Koninklijk Besluit van 07 mei 2015
gepubliceerd op 07 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012121
pub.
07/07/2015
prom.
07/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015012121

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 MEI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014 Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 24 december 2014 onder het nummer 124770/CO/107)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters en op de werklieden en werksters die zij tewerkstellen.

Art. 2.De lonen van de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de artikel 1 bedoelde ondernemingen, worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten aangepast aan de schommelingen van het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen van de laatste 4 maanden, dat maandelijks door het Ministerie van Economische Zaken in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 12 februari 2014, betreffende de techniek voor de omrekening van het gezondheidsindexcijfer (basis 2004 = 100) naar het gezondheidsindexcijfer (basis 2013 = 100), in de collectieve arbeidsovereenkomsten (geratificeerd door het koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "ge type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag sluiten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014).

Art. 3.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de indexpuntenreeks onderverdeeld in : 1° een basisindexschijf welke gaat van 99,99 - 101,98; 2° een reeks indexschijven waarvan de minimumwaarde tussen twee opeenvolgende schijven een verschil vertoont van 2 pct..

Art. 4.De baremieke evenals de werkelijk uitbetaalde lonen op 1 december 2013 zijn gekoppeld aan de in punt 1° van artikel 3 bedoelde indexschijf.

Art. 5.De eerste, derde en andere onpare maanden van het jaar wordt een referte-indexcijfer opgemaakt, gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de twee voorgaande maanden.

Art. 6.De baremieke evenals de werkelijk uitbetaalde lonen worden verhoogd of verlaagd met 2 pct. per schijf, telkens het rekenkundig gemiddelde vermeld in artikel 5, een hogere of lagere schijf bereikt.

De afronding op twee decimalen van dit rekenkundig gemiddelde gebeurt volgens dezelfde regels als deze vermeld in artikel 7 van deze overeenkomst.

Art. 7.De minimumwaarde van de opeenvolgende indexschijven wordt zonder afronding berekend tot op 3 decimalen.

Met het oog op de vergelijking van deze minimumwaarden met het door het Ministerie van Economische Zaken gepubliceerde gezondheidsindexcijfer, worden zij tot op twee decimalen afgerond overeenkomstig de hiernavolgende regel : - De tweede decimaal blijft ongewijzigd wanneer de derde decimaal 4 of minder bedraagt; - De tweede decimaal wordt afgerond naar boven wanneer de derde decimaal 5 of meer dan 5 bedraagt.

De maximumwaarde van elke schijf wordt bekomen door 0,01 punt af te trekken van de afgeronde minimumwaarde van de volgende indexschijf.

Art. 8.De loonaanpassingen ingevolge de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer hebben uitwerking met ingang van de eerste dag van de maand welke volgt op de periode waarop het gemiddelde der gezondheidsindexcijfers, dat de verhoging of de verlaging van de lonen veroorzaakt (zoals voorzien in artikel 6), betrekking heeft.

Art. 9.In toepassing van de bepalingen van artikel 3, 2° en artikel 7, worden de volgende indexschijven opgesteld : Indexschijven

Benedengrens Plancher

Bovengrens Plafond

99,99

101,98

101,99

104,02

104,03

106,10

106,11

108,22

108,23

110,38

110,39

112,59

112,60

114,84

114,85

117,14

117,15

119,48

119,49

121,87

121,88

124,31

124,32

126,80

126,81

129,34


Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen (registratienummer 80664/CO/107; registratiedatum 29 augustus 2006).

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2014.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd door één der contracterende partijen, mits een opzeg van drie maanden, betekend bij aangetekend schrijven en gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters en aan de daarin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^