de classificatie wordt bepaald op basis van de anciënniteit in de sector.3. Classificatie Fitness Voor de fitnesscentra zal in 2012 een nieuwe classificatie worden voorgesteld. Er werd afgesproken dat de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten tegen uiterlijk 30 april 2012 gesloten moeten zijn. HOOFDSTUK VI. - Werkgereedschap De sociale partners herinneren eraan dat de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten moet worden toegepast.

Indien de werkgever niet het nodige werkmateriaal overhandigt, zal de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer.

De vergoeding wordt jaarlijks op 1 januari door het paritair comité vastgesteld. Zij wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs van het werkgereedschap dat normaal gebruikt wordt in een kapsalon.

HOOFDSTUK VII. - Carenzdag Vanaf 1 juli 2011, wordt de carenzdag definitief afgeschaft voor de arbeiders en arbeidsters die minstens 6 maanden anciënniteit tellen binnen de onderneming.

HOOFDSTUK VIII. - Strijd tegen sociale fraude De partijen gaan akkoord om acties op te zetten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Werk, de FOD Sociale Zekerheid en de RSZ om de strijd aan te gaan tegen sociale fraude en illegale arbeid met een bijzondere aandacht voor de naleving van de arbeidsduur en het zoeken naar een efficiënt systeem om de prestaties te registreren zonder evenwel de administratieve last te verzwaren.

Er zal speciale aandacht besteed worden aan een aantal speciale gevallen en meer bepaald aan het probleem van de "schijnzelfstandigen".

HOOFDSTUK IX. - Preventie van beroepsrisico's De partijen komen overeen om een collectieve overeenkomst te sluiten voor 31 december 2011, waarin de inhoud van het Europees kaderakkoord inzake preventie van gezondheidsrisico's in de kapperssector en de engagementen van de verklaring van Dresde worden opgenomen.

HOOFDSTUK X. - Mistoestanden op het vlak van de sector en getrouwheid van het personeel aan de sector De sociale partners verbinden zich er formeel toe een oplossing te vinden voor de bestaande mistoestanden in de sector, en dit op het vlak van : - verhoging van de koopkracht en getrouwheid van de werknemers aan de sector; - classificatie en uitwerking van een duidelijk beroepsprofiel; - buitengewone prestaties en flexibiliteit.

De bedoeling is de werknemers en hun bekwaamheid te behouden door hen een juiste verloning te bezorgen voor hun inspanningen.

Hiertoe zal door onafhankelijke bureaus een studie worden uitgevoerd met de bedoeling een goede verloning voor te stellen die rekening houdt met de economische realiteit en met de eisen van de consumenten.

Er zal een speciale aandacht besteed worden aan de verschillende regio's en aan de subsectoren.

De opdrachten voor dit studiebureau zullen paritair bepaald worden en gefinancierd door het fonds voor bestaanszekerheid.

Er werd afgesproken dat de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten tegen uiterlijk 30 april 2012 moeten gesloten zijn.

HOOFDSTUK XI. - Flexibiliteit De werkgevers zullen maatregelen inzake flexibiliteit voorstellen, met eventueel compensaties voor abnormale prestaties en systemen voor registratie van de prestaties.

Deze maatregelen zullen bestudeerd worden door onafhankelijke bureaus en zullen het voorwerp uitmaken van collectieve onderhandelingen op het vlak van de sector.

Er werd overeengekomen dat de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten tegen uiterlijk 30 april 2012 moeten gesloten zijn.

HOOFDSTUK XII. - Sectorale acties inzake opleiding 1. Risicogroepen Een collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010 heeft voor 2011 en 2012 de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2008 (koninklijk besluit van 26 maart 2009) ten voordele van de risicogroepen verlengd.2. Sectorale opleidingsinspanningen De sector verbindt zich ertoe om bij conventie de deelname aan opleidingen met minstens 5 pct.per jaar te verhogen conform de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact. HOOFDSTUK XIII. - Verlenging van bestaande akkoorden Alle bepalingen die niet door de huidige overeenkomst worden gewijzigd, blijven van toepassing.

HOOFDSTUK XIV. - Geldigheidsduur De huidige conventie wordt gesloten voor een duurtijd van twee jaar.

Zij wordt van kracht op 1 januari 201 1.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^