Koninklijk Besluit van 07 mei 2013
gepubliceerd op 17 september 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsove

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202633
pub.
17/09/2013
prom.
07/05/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MEI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012 Wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 24 september 2012 onder het nummer 111207/CO/140)

Artikel 1.Toepassingsgebied § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting type koninklijk besluit prom. 07/05/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoersvergunning vereist is;3° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoersvergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogram en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoersvergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 bron diensten van de eerste minister Wet houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de sluiten betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is evenwel niet van toepassing op : a) de leerlingen aangegeven in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 035;b) de leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, aangegeven worden met werknemerskengetal 015, maar werken onder leercontract zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract".

Art. 2.Doel van de overeenkomst Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt het pensioenreglement van het sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 3.Pensioenreglement Het pensioenreglement opgenomen in bijlage 1 gehecht bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden, neergelegd op 17 oktober 2011 en geregistreerd op 3 november 2011 onder nummer 106704/CO/140, wordt vervangen door bijlage gehecht bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 4.Geldigheidsduur Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Ze kan opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen. Deze opzegging moet schriftelijk gebeuren, met inachtneming van alle wettelijke bepalingen en per aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het paritair comité, die zonder verwijl alle ondertekenende partijen hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt.

Een opzeg van zes maanden moet in acht genomen worden. De termijn neemt een aanvang op de eerste dag van het kwartaal volgend op de datum waarop het aangetekend schrijven verstuurd werd.

Art. 5.Algemene bepalingen Indien één of meerdere bepalingen nietig zouden zijn of ongeldig of zonder uitwerking verklaard zou(den) worden, blijven, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen, alle andere bepalingen onverminderd van toepassing en uitwerking behouden. In zulk geval alsook in de gevallen waar de geldigheid of uitwerking van de volledige overeenkomst in gevaar komt, verbinden de ondertekenende organisaties zich ertoe om zonder verwijl onderhandelingen op te starten met het oog op een regeling of, bij gebreke ervan binnen zes maanden, om de situatie en de gevolgen van dergelijke ongeldigheidsverklaringen vast te stellen.

De bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst maakt er integraal deel van uit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden Pensioenreglement HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voorwerp 1.1. Dit Pensioenreglement is het reglement van het Sectoraal Pensioenstelsel ingericht bij collectieve arbeidsovereenkomst - collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek op 15 september 2011, in uitvoering van het sectorakkoord 2007-2008 van 5 juni 2007 en van het protocolakkoord van 16 juli 2009. De collectieve arbeidsovereenkomst richt het Sectoraal Pensioenstelsel in voor de werkgevers en hun werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behoren tot de subsectoren van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en voor de goederenbehandeling voor rekening van derden. Dit Pensioenreglement legt de rechten en verplichtingen vast van de Inrichter, de Werkgevers, de Aangeslotenen en hun Begunstigden en Rechthebbenden en bepaalt de aansluitingsvoorwaarden bij het Sectoraal Pensioenstelsel alsook de regels inzake de uitvoering ervan.

Dit Pensioenreglement wordt vastgesteld in uitvoering van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst en vormt er de bijlage 1 van. 1.2. Dit Pensioenreglement houdt een pensioentoezegging in van het type Vaste Bijdragen zonder gewaarborgd rendement. 1.3. Het Sectoraal Pensioenstelsel wordt ingericht door de inrichter, SFTL. Het beheer en de uitvoering ervan wordt toevertrouwd aan Pensio TL, organisme voor de financiering van pensioenen, afgekort OFP, op 22 mei 2012 toegelaten als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, afgekort IBP, door de FSMA, nummer 50.603. Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst is Pensio TL belast met het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel, omschreven in dit Pensioenreglement.

Pensio TL heeft een middelverbintenis. Dit wil zeggen dat Pensio TL de haar toevertrouwde gelden zo goed mogelijk zal beheren overeenkomstig het principe van de prudente persoon. Pensio TL waarborgt geen resultaat en gaat dus geen resultaatverbintenis aan.

Art. 2.Definities Voor de toepassing van het Pensioenreglement hebben de begrippen met een hoofdletter de betekenis die eraan gegeven wordt in dit artikel.

Aangeslotene Een Aangeslotene bij het Pensioenreglement kan een Actieve Aangeslotene zijn of een Passieve Aangeslotene. Het begrip Aangeslotene omvat zowel de Actieve als de Passieve Aangeslotene.

Een Actieve Aangeslotene is een werknemer die voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van het Pensioenreglement zolang hij tewerkgesteld is of niet uitgetreden is bij een Werkgever en aan de aansluitingsvoorwaarden blijft voldoen.

Een Passieve Aangeslotene is een gewezen Actieve Aangeslotene die bij uittreding verworven reserves heeft en zijn verworven reserves in Pensio TL gelaten heeft na uittreding. Een Passieve Aangeslotene wordt in de praktijk ook een "slaper" genoemd.

Aanvullend Pensioenkapitaal De prestatie bepaald in hoofdstuk III van het Pensioenreglement.

Actuaris De aangewezen actuaris van Pensio TL. Begunstigde De persoon die ingevolge het overlijden van een Actieve of, naargelang van het geval, Passieve Aangeslotene gerechtigd wordt overeenkomstig dit Pensioenreglement op (een deel van) het Overlijdenskapitaal bepaald in hoofdstuk IV van het Pensioenreglement.

Buffer De vrije reserve, zoals bedoeld in het uitvoeringsbesluit van de WAP, in het OFP Pensio TL. De activa van Pensio TL vormen één globaal vermogen maar zijn intern opgedeeld in drie luiken waarvan de Buffer één luik is. De Buffer is geen afzonderlijk vermogen in de zin van de wetgeving.

De Buffer bestaat uit de activa van het OFP die niet toebedeeld zijn aan het Pensioenluik of aan het Kostenluik.

De activa in de Buffer komen voort uit een jaarlijkse toebedeling van : (i) het positieve verschil tussen het Netto Rendement van het OFP en het gecorrigeerd Netto Rendement van het OFP en (ii) het resultaat van de formule "Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in de Buffer/totale activa van het OFP)" en (iii) het verschil tussen het gecorrigeerd Nettorendement en het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement alsook (iv) wanneer van toepassing, van de eventuele vermindering van de toebedeling aan het Kostenluik bedoeld in artikel 12 (ii). De Buffer kan aangewend worden voor : (i) de aanzuivering van de Individuele Rekeningen bij Uittreding, Pensionering, Overlijden, Opheffing van het Sectoraal Pensioenstelsel en/of bij overdrachten van Verworven Reserves (desgevallend aangevuld voor zover wettelijk vereist) en/of voor (ii) prudentiële aanzuiveringen in het Pensioenluik en/of Kostenluik in het kader van het prudentieel beleid, het financieringsplan, interne of officiële herstel- of saneringsplannen en/of ingevolge eventuele discrepanties in de cashflows betreffende de geïnde RSZ ontvangsten, de via de RSZ ingevorderde Kwartaalbijdragen en de krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde Kwartaalbijdragen. CAO De collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek tot inrichting van een Sectoraal Pensioenstelsel voor de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en voor goederenbehandeling voor rekening van derden, met inbegrip van haar bijlagen en latere wijzigingen.

FSMA De Autoriteit voor Financiële Diensten en markten die de toezichthoudende autoriteit is op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. De FSMA ziet in het bijzonder toe op de naleving van de sociale wetgeving inzake aanvullende pensioenen (waaronder de WAP) en op het beheer en de werking van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in overeenstemming met de prudentiële regelgeving terzake.

Gecorrigeerd Nettorendement Het Nettorendement van het OFP van het betreffende boekjaar (i) verminderd met een bedrag gelijk aan het positieve verschil tussen het reële bedrag van de beheers- en werkingskosten van het OFP van het betreffende boekjaar enerzijds en de ontvangen Kostenbijdragen in het Kostenluik van het OFP anderzijds indien deze laatste lager zijn en (ii) verminderd met het verschil tussen de overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigde Kwartaalpensioenbijdragen enerzijds en de dienovereenkomstige RSZ-ontvangsten, indien deze laatste lager zijn, anderzijds of (iii) naargelang van het geval, vermeerderd met het verschil tussen deze RSZ-ontvangsten enerzijds en de overeenkomstig de CAO verschuldigde Kwartaalpensioenbijdragen anderzijds indien deze laatsten lager zijn. Het gecorrigeerd Nettorendement wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van de jaarrekeningen en de onderliggende boekhoudingstukken van het OFP. De correcties conform (i), (ii) en/of (iii) worden evenwel niet toegepast wanneer ze onbeduidend zijn en/of niet nodig zijn gelet op de reeds voldoende aanwezige activa in het Kostenluik, rekening houdend met eventueel bestaande cumulatieve saldi van vorige boekjaren. De Raad van Bestuur stelt dit jaarlijks vast op grond van de boekhouding van het OFP. Individuele rekening De rekening die binnen het OFP aangehouden wordt voor en op naam van elke Actieve en Passieve Aangeslotene waaraan de Kwartaalpensioenbijdrage toegekend wordt. De oprenting ervan gebeurt a rato van het toegewezen gecorrigeerd Nettorendement.

Inrichter Het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek", afgekort SFTL, fonds voor bestaanszekerheid. De Inrichter van het Sectoraal Pensioenstelsel is aangeduid in de collectieve arbeidsovereenkomst overeenkomstig de WAP en is lid van het OFP. IBP Een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Het OFP Pensio TL is de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die belast wordt met het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel.

Kind Een kind waarvan de afstamming ten aanzien van de Aangeslotene vaststaat alsook een kind erkend of geadopteerd door de Aangeslotene.

Kwartaalbijdrage De Forfaitaire Bijdrage zoals vastgesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst (met inbegrip van haar bijlagen, in het bijzonder in bijlage 2 en haar latere wijzigingen), aangepast aan de Globale Prestatiefactor zoals bepaald in voormelde collectieve arbeidsovereenkomst (met inbegrip van haar bijlagen en latere wijzigingen) in functie van de tewerkstellingsituatie van de Actieve Aangeslotene.

Kwartaalpensioenbijdrage Het deel van het bedrag van de Kwartaalbijdrage dat dient voor de opbouw van de voordelen en prestaties voorzien in het Sectoraal Pensioenstelsel overeenkomstig het pensioenreglement en bepaald in de CAO (met inbegrip van haar bijlagen, in het bijzonder in bijlage 2, en haar latere wijzigingen).

Kostenbijdrage Het deel van het bedrag van de Kwartaalbijdrage dat dient voor de dekking van de kosten betreffende het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel. Het bedrag van de Kostenbijdrage is bepaald in de CAO (met inbegrip van haar bijlagen, in het bijzonder in bijlage 2 en haar latere wijzigingen). De Kostenbijdrage is gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de Kwartaalbijdrage, enerzijds, en de Kwartaalpensioenbijdrage verhoogd met de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, anderzijds.

Kostenluik Het deel van de activa van het OFP toebedeeld aan het Kostenluik. De activa in het Kostenluik zijn afkomstig van de stortingen van de Kostenbijdragen en van de toebedeling van het gecorrigeerd Nettorendement aan het Kostenluik overeenkomstig artikel 12 van dit pensioenreglement. De activa van het Kostenluik kunnen alleen aangewend worden voor de dekking van de kosten betreffende het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel. Het Kostenluik is geen afzonderlijk vermogen in de zin van de wetgeving.

Luik Individuele Rekeningen Het Pensioenluik binnen het OFP. Netto Rendement Het financieel resultaat van het OFP, zoals jaarlijks vastgesteld in rubriek II van de resultatenrekening van het betreffende boekjaar.

Normale Pensioendatum De eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Normale Pensioenleeftijd bereikt wordt.

Normale Pensioenleeftijd De normale wettelijke pensioenleeftijd voor Pensionering van de Aangeslotene, doch ten vroegste 65 jaar.

Onthaalstructuur De verzekeringsovereenkomst gesloten door de Inrichter met een instelling die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 32, § 1, 2° WAP (die de totale winst verdeelt onder de aangeslotenen in verhouding tot hun reserves en de kosten beperkt volgens de geldende reglementering) voor het beheer van : (i) de door Actieve Aangeslotenen bij hun vroegere werkgever verworven pensioenrechten die op hun vraag overgedragen worden naar de pensioeninstelling van de Inrichter; en (ii) voor het beheer van de Verworven Reserves, desgevallend aangevuld tot de bedragen gewaarborgd bij uittreding ingevolge de WAP, van gewezen Actieve Aangeslotenen die naar aanleiding van hun Uittreding of achteraf de overdracht vragen naar de Onthaalstructuur; en (iii) voor het beheer van de individuele voortzetting van Passieve Aangeslotenen zoals bepaald in de WAP. De overeenkomst van de Onthaalstructuur is (mede)onderschreven door het OFP voor de uitvoering van de omzetting van kapitalen in renten op vraag van de Aangeslotenen of Begunstigde overeenkomstig artikel 25 van het Pensioenreglement.

Opting out De mogelijkheid waarin voorzien wordt door de CAO voor een werkgever die onder het toepassingsgebied van de CAO valt om de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel zelf te organiseren op het niveau van zijn onderneming(en) overeenkomstig de voorwaarden van de CAO (nader bepaald in haar bijlage 3 in het bijzonder).

OFP Pensio TL. Het organisme voor de financiering van pensioenen Pensio TL dat optreedt als de Pensioeninstelling voor het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel.

Overlijdenskapitaal De prestatie bepaald in hoofdstuk IV van het Pensioenreglement.

PC of Paritair Comité Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek.

Partner De echtgteno(o)t(e) van de Actieve of Passieve Aangslotene op het ogenblik van het overlijden van de actieve of passieve aangeslotene die niet uit de echt gescheiden is, noch wettelijk van tafel en bed gescheiden is, of de persoon van hetzelfde of andere geslacht, niet verwant met de Actieve of Passieve Aangeslotene in de eerste, tweede of derde graad met wie de Actieve of Passieve Aangeslotene wettelijk samenwoont op basis van een verklaring van wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek op het ogenblik van het overlijden van de Actieve of Passieve Aangeslotene. De persoon met wie de Aangeslotene op het ogenblik van zijn overlijden samenwoont op grond van een regeling, volgens het eventueel toepasselijke buitenlandse recht, die gelijkaardig is aan de wettelijke samenwoning bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, wordt in overeenstemming met de bepalingen van het internationaal privaatrecht gelijkgesteld met de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene voor de toepassing van dit Pensioenreglement.

Behoudens situaties waarin het eventueel toepasselijke buitenlandse recht meerdere echtgenoten erkent en de gevolgen ervan in België erkend worden, zal de Aangeslotene slechts één partner hebben voor de toepassing van dit Pensioenreglement. Er wordt nooit meer dan één overlijdenskapitaal toegekend. Desgevallend wordt het verdeeld in gelijke delen onder de wettelijk erkende Partners indien er meerdere zijn, dit om te voorzien in een gelijke opbouw van voordelen voor elke Aangeslotene op zijn Individuele Rekening, proportioneel aan zijn tewerkstellingsituatie.

De Aangeslotenen en/of hun partners zijn verplicht om op eenvoudig verzoek van of namens het OFP het bewijs te leveren van het huwelijk of de (regeling van) wettelijke samenwoning, aan de hand van officiële stukken afgeleverd of bekrachtigd door officiële bevoegde instanties.

Pensioendatum Naargelang van het geval de Normale Pensioendatum, de Vervroegde Pensioendatum of de Verdaagde Pensioendatum.

Pensioeninstelling Een instelling die een aanvullend pensioenstelsel beheert en uitvoert en onder het toezicht staat van de bevoegde autoriteiten.

Pensioenluik Het deel van de activa van het OFP dat verbonden en toebedeeld is aan de Individuele Rekeningen van de Actieve en Passieve Aangeslotenen.

Het Pensioenluik is geen afzonderlijk vermogen in de zin van de wetgeving. De activa van het Pensioenluik maken deel uit van het globale vermogen van het OFP. Voor de toepassing van het Pensioenreglement en voor het beheer van het OFP wordt evenwel gebruik gemaakt van een opdeling in interne luiken binnen het OFP. De activa van het Pensioenluik zijn gelijk aan de som van alle activa op de Individuele Rekeningen van de Aangeslotenen.

Pensioenreglement De bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst waarin de rechten en verplichtingen van de Inrichter, de Werkgevers, de Aangeslotenen en hun Begunstigden en rechthebbenden bepaald zijn overeenkomstig de WAP. Pensionering Met wettelijk pensioen gaan of het stopzetten van alle professionele activiteiten met het oog op de opname van een wettelijk pensioen.

Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van het OFP Pensio TL, paritair samengesteld, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Rechthebbende Een persoon die rechtens aanspraak kan maken op een voordeel voorzien in het Pensioenreglement op basis van een wettelijke grondslag of een definitieve in kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke beslissing.

RSZ De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Sectoraal Pensioenstelsel De collectieve pensioentoezegging ingericht op grond van de CAO en bepaald de CAO (met inbegrip van haar bijlagen, in het bijzonder bijlage 1 die het Pensioenreglement omvat, zoals het van tijd tot tijd bestaat op basis van de CAO en haar eventuele latere wijzigingen).

Toegewezen Gecorrigeerd Nettorendement Het deel van het Gecorrigeerd Netto Rendement dat toegewezen wordt aan de Individuele Rekening van elke Actieve of Passieve Aangeslotene volgens de bepalingen van het Pensioenreglement en de werkingsdocumenten van het OFP. Het deel van het Gecorrigeerd Netto Rendement dat toebedeeld wordt aan het Pensioenluik wordt vastgesteld op basis van de toebedelingsleutel bepaald in artikel 12 van het Pensioenreglement. Voor zover het aldus bepaalde toe te bedelen Gecorrigeerd Nettorendement positief is en hoger is dan wat zou nodig zijn om de bedragen van de individuele rekeningen aan te vullen tot de bedragen die zouden gewaarborgd zijn in de veronderstelling van een uittreding op het ogenblik van de toebedeling, wordt het beperkt tot het niveau en bedrag gelijk aan wat nodig zou zijn om deze hypothetische waarborg af te dekken.

Het aldus bepaald (en naargelang van het geval beperkt) aan het pensioenluik toe te bedelen Gecorrigeerd Netto Rendement, wordt vervolgens toegewezen aan de Individuele Rekening van elke Actieve en Passieve Aangeslotene, pro rata zijn Verworven Reserves bij het begin van het betreffende boekjaar en de Kwartaalpensioenbijdragen voor de betrokken Aangeslotene, in het betreffende boekjaar, vanaf de respectievelijke valutadata van de Kwartaalpensioenbijdragen. Dit is het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement.

Uittreding De beëindiging van de arbeidsovereenkomst anders van door overlijden of pensionering, van een Actieve Aangeslotene voor zover betrokkene geen nieuwe arbeidsovereenkomst sluit/gesloten heeft met een Werkgever.

De uittreding wordt : (i) ofwel schriftelijk door de Aangeslotene aan het OFP meegedeeld; (ii) ofwel vastgesteld op basis van de afwezigheid gedurende twee opeenvolgende kwartalen van DmfA's betreffende de betrokken Passieve Aangeslotene door een Werkgever.

In het laatste geval wordt de Passieve Aangeslotene zo snel mogelijk gecontacteerd door of namens het OFP om bevestiging van zijn Uittreding te vragen. Bij ontstentenis van dergelijke bevestiging, om welke reden dan ook, wordt de Aangeslotene geacht te zijn uitgetreden en een Passief Aangeslotene te zijn geworden.

Valutadatum De dag vanaf wanneer de oprenting toegepast wordt. Voor de oprenting van de Kwartaalpensioenbijdrage is dit de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarop de Kwartaalpensioenbijdrage betrekking heeft. Voor de oprenting van de Kwartaalpensioenbijdrage die betrekking heeft op de verbrekingsvergoeding, is de Valutadatum de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de verbrekingsvergoeding aangegeven en betaald wordt.

Vaste Bijdragen Een pensioentoezegging van het type Vaste Bijdragen is een pensioentoezegging waarin de verbintenis slaat op de betaling van een vooraf vastgestelde bijdrage.

Verdaagde Pensioendatum De eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Verdaagde Pensioenleeftijd valt.

Verdaagde Pensioenleeftijd Een leeftijd na de Normale Pensioenleeftijd waarop de Actieve Aangeslotene met pensioen gaat en zijn professionele activiteiten definitief stopzet. De Actieve Aangeslotene moet het OFP schriftelijk meedelen vanaf wanneer hij, na de Normale Pensioenleeftijd, verdaagd zijn aanvullend Pensioenkapitaal wenst op te nemen.

Vervroegde Pensioendatum De eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de Vervroegde Pensioenleeftijd valt.

Vervroegde Pensioenleeftijd Een leeftijd gesitueerd vóór de Normale Pensioenleeftijd, ten vroegste vanaf wanneer een opname van het Aanvullend Pensioenkapitaal wettelijk mogelijk is en ten vroegste vanaf wanneer de Actieve of Passieve Aangeslotene een wettelijk pensioen kan opnemen of, naargelang van het geval kan genieten van het conventioneel brugpensioenstelsel.

Op de datum van de inwerkingtreding van het Sectoraal Pensioenstelsel is 60 jaar de vroegst mogelijke leeftijd voor opname van het Aanvullend Pensioenkapitaal. Bijgevolg is de Vervroegde Pensioenleeftijd in de zin van dit Pensioenreglement op 1 juli 2011 ten vroegste de leeftijd van 60 jaar.

Verworven Prestatie De Verworven Prestatie waarop de Aangeslotene aanspraak kan maken overeenkomstig het Pensioenreglement bij in leven zijn op de Normale, Verdaagde of, naargelang van het geval, Vervroegde Pensioenleeftijd voor zover hij na zijn uittreding zijn Verworven Reserves in het OFP gelaten heeft.

Verworven Reserves Het bedrag op de Individuele Rekening van de Aangeslotene.

Werkgever Een werkgever die onder het toepassingsgebied valt van de CAO en geen gebruik maakt van de Opting Out mogelijkheid. Een Werkgever neemt deel aan het Sectoraal Pensioenstelsel.

Werknemer Een Werknemer van een Werkgever die voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden van het Pensioenreglement van het Sectoraal Pensioenstelsel.

WAP De wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

Art. 3.Algemeen Waar in het Pensioenreglement het meervoud, respectievelijk het enkelvoud en/of het mannelijke, respectievelijk het vrouwelijke geslacht gebruikt worden, moet dit, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling ook gelezen worden als het enkelvoud, respectievelijk het meervoud en/of het vrouwelijke, respectievelijk het mannelijke geslacht. HOOFDSTUK II. - Aansluitingsvoorwaarden

Art. 4.Werknemers op 1 juli 2011 Alle Werknemers die op de datum van de inwerkingtreding van het Sectoraal Pensioenstelsel, op 1 juli 2011, verbonden waren met één of meerdere Werkgever(s) worden verplicht aangesloten bij het Sectoraal Pensioenstelsel vanaf 1 juli 2011 : (i) voor zover zij bij de RSZ aangegeven zijn in RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027 en (ii) anders dan onder een leercontract tewerkgesteld worden krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur.

Art. 5.Werknemers na 1 juli 2011 Alle Werknemers die vanaf 1 juli 2011 tewerkgesteld worden bij één of meerdere Werkgevers, anders dan onder een leercontract, krachtens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur en aangegeven worden in de RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 of 027, worden onmiddellijk bij de aanvang van hun arbeidsovereenkomst aangesloten bij het Sectoraal Pensioenstelsel. Hun aansluiting wordt geacteerd op de eerste dag van het kwartaal waarvoor de DmfA (aangifte) betreffende betrokkene, gedaan wordt.

Art. 6.Leerlingen In afwijking van de artikelen 4 en 5 hiervoor worden leerlingen die aangegeven worden in RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 035 niet aangesloten bij het Sectoraal Pensioenstelsel.

Leerlingen die vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden, die aangegeven worden in RSZ-categorie 083 met werknemerskengetal 015 maar werken onder een leercontract, zoals aangegeven aan de RSZ met vermelding type leerling in de zone "type leercontract", worden ook niet aangesloten aan het Sectoraal Pensioenstelsel.

Art. 7.Leeftijd Er geldt geen leeftijdsvoorwaarde als aansluitingsvoorwaarde. De Werknemer die voldoet aan voormelde aansluitingsvoorwaarden, wordt aangesloten bij het Sectoraal Pensioenstelsel, ongeacht zijn leeftijd.

Art. 8.DmfA De aansluiting wordt vastgesteld op basis van de DmfAs. Verificaties gebeuren aan de hand van RSZ-aangiften en/of op basis van de beschikbare gegevens in databanken waartoe de Inrichter en/of het OFP toegang hebben. HOOFDSTUK III. - Aanvullend Pensioenkapitaal

Art. 9.Bedrag van het Aanvullend Pensioenkapitaal Het Aanvullend Pensioenkapitaal bij pensionering van de Aangeslotene of op de Vervroegde Pensioenleeftijd in het kader van het conventioneel brugpensioenstelsel is gelijk aan het bedrag op zijn Individuele Rekening, dat voor zover nodig en wettelijk vereist, aangevuld wordt tot het bedrag dat in toepassing van de WAP gewaarborgd is.

Een Actieve Aangeslotene heeft op de normale of naargelang van het geval, op de Vervroegde of Verdaagde pensioendatum, recht op een Aanvullend Pensioenkapitaal gelijk aan het bedrag dat op de laatste dag van de maand voorafgaand aan zijn Normale, of naargelang van het geval, Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum op zijn Individuele Rekening staat, desgevallend aangevuld tot het bedrag dat in toepassing van de WAP gewaarborgd is op die datum (dit wil zeggen op de laatste dag van de maand voorafgaand aan zijn, naargelang van het geval, Normale, Vervroegde of Verdaagde pensioendatum).

Een passieve aangeslotene heeft op de Normale of naargelang van het geval op de Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum recht op een Aanvullend Pensioenkapitaal gelijk aan het bedrag dat op de laatste dag van de maand voorafgaand aan zijn Normale, of naargelang van het geval, Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum op zijn Individuele Rekening staat, desgevallend aangevuld tot het bedrag dat in toepassing van de WAP gewaarborgd was op de datum van zijn Uittreding.

Art. 10.Individuele Rekeningen in het OFP Elke Actieve en Passieve Aangeslotene heeft een Individuele Rekening die beheerd wordt door het OFP en waarop hij Aanvullend Pensioenkapitaalaanspraken kan laten gelden bij in leven zijn op de Normale Pensioenleeftijd, of naargelang van het geval, bij in leven zijn op de Vervroegde of Verdaagde Pensioenleeftijd, voor zover hij tot die respectievelijke datum, zijn Verworven Reserves in het OFP gelaten heeft.

Art. 11.Oprenting Het bedrag op de Individuele Rekening is gelijk aan de Oprenting van de Kwartaalpensioenbijdragen aan het Toegewezen Gecorrigeerd Nettorendement.

Het Aanvullend Pensioenkapitaal wordt opgebouwd op basis van de Kwartaalpensioenbijdragen bepaald in de CAO. De Kwartaalpensioenbijdragen worden gestort in het OFP en toegekend aan het Pensioenluik op de Individuele Rekening van elke Actieve Aangeslotene.

Indien de Passieve Aangeslotene bij of na Uittreding zijn verworven reserves in het OFP laat, beheert het OFP zijn Individuele Rekening verder volgens de voorwaarden van het Pensioenreglement.

Het bedrag van de individuele rekening van elke actieve of passieve aangeslotene evolueert in functie van het toegewezen gecorrigeerd Netto Rendement.

Het aan de individuele rekening van elke actieve en passieve aangeslotene toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement is gelijk aan het Gecorrigeerd Netto Rendement dat toebedeeld wordt aan het Pensioenluik volgens artikel 12 (i) hieronder en dat vervolgens proportioneel toegewezen wordt aan zijn Individuele Rekening a rato van zijn Verworven Reserves en de Kwartaalpensioenbijdragen wanneer van toepassing, volgens de regels bepaald in artikel 13 hierna.

Art. 12.Toebedelingen aan Pensioenluik, Kostenluik en Buffer Er zijn drie interne luiken binnen het OFP : (i) het Pensioenluik; (ii) het Kostenluik en (iii) de Buffer.

Samen vormen zij één globaal vermogen dat globaal beheerd en belegd wordt door het OFP. Het Nettorendement en het Gecorrigeerd Netto Rendement van het OFP worden dus globaal voor het totale vermogen van het OFP vastgesteld.

De Kwartaalpensioenbijdragen worden toebedeeld aan het Pensioenluik.

De Kostenbijdragen worden toebedeeld aan het Kostenluik.

De volgende toebedelingen gebeuren ook nog als volgt : (i) toebedeling aan het Pensioenluik (het pensioenluik omvat alle Individuele Rekeningen) Principe : Gecorrigeerd Nettorendement x (activa in Pensioenluik/totale activa van OFP) Beperking : Voor zover het resultaat van deze formule voor de toebedeling van het Gecorrigeerd Netto Rendement aan het Pensioenluik hoger is dan het bedrag dat zou nodig zijn om de bedragen van de Individuele Rekeningen aan te vullen tot de bedragen die zouden gewaarborgd zijn in de veronderstelling van een Uittreding op het ogenblik van de toebedeling, zal het aan het Pensioenluik toe te bedelen Gecorrigeerd Netto Rendement verminderd worden tot het bedrag dat nodig is om de bedragen van de Individuele Rekeningen te verhogen tot de bedragen die zouden moeten gewaarborgd zijn in het geval van een Uittreding op het ogenblik van de toebedeling.Het bedrag van de vermindering wordt toebedeeld aan de Buffer. (ii) toebedeling aan het Kostenluik Principe : Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Kostenluik/totale activa in AFP) Afwijking : Het resultaat van deze formule kan op beslissing van de Raad van Bestuur van het OFP verminderd worden tot het niveau vereist volgens de raming van de kosten voorzien in het budget van het OFP. Het bedrag van de vermindering wordt toebedeeld aan de Buffer. (iii) toebedeling aan de Buffer Principe 1 : Het verschil tussen het Netto Rendement en het Gecorrigeerd Netto Rendement Principe 2 : Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Buffer / totale activa van AFP) Principe 3 : De bedragen van de verminderingen vermeld in (i) en (ii) hiervoor.

Bij de toepassing van de principes vermeld in (i) en (ii) en van principe 2 vermeld in (iii) hiervoor, gebeurt de toebedeling van het Gecorrigeerd Netto Rendement proportioneel met de activa bij het begin van het betreffende boekjaar en met de inkomende en uitgaande cash flows van het betreffende boekjaar, rekening houdend met de respectievelijke Valuatadata van deze cash flows.

Voor de toepassing van principe 1 vermeld in (iii) hiervoor alsook van de beperking onder (i) en afwijking onder (ii) wordt als Valutadatum genomen de laatste dag van het betreffende boekjaar.

Art. 13.Toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement aan de Individuele Rekeningen Om het bedrag van de Individuele Rekening van een Actieve of Passieve Aangeslotene te bepalen wordt het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement toegepast op zijn Individuele Rekening.

Het Gecorrigeerd Netto Rendement dat ingevolge artikel 12 hiervoor aan het Pensioenluik wordt toebedeeld, wordt vervolgens toegewezen op de Individuele Rekeningen van de Actieve en Passieve Aangeslotenen, enerzijds aan de Verworven Reserves van elke Actieve en Passieve Aangeslotene op de begindatum van het betreffende boekjaar en anderzijds aan de Kwartaalpensioenbijdragen van het betreffende boekjaar.

Voor de toepassing van het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement ten aanzien van Kwartaalpensioenbijdragen is de Valutadatum telkens de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarop de Kwartaalpensioenbijdrage betrekking heeft. Voor de Kwartaalpensioenbijdrage die betrekking heeft op de verbrekingsvergoeding geldt als Valutadatum de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de verbrekingsvergoeding wordt aangegeven.

De Oprenting van de Individuele Rekeningen aan het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement wordt toegepast en loopt naargelang van het geval : (i) bij (brug)Pensionering op de Normale, Vervroegde of Verdaagde Pensioenleeftijd van een Actieve Aangeslotene : tot de laatste dag van de maand voorafgaand aan de Normale, of naargelang het geval, respectievelijk Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum wanneer het Aanvullend Pensioenkapitaal wordt opgenomen; (ii) bij (brug)Pensionering van een Passieve Aangeslotene op de Normale, Vervroegde of Verdaagde pensioenleeftijd : tot de laatste dag van de maand voorafgaand aan de Normale, Vervroegde of, naargelang van het geval Verdaagde Pensioendatum, met dien verstande dat de eventuele rekening alsdan beschikbare bedrag gebeurt ten aanzien van en maximaal tot het bedrag dat op de datum van de Uittreding gewaarborgd was ingevolge de WAP en de toepasselijke reglementering.

Voor de Oprenting aan het toegewezen Gecorrigeerd Nettorendement wordt het jaarlijks vastgestelde toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement per kwartaal berekend en toegepast volgens de formule van de gecumuleerde rentevoet.

In elk geval is de oprenting van de Kwartaalpensioenbijdrage aan het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement beperkt tot een bedrag dat zou gewaarborgd zijn indien er op het ogenblik van de toebedeling sprake zou zijn van Pensionering of Uittreding.

Art. 14.oprenting bij Uittreding of Pensionering in de loop van een boekjaar Voor de berekening van de Verworven Reserves bij Uittreding en van Aanvullende Pensioenkapitalen bij uitbetaling in een nog niet afgesloten boekjaar, gebeurt de oprenting aan de rentevoet van de WAP-waarborg bepaald in de reglementering alsdan van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Overlijden

Art. 15.Overlijdenskapitaal Indien een Actieve Aangeslotene overlijdt tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst met zijn Werkgever vóór zijn (brug)pensionering en dus vooraleer hij het Aanvullend Pensioenkapitaal heeft opgevraagd, ontvangt zijn Begunstigde een Overlijdenskapitaal, gelijk aan het bedrag dat op de datum van zijn overlijden op zijn Individuele Rekening staat, desgevallend aangevuld tot het bedrag dat gewaarborgd zou zijn overeenkomstig de WAP indien de Actieve Aangeslotene op dat ogenblik zou uitgetreden zijn.

Indien een Passieve Aangeslotene overlijdt vóór zijn (brug)pensionering of vooraleer hij zijn aanvullend pensioenkapitaal heeft opgevraagd, ontvangt zijn Begunstigde een Overlijdenskapitaal gelijk aan het bedrag dat op de datum van zijn overlijden, op zijn Individuele Rekening staat.

Art. 16.Begunstigde De Begunstigde wordt bepaald op grond van de hierna bepaalde rangorde : 1. de partner van de Overleden Aangeslotene die de hoedanigheid van Partner moet hebben op het ogenblik van het overlijden, of 2.bij ontstentenis, de kinderen van de Overleden Aangeslotene, of, bij vooroverlijden ervan, bij plaatsvervulling, hun kinderen, of 3. bij ontstentenis, de ouders, of de langstlevende ouder, of 4.bij ontstentenis, de broers en/of zussen van de aangeslotene, of 5. bij ontstentenis, pensio TL. Indien er meerdere Begunstigden zijn in éénzelfde rang, wordt het Overlijdenskapitaal in gelijke delen verdeeld onder de Begunstigden.

Indien het overlijden van de Aangeslotene veroorzaakt werd door een opzettelijke handeling of in opdracht van (één van) de begunstigde(n), wordt (diens deel van) het Overlijdenskapitaal uitbetaald, naargelang van het geval, aan de Begunstigde(n) in de daaropvolgende rang of verdeeld over en toegekend aan de andere Begunstigden in dezelfde rang.

Het is de Aangeslotene toegestaan om af te wijken van voormelde rangorde en een andere Begunstigde aan te duiden of te beslissen tot een andere rangorde. Dergelijke aanduiding of beslissing moet door de Aangeslotene schriftelijk meegedeeld worden aan Pensio TL via het daartoe bestemde begunstigingsaanwijzingsformulier, dat door Pensio TL als bewijs van ontvangst mede-ondertekend wordt en waarvan Pensio TL en de Aangeslotene elk een ondertekend exemplaar bijhouden. HOOFDSTUK V. - Betalingen

Art. 17.Datum van betaling - Aanvullend Pensioenkapitaal De Aangeslotene kan naar aanleiding van zijn (brug)pensionering op de Normale of, naargelang van het geval, Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum zijn Aanvullend Pensioenkapitaal opvragen. Hij richt daartoe een schriftelijke aanvraag aan Pensio TL. Onder voorbehoud van inachtneming van de bepalingen van artikel 18 hieronder wordt het Aanvullend Pensioenkapitaal uitbetaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin de Aangeslotene de Normale, of naargelang van het geval, Vervroegde of Verdaagde Pensioenleeftijd bereikte.

Desgevallend kan Pensio TL voorschotten uitbetalen in afwachting van de eigenlijke definitieve uitbetaling. Alle eventuele voorschotten zullen verrekend worden bij de uiteindelijke definitieve betaling of vereffening.

Indien de Aangeslotene zijn Aanvullend Pensioenkapitaal schriftelijk had opgevraagd bij Pensio TL maar komt te overlijden voor de definitieve uitbetaling ervan, wordt het (saldo) Aanvullend Pensioenkapitaal (na verrekening van eventuele voorschotten) betaald aan zijn nalatenschap. In zulk geval wordt geen Overlijdenskapitaal betaald aan de Begunstigden.

Art. 18.Betalingsmodaliteiten - Aanvullend Pensioenkapitaal Voor het uitvoeren van de betaling door Pensio TL is een minimumbedrag van 15 EUR bruto vereist. De Aangeslotene bezorgt aan Pensio TL het aanvraagformulier voor de uitbetaling van zijn Aanvullend Pensioenkapitaal, behoorlijk ingevuld en gedateerd. Bij dit formulier dienen alle vereiste stavingstukken gevoegd te worden. Op het formulier wordt het rekeningnummer vermeld waarop het Aanvullend Pensioenkapitaal kan gestort worden. Indien deze storing op een buitenlandse rekening gebeurt en hieraan kosten verbonden zijn, komen die kosten ten laste van de Aangeslotene.

In elk geval kan de betaling niet gebeuren en kan de verschuldigdheid niet vaststaan zolang Pensio TL geen behoorlijk en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met bijhorende stavingstukken ontvangen heeft.

Het Aanvullend Pensioenkapitaal wordt uitbetaald onder de vorm van een éénmalig kapitaal. De Aangeslotene heeft het recht om de omvorming van zijn Aanvullend Pensioenkapitaal te vragen in een rente. Pensio TL brengt de aangeslotene op de hoogte van diens recht om de omvorming van het Aanvullend Pensioenkapitaal in rente te vragen twee maande voor de pensionering op de Normale Pensioendatum of binnen de twee weken nadat Pensio TL op de hoogte werd gebracht door de Aangeslotene van diens Vervroegde of Verdaagde Pensionering. De keuze van omvorming is onherroepelijk en definitief en moet schriftelijk vastgesteld worden uiterlijk binnen de 60 dagen na de Normale Pensioendatum of, in het geval van Vervroegde of Verdaagde Pensionering, ten laatste binnen de 60 dagen die volgen op de mededeling vanwege Pensio TL aangaande het recht tot omvorming. Bij gebrek van een keuze binnen de bepaalde termijn wordt de Aangeslotene verondersteld gekozen te hebben voor de betaling onder de vorm van een éénmalig kapitaal.

Wanneer het jaarlijks bedrag van de rente ingevolge de omvorming van het Aanvullend Pensioenkapitaal in renten bij de aanvang evenwel niet meer bedraagt dan het bij de wet vastgesteld bedrag (500 EUR overeenkomstig de WAP van 2003 - geïndexeerd) wordt het Aanvullend Pensioenkapitaal in elk geval betaald onder de vorm van een éénmalig kapitaal.

Indien de Aangeslotene tijdig de omvorming van zijn Aanvullend Pensioenkapitaal in rente vraagt, zal Pensio TL aan de "Onthaalstructuur" een bedrag overdragen dat vastgesteld wordt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen, met het oog op de uitbetaling van renten door de Pensioeninstelling die de Onthaalstructuur beheert, tenzij het bedrag lager is dan het bedrag wettelijk bepaald, in welke geval het Aanvullend Pensioenkapitaal toch uitbetaald zal worden onder de vorm van een éénmalig kapitaal.

Na dergelijke overdracht zijn Pensio TL en de Inrichter jegens de Aangeslotene, de Begunstigden en Rechthebbenden, bevrijd van alle verplichtingen voortkomend uit het Sectoraal Pensioenstelsel en het beheer en de uitvoering ervan. De modaliteiten van betaling alsook de overige voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke rentebetalingen zijn bepaald in het reglement van de onthaalstructuur, waardoor de Pensioeninstelling, die de Onthaalstructuur beheert, gebonden is.

Art. 19.Datum van betaling - Overlijdenskapitaal De Begunstigde is gerechtigd op (een deel van) het overlijdenskapitaal naar aanleiding van het overlijden van de Aangeslotene, indien zulk overlijden plaatsvindt voor de Normale, Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum van de Aangeslotene en voor zover Pensio TL de Individuele Rekening van de overleden Aangeslotene op het ogenblik van het overlijden beheert. De Begunstigde verwittigt Pensio TL van het overlijden en maakt een overlijdensakte over een Pensio TL. Pensio TL kan eventueel ook via andere wegen kennis nemen van het overlijden van de Aangeslotene en zal dan de nodige stappen ondernemen om de Begunstigden te identificeren.

Onder voorbehoud van inachtneming van de bepalingen van artikel 20 hieronder wordt het Overlijdenskapitaal uitbetaald op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin Pensio TL kennis neemt van het overlijden van de aangeslotene.

Desgevallend kan Pensio TL voorschotten uitbetalen in afwachting van de eigenlijke definitieve uitbetaling. Alle eventuele voorschotten zullen verrekend worden bij de uiteindelijke definitieve betaling of vereffening.

Art. 20.Betalingsmodaliteiten - Overlijdenskapitaal Voor het uitvoeren van de betaling door Pensio TL is een minimumbedrag van 15 EUR bruto vereist. De Begunstigde bezorgt aan Pensio TL het aanvraagformulier voor de uitbetaling van het Overlijdenskapitaal behoorlijk ingevuld en gedateerd. Bij dit formulier moet een officieel bewijs van het overlijden van de aangeslotene gevoegd worden (overlijdensattest) alsook alle andere bijkomend opgevraagde documenten. Op het formulier wordt het rekeningnummer vermeld waarop de storting van het Overlijdenskapitaal kan gebeuren. Indien deze storting op een buitenlandse rekening gebeurt en hieraan kosten verbonden zijn komen die kosten ten laste van de Begunstigde.

In elk geval kan de betaling niet gebeuren en kan de verschuldigdheid niet vaststaan zolang Pensio TL geen behoorlijk en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met bijhorende stavingstukken ontvangen heeft.

Het Overlijdenskapitaal wordt uitbetaald onder de vorm van een éénmalig kapitaal. De Begunstigde heeft het recht om de omvorming van zijn (deel van het) Overlijdenskapitaal te vragen in een rente. Pensio TL brengt de Begunstigde op de hoogte van diens recht om de omvorming van het overlijdenskapitaal te vragen, binnen de twee weken nadat Pensio TL op de hoogte werd gebracht van het overlijden. Deze keuze is onherroepelijk en definitief en moet schriftelijk vastgesteld worden ten laatste binnen de 60 dagen die volgen op de mededeling vanwege Pensio TL aangaande het recht tot omvorming. Bij gebrek van een keuze binnen de bepaalde termijn wordt de Begunstigde verondersteld gekozen te hebben voor de betaling onder de vorm van een éénmalig kapitaal.

Indien de Begunstigde(n) tijdig de omvorming van het (deel van het) overlijdenskapitaal in rente vraagt (vragen), zal, onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald wordt met betrekking tot het minimale bedrag, Pensio TL aan de "Onthaalstructuur" een bedrag overdragen dat vastgesteld wordt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen, met het oog op de uitbetaling van renten door de Pensioeninstelling die de Onthaalstructuur beheert.

Na dergelijke overdracht zijn Pensio TL en de Inrichter jegens de begunstigde(n) en rechthebbenden, bevrijd van alle verplichtingen voortkomend uit het Sectoraal Pensioenstelsel en het beheer en de uitvoering ervan. De modaliteiten van betaling alsook de overige voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke rentebetalingen zijn bepaald in het reglement van de Onthaalstructuur waardoor de Pensioeninstelling, die de Onthaalstructuur beheert, gebonden is.

Wanneer het jaarlijks bedrag van de rente ingevolge de omvorming van het Overlijdenskapitaal in renten bij de aanvang evenwel niet meer bedraagt dan het bij de wet vastgesteld bedrag (500 EUR overeenkomstig de WAP van 2003 - geïndexeerd), wordt het Overlijdenskapitaal in elk geval betaald onder de vorm van een éénmalig kapitaal. HOOFDSTUK VI. - Uittreding

Art. 21.Uittreding Een voormalig Actieve Aangeslotene wordt bij uittreding een Passieve Aangeslotene wanneer hij bij uittreding verworven reserves heeft ingevolge één jaar aansluiting bij het Sectoraal Pensioenstelsel, zoals hierna bepaald.

De uittreding wordt : (i) ofwel schriftelijk meegedeeld door de Aangeslotene aan Pensio TL; (ii) ofwel vastgesteld op basis van de afwezigheid gedurende twee opeenvolgende kwartalen van DmfA's betreffende de betrokken Aangeslotene door een Werkgever.

In dit laatste geval wordt Betrokkene zo snel mogelijk gecontacteerd door of namens Pensio TL om bevestiging te vragen van zijn Uittreding.

Bij ontstentenis van dergelijke bevestiging, wordt de Aangeslotene geacht te zijn uitgetreden.

Art. 22.Verworven rechten Om aanspraak te kunnen maken op Verworven Reserves en Verworven Prestaties moet de Aangeslotene minstens gedurende één jaar Aangesloten zijn (geweest) bij het Sectoraal Pensioenstelsel. Bij uittreding vooraleer 12 maanden Aangesloten te zijn geweest bij het Sectoraal Pensioenstelsel, zoals hierna bepaald, kunnen de Aangeslotenen, hun Begunstigden en Rechthebbenden geen enkel recht laten gelden op grond van dit Pensioenreglement.

De Uittreding vindt plaats na één jaar aansluiting wanneer : (i) de Aangeslotene minstens één jaar ononderbroken tewerkgesteld werd door een Werkgever; of (ii) wanneer er betreffende de betrokken Aangeslotene een DmfA-aangifte werd gedaan gedurende 5 kwartalen (op basis van een al dan niet onderbroken tewerkstelling bij een Werkgever) binnen een periode van 12 kwartalen.

Om aanspraak te kunnen maken op een Overlijdenskapitaal ingevolge het overlijden van een Aangeslotene, moet de betrokken overleden Aangeslotene op het ogenblik van het overlijden minstens één jaar aangesloten geweest zijn bij het Sectoraal Pensioenstelsel, zoals hiervoor bepaald.

In afwijking op wat hiervoor bepaald wordt (i) kan een Aangeslotene die ingevolge een vroegere aansluiting bij het Sectoraal Pensioenstelsel en bij zijn uittreding destijds Verworven Reserves had (ingevolge één jaar aansluiting destijds), onmiddellijk bij heraansluiting aanspraak maken op rechten onder het Pensioenreglement, zonder dat een nieuwe wachttijd van één jaar aansluiting van toepassing wordt, en (ii) kan een Aangeslotene die wedertewerkgesteld wordt bij een werkgever na (brug)Pensionering en opname van zijn Aanvullend Pensioenkapitaal, nieuwe verworven reserves opbouwen ingevolge zijn nieuwe aansluiting, zonder dat een nieuwe wachttijd van één jaar aansluiting van toepassing is voor de verwerving van een nieuw Aanvullend Pensioenkapitaal. In de gevallen voorzien sub (i) en (ii) wordt het overlijden van de betrokken Aangeslotene eveneens onmiddellijk gedekt (zonder toepassing van de voorwaarde van één (nieuw) jaar aansluiting).

Art. 23.Opties bij Uittreding Bij Uittreding worden de procedures en termijnen inzake vaststellingen en mededelingen bepaald in dit Pensioenreglement toegepast, of bij ontstentenis van een specifieke bepaling in het Pensioenreglement gelden, deze van de WAP. Ingevolge zijn Uittreding na één jaar aansluiting heeft de Aangeslotene recht op zijn verworven reserves. Deze worden indien nodig, aangevuld tot het bedrag dat in toepassing van de WAP op de datum van de Uittreding gewaarborgd wordt, waarbij voor deze berekening uitgegaan wordt van de WAP-waarborg die van toepassing is op uittredingen in de zin van de WAP, na vijf jaar aansluiting.

Bij Uittreding na één jaar aansluiting bij het Sectoraal Pensioenstelsel alsook achteraf op een later ogenblik, beschikt de voormalige Actieve Aangeslotene over de volgende keuzemogelijkheden : 1. overdracht van zijn Verworven Reserves, desgevallend aangevuld tot het bedrag gewaarborgd in uitvoering van de WAP (zoals hiervoor nader bepaald), naar de Pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever met wie hij een arbeidsovereenkomst gesloten heeft indien hij wordt aangesloten bij de Pensioentoezegging van die werkgever of naar de Pensioeninstelling van de sectorinrichter indien hij wordt aangesloten bij de pensioeninstelling van die sectorinrichter ingevolge zijn nieuwe arbeidsovereenkomst met een werkgever die ressorteert onder die andere sector;of 2. overdracht van zijn Verworven Reserves, desgevallend aangevuld tot het bedrag gewaarborgd in uitvoering van de WAP, zoals hiervoor nader bepaald, naar een Pensioeninstelling bedoeld in artikel 32, § 1, 2° van de WAP;of 3. zijn Verworven Reserves desgevallend aangevuld tot het bedrag gewaarborgd in uitvoering van de WAP, zoals hiervoor nader bepaald, onderbrengen in de Onthaalstructuur waar zij beheerd zullen worden volgens de voorwaarden van de Onthaalstructuur en de keuze van betrokkene;of 4. zijn Verworven Reserves laten in Pensio TL, in welk geval hij bij (brug)Pensionering op de Normale of naargelang van het geval, de Vervroegde of Verdaagde Pensioendatum, voor zover zijn Verworven Reserves tot dan in Pensio TL gelaten worden, aanspraak kan maken op het Aanvullend Pensioenkapitaal van een Passieve Aangeslotene. De voormalig Actieve Aangeslotene deelt zijn keuze schriftelijk mee aan Pensio TL. Bij ontstentenis van een keuze of bericht, wordt de voormalig Actieve Aangeslotene verondersteld geopteerd te hebben voor het behoud van zijn Verworven Reserves in Pensio TL (optie 4 hiervoor).

De overdrachten bedoeld sub 1, 2 en 3 zijn in elk geval beperkt tot het gedeelte van de Verworven Reserves waarop geen eventuele voorschotten, overdrachten of inpandgeving werd gedaan of dat niet toegewezen werd in het kader van de wedersamenstelling van een hypothecair krediet. HOOFDSTUK VII. - Onthaalstructuur

Art. 24.Inkomende en uitgaande reserves De reserves die Actieve Aangeslotenen opgebouwd en verworven hebben bij een vroegere werkgever of onder een aanvullend pensioenplan van een vroegere inrichter, worden wanneer deze Aangeslotenen beslissen om hun vroeger verworven reserves over te dragen naar de Pensioeninstelling van de Inrichter, niet ondergebracht in Pensio Tl en vallen niet onder de toepassing van dit Pensioenreglement, doch worden gestort in de Onthaalstructuur.

Gewezen Actieve Aangeslotenen die bij hun uittreding Verworven Reserves hebben en overeenkomstig artikel 23 beslissen om deze onder te brengen in de Onthaalstructuur, worden aangesloten bij de Onthaalstructuur, waarin hun reserves verder beheerd worden overeenkomstig de bepalingen van het reglement van de Onthaalstructuur.

Art. 25.Omzetting van kapitalen in rente Aangeslotenen die bij hun (brug)Pensionering en Begunstigden die naar aanleiding van het overlijden van een Aangeslotene overeenkomstig artikel 18, respectievelijk artikel 20, de omvorming vragen van het Aanvullend Pensioenkapitaal, respectievelijk (een deel van) het Overlijdenskapitaal, worden ingevolge de overdracht door Pensio TL van de overeenstemmende bedragen naar de Onthaalstructuur, deelnemer-rentegenieter van de Onthaalstructuur, overeenkomstig de voorwaarden van het reglement van de Onthaalstructuur. Na dergelijke overdracht ingevolge hun beslissing hebben Pensio TL en de inrichter geen enkele verplichting meer jegens deze Aangeslotenen, Begunstigden en hun Rechthebbenden. HOOFDSTUK VIII. - Informatie

Art. 26.Jaarlijkse pensioenfiche Pensio TL deelt éénmaal per jaar aan de Aangeslotenen een pensioenfiche mee waarop alle wettelijk voorgeschreven gegevens vermeld worden. Bij deze gelegenheid deelt Pensio TL de Aangeslotene mee dat het Pensioenreglement op eenvoudig verzoek kan verkregen worden bij Pensio TL. Op vraag van de Aangeslotene deelt Pensio TL eveneens een historisch overzicht mee van de Verworven Reserves van de Aangeslotene, in voorkomend geval met de vermelding van het bedrag dat overeenstemt met de waarborgen van artikel 24 van de WAP. Dit overzicht is beperkt tot de periode van aansluiting bij het Sectoraal Pensioenstelsel.

Aan de Aangeslotenen vanaf 45 jaar wordt bovendien ook minstens één keer om de vijf jaar het bedrag van de verwachte rente op de Normale Pensioendatum meegedeeld.

Pensio TL kan deze wettelijke informatieverplichtingen, voorzien in artikel 26 van de WAP, overdragen aan een daartoe bij wet gemachtigde rechtspersoon (vandaag is dit de vzw Sigedis) op basis van een overeenkomst die Pensio TL dienaangaande kan sluiten. In zulk geval wordt Pensio TL ontheven van deze verplichtingen.

Art. 27.Pensioenreglement Het pensioenreglement maakt integraal deel uit van de CAO en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden bij Pensio TL. Het kan op elk ogenblik opgevraagd of ingekeken worden bij Pensio TL.

Art. 28.Andere documenten en informatie Pensio TL stelt elk jaar een verslag op over het beheer van het Sectoraal Pensioenstelsel. Dit verslag, transparantie- of beheersverslag genoemd, wordt ter beschikking gesteld van de Inrichter. Op eenvoudig verzoek van de Aangeslotene gericht aan de Inrichter, deelt de Inrichter of Pensio TL het mee aan de Aangeslotene.

Pensio TL verstrekt ook, op eenvoudig verzoek, aan de Aangeslotenen, hun Rechthebbenden of vertegenwoordigers de verklaring inzake de beleggingsbeginselen die het beleggingsbeleid van Pensio TL bepaalt, de jaarrekeningen van Pensio TL en alle andere documenten waarop ze gerechtigd zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Pensio TL stelt hen deze ter beschikking volgens de voorwaarden van de wet.

Art. 29.Verplichtingen van Aangeslotenen, Begunstigden en Rechthebbenden met betrekking tot actuele informatie en stavingstukken Elke Aangeslotene, Begunstigde en Rechthebbende is ertoe gehouden aan Pensio TL (en/of wanneer van toepassing, aan de rechtspersoon die hem, conform de wet, zijn pensioenfiche bezorgde, ingevolge de overdracht door Pensio TL van bepaalde informatieverplichtingen (naar de vzw Sigedis overeenkomstig artikel 26 WAP)) en/of aan de Inrichter wanneer deze laatste erom vraagt, alle gegevens schriftelijk mee te delen die vereist zijn voor het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel. Wanneer zich wijzigingen voordoen in deze gegevens, is hij ertoe gehouden die wijzigingen schriftelijk door te geven aan Pensio TL (of, wanneer van toepassing aan Sigedis) binnen de maand volgend op de wijziging. Wanneer stavingstukken of inlichtingen worden opgevraagd bij de Aangeslotenen, Begunstigden en Rechthebbenden voor het beheer en de uitvoering van het Pensioenreglement, is de Aangeslotene, Begunstigde en Rechthebbende verplicht om deze binnen de voorziene of gevraagde termijnen te bezorgen aan Pensio TL. Bij ontstentenis van de vereiste (actuele) gegevens en/of stavingstukken, kunnen de Aangeslotenen, hun Begunstigden en Rechthebbenden geen rechten doen gelden krachtens het Pensioenreglement. Pensio TL en de Inrichter kunnen in zulk geval niet aangesproken worden wegens niet-uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel.

Indien de Aangeslotene vaststelt dat de gegevens vermeld op zijn pensioenfiche niet (langer) correct zijn, is hij verplicht Pensio TL hiervan schriftelijk te verwittigen binnen de maand nadat de pensioenfiches verstuurd werden. Zolang dit niet gebeurt, kunnen Pensio TL en de Inrichter hierover niet aangesproken worden.

Art. 30.Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De persoonsgegevens en desbetreffende stavingstukken waarvan Pensio TL en de Inrichter kennis krijgen voor de uitvoering en het beheer van het Sectoraal Pensioenstelsel zullen alleen aangewend worden voor de doeleinden van het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel met inachtneming van de voorwaarden en procedures van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van het betreffende databeheer. Pensio TL en de Inrichter zien erop toe dat derden waarop ze beroep doen voor het beheer en de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel, de toepasselijke wetgeving inzake privacy en databeheer in acht nemen.

Elke Aangeslotene, Begunstigde en Rechthebbende waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt door Pensio TL en de Inrichter, heeft het recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

Hij kan in dat verband terecht met alle vragen en opmerkingen bij Pensio TL. HOOFDSTUK IX. - Financiering en onderfinanciering

Art. 31.Financieringsplan De Werkgevers betalen in uitvoering van de CAO de kwartaalbijdragen die geïnd en ingevorderd worden via de RSZ en door de RSZ aan de Inrichter gestort worden. De Inrichter staat in voor een gepaste financiering van het Sectoraal Pensioenstelsel. De Inrichter stort aan Pensio TL de ontvangen Kwartaalpensioenbijdragen en de Kostenbijdragen door en is ertoe gehouden het financieringsplan na te leven. Het financieringsplan wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en voorziet in een passende financiering van het Sectoraal Pensioenstelsel en de dekking van alle kosten en van andere eventueel wettelijk vereiste marges of reserves. Het financieringsplan wordt opgesteld door de paritaire Raad van Bestuur van Pensio TL wordt onderschreven en medeondertekend door de Inrichter en bekrachtigd door de algemene vergadering van Pensio TL. Het financieringsplan alsook alle latere wijzigingen ervan, worden ter kennis gebracht van de FSMA. De FSMA ziet toe op het financieringsplan en kan eisen dat het financieringsplan gewijzigd wordt om de belangen van de Aangeslotenen, Begunstigden en Rechthebbenden te vrijwaren en/of om een passende en regelmatige financiering te verzekeren.

Art. 32.Financieel evenwicht Met het oog op het instellen, behouden en het vrijwaren van een financieel evenwicht in Pensio TL tussen de activa en de verplichtingen, zal het financieringsplan regelmatig opgevolgd en, indien gepast, gewijzigd worden. De Raad van Bestuur van Pensio TL waakt hierover onder het toezicht van de FSMA. Op de jaarlijkse pensioenfiche van de Aangeslotene wordt het financieringsniveau van de Verworven Reserves en van de WAP rendementswaarborg vermeld.

Pensio TL kan, indien nodig of gewenst, ook sanerings- of herstelplannen opstellen in overleg met de Inrichter en onder toezicht van de FSMA. De FSMA kan desgevallend sanerings- of herstelmaatregelen opleggen.

Indien de Inrichter in gebreke blijft om overeenkomstig de financieringsplannen en de eventuele herstelplannen, in een passende financiering te voorzien van het Sectoraal Pensioenstelsel, zal Pensio TL onder het toezicht van de FSMA alle nodige stappen zetten met het oog op de vrijwaring van de belangen van de Aangeslotenen en hun Begunstigden en Rechthebbenden. Wanneer de situatie aanhoudt en het financieel evenwicht ernstig verstoord of bedreigd is, kan Pensio TL de partijen bij de CAO formeel aanschrijven met de vraag om over het behoud, de financiering, wijziging of opheffing van het Sectoraal Pensioenstelsel te onderhandelen. Pensio TL kan in zulk geval ook, op beslissing van de Raad van Bestuur, alle Aangeslotenen hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Wanneer een voldoende financiering uitblijft binnen de vooropgestelde herstelperiode, kan Pensio TL beslissen om het beheer van het Sectoraal Pensioenstelsel qua toekomstige opbouw van rechten stop te zetten teneinde zoveel mogelijk de Verworven Rechten te vrijwaren en het beheer van de verworven reserves, desgevallend gereduceerd, prudent verder te zetten. In zulk geval zal het beschikbare vermogen van Pensio TL, volgens advies van de Actuaris van Pensio TL en op beslissing van de Raad van Bestuur na bekrachtiging door de algemene vergadering van Pensio TL, ingeschreven worden op de individuele rekeningen van alle Aangeslotenen in verhouding tot hun Verworven Reserves, desgevallend, wanneer van toepassing en mogelijk, verhoogd tot de bedragen gewaarborgd overeenkomstig de WAP. Deze individuele rekeningen zullen echter enkel nog fluctueren in functie van het netto rendement van Pensio TL zoals dit laatste jaarlijks vastgesteld zal worden door de Raad van Bestuur op basis van de jaarrekeningen en op advies van de actuaris of van de erkende commissaris van Pensio TL. HOOFDSTUK X. - Duur, wijziging en opheffing van het Sectoraal Pensioenstelsel

Art. 33.Duur De CAO is gesloten voor onbepaalde duur. Het Sectoraal Pensioenstelsel treedt in werking op 1 juli 2011 en geldt voor onbepaalde duur.

Art. 34.Wijziging en opheffing Het Pensioenreglement maakt deel uit van de CAO en kan bijgevolg gewijzigd worden bij CAO of ingevolge wijzigingen aangebracht aan de CAO of haar bijlagen. Het bestaan en behoud alsook de toepassing en uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel is gekoppeld aan de CAO. In het geval van wijzigingen in de toepasselijke prudentiële, sociale of fiscale wetgeving en/of wijzigingen in andere wetgeving of reglementering die een impact hebben op het Sectoraal Pensioenstelsel, de toepassing, het beheer en de uitvoering ervan en/of op de werking en het beheer van Pensio TL of de Inrichter, en/of in het geval jurisprudentiële, politieke of andere (markt - sector en andere) ontwikkelingen inzake het beheer van het Sectoraal Pensioenstelsel aanleiding geven tot belangrijke wijzigingen voor de toepassing van het Sectoraal Pensioenstelsel, zullen de Inrichter en/of Pensio TL de partijen bij de CAO hiervan ten gepaste tijde op de hoogte brengen teneinde hen toe te laten de ontwikkelingen op te volgen en in het kader van de CAO eventuele stappen te zetten.

Indien de CAO (tot inrichting van een sectoraal pensioenplan) beëindigd wordt, wordt het Sectoraal Pensioenstelsel beëindigd en opgeheven. Dit leidt niet noodzakelijkerwijze tot de ontbinding of vereffening van Pensio TL. Ingeval van algehele beëindiging van het Sectoraal Pensioenstelsel, van stopzetting van de financiering ervan of in geval van aanhoudend ernstig financieel onevenwicht in Pensio TL, brengt Pensio TL en/of de Inrichter alle Aangeslotenen hiervan schriftelijk op de hoogte. Hun rechten zullen worden berekend en vastgesteld op advies van de Actuaris, rekening houdend met het beschikbaar vermogen van Pensio TL enerzijds en zijn verplichtingen, kosten en de Verworven Reserves van de Aangeslotenen en de WAP-waarborgen anderzijds en zullen worden ingeschreven op individuele rekeningen die enkel nog kunnen schommelen in functie van het netto rendement zoals dat jaarlijks zal vastgesteld worden. Dit netto rendement is het alsdan boekhoudkundig vastgesteld nettorendement van Pensio TL en is dus niet gelijk aan het toegewezen Gecorrigeerd Netto Rendement bepaald in het Pensioenreglement. De Aangeslotenen zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het aldus bepaalde nieuwe bedrag op hun individuele rekening.

Desgevallend kan ook beslist worden tot overdracht van de rechten van de aangeslotenen naar een andere Pensioeninstelling. In geval van overdracht zullen de wettelijk voorgeschreven procedures jegens de Aangeslotenen en de FSMA in acht genomen worden. Ingeval van overdracht is Pensio TL niet langer gehouden tot de uitvoering van het Sectoraal Pensioenstelsel en bevrijd van alle verplichtingen die eruit voortkomen jegens de Aangeslotenen, hun Begunstigden en Rechthebbenden, alsook ten opzichte van de Inrichter. HOOFDSTUK XI. - Algemene bepalingen

Art. 35.Fiscale bepalingen De voordelen voorzien in het Sectoraal Pensioenstelsel worden beperkt tot de bedragen die door de fiscale wetgeving inzake aftrekbaarheid en vrijstelling als maximale bedragen worden voorgeschreven.

Alle bedragen die voortvloeien uit dit Pensioenreglement zijn onderhevig aan de toepasselijke fiscale, parafiscale en andere inhoudingen en/of belastingen. Bedragen die meegedeeld worden aan de Aangeslotenen in uitvoering van dit Pensioenreglement zijn steeds bruto bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt. Noch de Pensioeninstelling, noch de Inrichter, noch de Werkgevers is/zijn verantwoordelijk indien fiscale of andere maatregelen de voordelen verminderen die uit dit Pensioenreglement voortvloeien voor de Aangeslotenen, de Begunstigden en/of Rentegenieters.

Art. 36.Ontbinding en vereffening van Pensio TL In het geval van gerechtelijke of vrijwillige ontbinding of vereffening van Pensio TL alsook in het geval van intrekking van de toelating van Pensio TL als instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, vinden de wettelijke en statutaire bepalingen toepassing. De vereffenaars zullen de wettelijke volgorde van schuldeisers in acht nemen, met gelijkheid van schuldeisers van eenzelfde rang.

Tenzij een overdracht wordt georganiseerd van de rechten van de Aangeslotenen van Pensio TL naar een andere Pensioeninstelling, zal het beschikbare vermogen worden verdeeld onder de Aangeslotenen in verhouding tot hun Verworven Reserves, desgevallend aangevuld tot de bedragen gewaarborgd volgens de WAP. Indien het beschikbare vermogen van Pensio TL op het ogenblik van zijn vereffening of ontbinding ontoereikend is om alle Aangeslotenen schadeloos te stellen, worden hun rechten proportioneel herleid.

Art. 37.Deelbaarheid Indien één of meerdere bepalingen van dit Pensioenreglement, om welke reden dan ook, nietig, ongeldig of zonder uitwerking zou(den) zijn of zou(den) verklaard worden, wordt (worden) zij, onder voorbehoud van andersluidende wettelijke bepalingen of andersluidende gerechtelijke beslissing, als ongeschreven beschouwd, terwijl alle andere en overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven en hun volledige uitwerking behouden.

Art. 38.Wetgeving Dit pensioenreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^