Koninklijk Besluit van 07 mei 2017
gepubliceerd op 26 mei 2017

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de Schuld

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017012165
pub.
26/05/2017
prom.
07/05/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2017-05-26 **** : 2017012165

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


7 MEI 2017. - **** besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het **** Agentschap van de ****


VERSLAG AAN DE KONING ****, Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe **** voor te leggen, bepaalt de modaliteiten voor de selectie en de aanwerving van de personeelsleden van het **** Agentschap van de ****, in uitvoering van artikel 9, eerste en tweede lid, van de **** van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het **** Agentschap van de **** en opheffing van het ****, alsook van artikel 5, § 2, derde lid van diezelfde wet.

De **** van 25 oktober 2016 bepaalt dat de personeelsleden van het **** Agentschap van de **** aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst. Het ontwerp van besluit stelt dat het personeel van het **** Agentschap van de **** onderworpen wordt aan de reglementaire bepalingen inzake het contractueel personeel van de federale overheidsdiensten, onverminderd de bepalingen in het ontwerp van besluit waarmee van die reglementaire bepalingen wordt afgeweken.

De wetgever heeft immers erkend dat het **** Agentschap van de Schuld over hooggekwalificeerde medewerkers moet kunnen beschikken, en het ontwerp van besluit voorziet in gepaste **** voor deze personeelsleden, alsook in een mogelijke erkenning van nuttige ervaring bij de inpassing in de ****.

Het ontwerp van besluit bevat tevens bepalingen met betrekking tot de overdracht van de personeelsleden van het ****, in uitvoering van artikel 9, derde lid, van de ****.

Er werd rekening gehouden met de opmerkingen van de **** van State.

Artikel 1 **** bepaling bevat een aantal verwijzingen en definities.

Art. 2 Het ontwerp van besluit is enkel van toepassing op de contractuele personeelsleden van het Agentschap.

Art. 3 **** artikel stelt dat de (contractuele) personeelsleden van het Agentschap onderworpen worden aan de reglementaire bepalingen inzake het contractueel personeel van de federale overheidsdiensten, onverminderd de bepalingen in dit besluit. **** besluit bevat inderdaad bepalingen die afwijken van die reglementaire bepalingen, zoals de mogelijkheid om personeel aan te werven in een andere **** dan de eerste van de graad, voor zover aan de voorwaarden hiertoe voldaan is en een akkoord bekomen werd, of nog de mogelijkheid om naar een schaal bevorderd te worden die hoger is dan de derde schaal van de graad of klasse.

Art. 4 **** deze bepaling worden de getransfereerde contractuele personeelsleden van het **** ingeschakeld in de loonschalen van de federale overheid, met uitzondering van de **** 3 en de **** die in specifieke ****, ingesteld door dit besluit, ondergebracht worden (AD2 en AD4). Er wordt aan die personeelsleden een geldelijke anciënniteit toegekend die gelijk is aan de geldelijke anciënniteit waarover zij beschikten in hun loonschaal bij het ****.

In uitvoering van artikel 9, derde lid, van de ****, wordt er aan die personeelsleden echter ook steeds gegarandeerd dat zij minimaal de wedde voortkomende uit hun **** bij het **** zullen ontvangen. **** elke betaling van een wedde dient er dus een vergelijking te worden gemaakt tussen het loon dat uit de **** van het personeelslid voortvloeit, **** die in eerste instantie gelijk is aan die van bijlage 1 van het besluit maar nadien, mede als gevolg van de evaluaties kan overgaan in een hogere ****, en het loon dat uit de **** van het **** voortvloeit. Het personeelslid krijgt het hoogste van die twee bedragen. **** personeelsleden zullen, zoals de **** van State gevraagd heeft, een persoonlijk bijvoegsel aan hun arbeidscontract ontvangen dat zowel de **** vermeldt waarin zij ondergebracht worden, als de vorige **** bij het **** die hen minimaal gegarandeerd wordt. **** is echter niet voor iedereen mogelijk om vooraf eenduidig vast te stellen welke de toekomstige wedde zal zijn, aangezien de evolutie in de **** van de federale overheid afhangt van het resultaat van de evaluaties. **** personeelsleden hadden bij het **** geen recht op een **** en het besluit voorziet dan ook dat zij die na hun overdracht aan het Agentschap niet zullen ontvangen. Hun loon zoals voortkomend uit de **** bij het **** wordt immers minimaal gegarandeerd. De toekenning van een **** zou trouwens indruisen tegen artikel 9, derde lid, van de wet, tenzij de maandelijkse wedde van die personeelsleden verminderd zou worden zodat het totale loon op jaarbasis hetzelfde zou blijven: een dergelijke oplossing lijkt echter onnodig complex.

Art. 5 **** de oproep tot de kandidaten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad kan een diploma vereist worden voor de functie. **** is dan ook niet mogelijk om aangeworven te worden indien men niet over dat diploma beschikt.

Enkel kandidaten die laureaat zijn en die in de rangschikking van de weerhouden kandidaten waarvan sprake in artikel 9, § 2, vermeld worden, kunnen aangeworven worden.

Art. 6 **** bepaling beschrijft de samenstelling van de selectiecommissie.

Zij wordt voorgezeten door de administrateur-generaal van de ****, en bestaat verder uit de directeuren van het Agentschap waarbij de directeur aan wie het personeelsbeleid werd toegewezen als verslaggever zal optreden. **** commissie wordt **** door een personeelslid van de **** **** en ****, die aangeduid wordt door de **** van het **** van de **** Financiën. De leden van de selectiecommissie kunnen voor zichzelf een plaatsvervanger aanduiden; voor het personeelslid van de **** **** en Organisatie wordt die plaatsvervanger evenwel aangeduid door de **** van het **** van de **** Overheidsdienst Financiën.

De tweede paragraaf van dit artikel bevat de gebruikelijke **** voor een dergelijke commissie.

Art. 7 **** bepaling beschrijft de werking van de commissie. **** commissie beslist bij voorkeur in consensus, maar de voorzitter kan na de discussies oordelen dat er geen consensus mogelijk is, en dan zal er gestemd worden; de stem van de voorzitter is bij gelijkheid van stemmen doorslaggevend.

Art. 8 Het **** Comité krijgt de rol toebedeeld om de **** op te stellen. **** advies van de **** van State zullen de financiële aspecten in de oproep duidelijk naar voren worden gebracht.

Art. 9 **** bepaling beschrijft het selectieproces. **** basis van de ingestuurde kandidaturen selecteert de selectiecommissie de kandidaten die zij het meest geschikt acht. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een mondelinge proef voor de ****. De kandidaten die na de mondelinge proef als meest geschikt bevonden worden kunnen daarna door de selectiecommissie gevraagd worden om aan bijkomende proeven deel te nemen. Uiteindelijk stelt de commissie een rangschikking op van die kandidaten die zij weerhoudt op basis van de resultaten van de proeven. **** aanwerving zal dan geschieden in volgorde van die rangschikking. **** de eerst gerangschikte kandidaat de functie weigert, dan wordt het aanbod gedaan aan de tweede kandidaat, enzovoort. **** is ook mogelijk dat er geen geschikte kandidaat gevonden wordt. **** bepaling voorziet ook dat er voldoende tijd voorzien wordt, aangezien het vereist is dat een proef slechts ten vroegste door kan gaan als er acht dagen verstreken zijn tussen de verzending van de brief of de ****-mail, en de proef.

Art. 10 **** bepaling verwijst naar bijlage **** van het besluit, die de graden en de overeenkomstige **** vermeldt voor de functies binnen het agentschap. De selectiecommissie kan echter beslissen om het voorstel te formuleren dat de kandidaat in een afwijkende, hogere **** aangeworven wordt. **** beslissing moet unaniem genomen worden, en de selectiecommissie die de opgedane nuttige ervaring van de kandidaat te erkennen: de hogere **** kan slechts worden toegekend als het aantal jaren opgedane nuttige ervaring minstens gelijk is aan het aantal jaren dat bovenaan de respectievelijke kolom in bijlage **** vermeld wordt. **** **** wordt dan toegekend op basis van hetzij een voorafgaand advies van de **** van Financiën, hetzij een beslissing van de **** van Financiën of van de **** van de **** ****. **** bepaling definieert ook de **** AD1, AD2, AD3 en AD4 die verbonden zijn aan de graad van "directeur". Ze worden beschouwd als behorende tot dezelfde klasse voor de toepassing van artikelen 20, 22 en 22/1 van het **** van 25 oktober 2013, die de overgang naar de hogere klassen regelen op basis van onder meer de evaluaties. Ze worden ook gelijkgesteld met het niveau **** voor de toepassing van artikel 22 van dat ****. Er wordt verder gepreciseerd dat de bedragen verbonden zijn aan de **** 138,01.

Er wordt ook bepaald dat artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt niet van toepassing is op het contractueel personeel van het agentschap. De geldelijke loopbaan van die contractuele personeelsleden wordt dus niet beperkt tot de derde schaal van de graad of klasse.

Art. 11 In het Agentschap zal elk personeelslid geëvalueerd worden door zijn directe hiërarchische meerdere. **** de **** is dan een specifieke bepaling nodig: er wordt voorzien dat de Administrateur-generaal van de **** de **** zal evalueren.

Art. 12 **** besluit voorziet dat de interdepartementale **** voor evaluatie bevoegd is voor de beroepen die de contractuele personeelsleden van het agentschap zouden indienen inzake hun evaluatie.

Art. 13 **** de contractuele personeelsleden van het **** per 1 januari 2017 naar het Agentschap getransfereerd werden is het aangewezen dat dit besluit per 1 januari 2017 in werking treedt. Op die manier zijn onder meer de regels voor de berekening van het jaarlijkse verlof duidelijk toepasbaar.

Ik heb de eer te zijn, ****, Van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De **** van Financiën, ****. VAN ****

Advies 61.033/4 van 21 maart 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap van de ****" Op 22 februari 2017 is de **** van ****, afdeling ****, door de Minister van ****, belast met Bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het **** Agentschap van de ****".

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 21 maart 2017 . De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, **** **** en **** ****, staatsraden, en ****-**** Van ****, griffier.

Het verslag is uitgebracht door **** ****, eerste auditeur .

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****, staatsraad. **** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 21 maart 2017. **** de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****. **** die drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

VOORAFGAANDE OPMERKING **** exemplaren van het ontwerp die samen met de adviesaanvraag aan de Raad van State zijn overgezonden, verschillen van het authentieke exemplaar. **** dergelijk gebrek aan overeenstemming moet in de toekomst worden vermeden.

ALGEMENE OPMERKING Het komt zelden voor dat een instelling van openbaar nut van categorie ****, die onder de wet van 16 maart 1954 "betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut" valt en die onder de autoriteit van de minister van Financiën staat, enkel nog personen **** die met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven, zoals dat blijkbaar het geval zal zijn voor de personeelsleden van het **** Agentschap van de **** (hierna "het Agentschap"). Daaruit vloeit voort dat de toepassing van regels en procedures die eerder aanleunen bij het **** dan bij de praktijken van de **** - waar de arbeidsovereenkomst de regel is - soms weinig samenhang vertoont.

Met het oog op de duidelijkheid en de rechtszekerheid, in het bijzonder ten aanzien van de procedures voor de aanwerving en de toepassing van wat in het ontwerp wordt bepaald aangaande de bezoldiging, verdient het aanbeveling bij dat ontwerp een verslag aan de **** te voegen waarin de ontworpen tekst nauwkeurig wordt toegelicht. De volgende bijzondere opmerkingen maken duidelijk welke vragen sommige artikelen doen rijzen, vragen die dus een oplossing behoeven.

BIJZONDERE OPMERKINGEN Aanhef 1. Met uitzondering van hoofdstuk **** steunt het ontwerpbesluit op de eerste twee leden van artikel 9 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten `houdende oprichting van het **** Agentschap van de **** en opheffing van het ****' en op artikel 5, § 2, derde lid, van die wet.**** einde van het tweede lid moet dienovereenkomstig worden aangepast. Ook het eerste lid moet worden aangepast. Het heeft immers geen zin om te verwijzen naar de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de **** daar het **** om een besluit dat geldt voor de contractuele personeelsleden van de instelling van openbaar nut die bij de voornoemde wet is opgericht. **** de andere kant moet artikel 108 van de **** worden vermeld, aangezien de artikelen 3, 4 en 5 van het ontwerpbesluit betrekking hebben op de vroegere leden van het contractueel personeel van het **** die naar het Agentschap zijn overgeheveld bij artikel 9, derde lid, van de voornoemde wet, dat als volgt luidt: "De op het ogenblik van de opheffing van het **** bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeelsleden van het ****, worden overgedragen aan het Agentschap met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de reglementering of arbeidsovereenkomst verleend werden". **** artikelen 3, 4 en 5 van het ontwerp ontlenen de rechtsgrond voor de tenuitvoerlegging van dat artikel 9, derde lid, immers aan de algemene bevoegdheid om uitvoering te geven aan wetten (1). 2. Artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 "tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel" bepaalt dat "[****]**** maatregelen die na onderhandeling of overleg worden genomen, (...) de datum [vermelden] van het protocol of van het met redenen omkleed advies, respectievelijk bedoeld in artikel 9 of in artikel 11, § 1, derde lid, van de wet". **** protocol betreffende de onderhandelingen die op 7 december 2016 in **** ****-**** zijn gevoerd, dateert van 22 december 2016.

Bijgevolg moet die datum in het zesde lid worden vermeld (2). 3. **** achtste lid moet worden weggelaten aangezien moet worden verwezen naar artikel 84, § 1, eerste lid, 2° (en niet 3°, zoals in het negende lid verkeerdelijk staat) van de gecoördineerde wetten op de **** van State (3).Enerzijds moet de **** dus niet meer worden gemotiveerd en anderzijds moet het negende lid worden verbeterd. **** Artikelen 3 en 4 1. De versie van artikel 3, derde lid, van het ontwerp zoals die te lezen staat op de overgezonden kopie, luidt als volgt: "**** personeelslid behoudt zijn wedde en vorige **** indien deze gunstiger zijn". De vraag rijst hoe die bepaling te rijmen valt met artikel 12, § 2, van het ontwerp, dat bij artikel 4 toepasselijk wordt gemaakt op de contractuele personeelsleden van het **** die door het Agentschap zijn overgenomen. **** inspecteur van Financiën merkt in zijn advies van 9 december 2016 het volgende op: "Op 30 juni 2016 werd in het kader van de verantwoording van de dotatie 2017 voor het agentschap de actuele ****'s van het personeel **** bezorgd aan de **** van financiën.

Als ze die ****'s vergelijkt met wat nu voorgesteld wordt moet ze vaststellen dat de ****'s van de directeur, directeur 3, onderdirecteur, kader (indien NA33) dalen. **** programmeur ****5 zal minder hebben in het begin van zijn loopbaan en meer op het einde. De kader NA34 en de ****-programmeur gaan er sterk op vooruit in het begin van zijn loopbaan en op vooruit op het einde. De secretaris **** er sterk op vooruit dankzij de ****3 daar waar ze op basis van het actuele **** maar ****2 zou mogen krijgen. Gelet op de anciënniteit van betrokkene is het toekennen van ****3 echter begrijpelijk.

De vraag moet echter gesteld worden waarom men een hogere schaal toekent gelet op artikel 3 tweede lid die elkeen garandeert dat het personeelslid aan wie een nieuwe **** wordt toegekend, toch zijn vorige schaal behoudt indien deze wedde gunstiger is. **** is wellicht te verantwoorden door de wens om deze personeelsleden zoveel als mogelijk in te schalen in de gemene **** van het federaal openbaar ambt". 2. Het spreekt vanzelf dat de **** van elk lid van het contractueel personeel van het **** naar het Agentschap moet worden geregeld met een bijvoegsel bij zijn overeenkomst - in casu liefst schriftelijk, aangezien dit belangrijke gevolgen kan hebben voor de bezoldiging van het personeelslid - waarin wordt vastgesteld dat de partijen instemmen met de ****.**** de bezoldiging een essentieel onderdeel is van de arbeidsovereenkomst, moet in dat bijvoegsel voorts worden gepreciseerd welke wedde en **** het personeelslid voortaan zal hebben. Ofwel krijgt hij een wedde overeenkomstig de **** die in artikel 12, § 2, van het ontwerp worden bepaald, ofwel zijn de wedde en de **** van het personeelslid gunstiger dan die welke in dat artikel 12, § 2, worden vermeld en moet in dat geval in het bijvoegsel bij de overeenkomst worden vastgesteld welke wedde en **** het personeelslid op het ogenblik van de **** heeft. **** andere woorden, de werknemer met arbeidsovereenkomst moet bij zijn **** van het **** naar het **** een titel of graad krijgen die in overeenstemming is met de functie die hij moet uitoefenen, en een **** die rekening houdt met zijn anciënniteit bij het ****. **** die bezoldiging hoger is dan die van zijn nieuwe overeenkomst, blijft hij die ontvangen. **** is onnodig **** te vergelijken. **** bepaling moet in die zin worden geredigeerd. **** authentieke versie van artikel 3, tweede lid, luidt als volgt: "**** personeelslid aan wie een nieuwe **** (lees: ****) wordt toegekend, krijgt zijn vorige schaal indien deze wedde gunstiger is".

Aldus geredigeerd, vertolkt die versie waarschijnlijk beter de bedoeling van de steller van de tekst. Het woord "indien" is echter verkeerd gebruikt: beter is het "zolang" te schrijven. Voorts zou het woord "krijgt" beter worden vervangen door het woord "behoudt". 3. **** dat echter niet de bedoeling van de steller van de tekst is, moet hij dat toelichten in het verslag aan de ****, dat, zoals in de algemene opmerking is voorgesteld, opgesteld zou moeten worden.Een dergelijk verslag lijkt des te noodzakelijker daar de inspecteur van **** de volgende algemene conclusie formuleert: "De wetgever heeft bij wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten houdende oprichting van het **** Agentschap van de **** en de opheffing van het **** beslist dat personeelsleden van het Agentschap worden geselecteerd door het **** en worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst. De modaliteiten van deze overeenkomsten moeten worden bepaald door het Staatshoofd. **** bepaalt het **** eveneens de **** en legt hij de bezoldiging vast waarop deze contractuele werknemers recht hebben. Dit wordt geregeld in het hier voorliggende besluit. Gelet op de taken waarmee de hier bedoelde personeelsleden belast zijn, en de daarmee samenhangende financiële belangen is het een illusie om deze personeelsleden binnen het sjabloon van het federaal openbaar ambt te passen. De wetgever heeft dit goed begrepen en ook het nu voorliggende ontwerp wijkt op vele punten af van de gemene regels van het openbaar ambt".

Artikelen 5 en 6 Artikel 5 van het ontwerp luidt als volgt: "Het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt sluiten tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een **** aan sommige titularissen van een ten laste van de **** bezoldigd ambt is niet van toepassing op het in dit hoofdstuk bedoelde personeel". **** de personeelsleden in kwestie die toelage vóór hun **** naar het Agentschap kregen, is artikel 5 niet in overeenstemming met artikel 9, derde lid, van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten. Het moet worden weggelaten.

In het **** geval rijst de vraag waarom de nieuw aangeworven personeelsleden die toelage overeenkomstig artikel 6 van het ontwerp wel krijgen, terwijl de overgehevelde personeelsleden ze niet krijgen.

De steller van het ontwerp moet die verschillende behandeling kunnen rechtvaardigen in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Die toelichtingen moeten in het verslag aan de **** worden opgenomen.

Anders moet de bepaling worden weggelaten.

Artikel 6 **** de bepaling is geredigeerd, geldt ze enkel voor "het in dit hoofdstuk bedoelde personeel" (4), dus blijkbaar enkel voor het contractueel personeel dat het **** aanwerft, en niet voor het contractueel personeel dat naar het Agentschap wordt overgeheveld. De strekking van de tekst is dus niet duidelijk. Bovendien wordt nergens in het dossier een gegronde reden gegeven voor dat verschil in behandeling en ook de afdeling Wetgeving ziet er geen. **** bepaling moet bijgevolg worden herzien.

Artikel 9 **** ieder misverstand over de strekking van de regel uit te sluiten, zou het beter zijn artikel 9, § 2, als volgt te redigeren: "**** commissie beraadslaagt alleen geldig indien de meerderheid van haar leden aanwezig is, onder wie het lid vermeld in artikel 8, § 2".

Artikelen 10, 11 en 12 Artikel 10 luidt als volgt: "**** **** [van de aan te werven kandidaat] worden opgemaakt door het strategisch comité van het agentschap. Een oproep tot kandidaten die deze profielen opneemt wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. **** **** bevat: 1° de functiebeschrijving;2° de ****;3° de termijn en vorm van de indiening van de kandidaturen alsook de op te leveren stukken;4° Indien nodig het maximaal aantal toegelaten kandidaten tot de mondelinge proef overeenkomstig (lees: bedoeld is) artikel 11, tweede lid (lees: § 2);5° Indien nodig, de organisatie van een bijkomende proef overeenkomstig artikel 11, § 2;6° de eventuele aanleg van een **** en indien nodig, de omvang en de geldigheidsduur ervan". **** artikel 12, § 1, tweede en derde lid, van het ontwerp blijkt dat het aangeworven personeelslid een van de graden heeft die genoemd worden in de eerste kolom van de tabel in bijlage **** bij het ontwerp en dat hij de **** **** heeft die in de derde kolom van die tabel staat. **** afdeling Wetgeving vraagt zich af of er bijzondere redenen zijn waarom in de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad geen gewag wordt gemaakt van de graad die aan de vacante functie verbonden is, noch van de daarbij horende bezoldiging, met het minimum en het maximum, en van de mogelijkheid, vervat in artikel 12, § 1, tweede en derde lid, om nuttige ervaring te valoriseren. Aangezien het Agentschap van plan is zich via contractuele aanwervingen te richten tot kandidaten met zeer specifieke kwalificaties voor de vacante functie, staat het buiten kijf dat het financiële aspect een bijzondere aantrekkingskracht kan uitoefenen. **** de andere kant vraagt de afdeling Wetgeving zich af enerzijds waarom reeds in de oproep tot de gegadigden een beperking wordt ingesteld van het **** kandidaten dat wordt toegelaten tot de mondelinge proef, die de laatste proef van het **** is, en anderzijds wat met de uitdrukking "indien nodig" wordt bedoeld. **** die beperking verband met het aantal effectief vacante betrekkingen, zoals zou kunnen blijken uit artikel 11, § 1, tweede lid, van het ontwerp? **** dat de bedoeling is van de steller van de tekst, moet de bepaling duidelijker worden geredigeerd. **** dat geval begrijpt de afdeling **** echter niet hoe de bepalingen onder 4° en 6° van artikel 10 van het ontwerp onderling te rijmen vallen, behalve indien de enige bedoeling van de aanwerving erin zou bestaan om op basis van artikel 10, 6°, van het ontwerp een **** aan te leggen. **** dan ook merkt de afdeling Wetgeving op dat artikel 11, § 1, tweede lid, van het ontwerp het geval regelt waarin het aantal kandidaten die het meest geschikt worden bevonden, hoger ligt dan het **** kandidaten dat tot de mondelinge proef wordt toegelaten, dat overeenkomstig artikel 10, 4°, van het ontwerp zou worden vastgesteld in de oproep tot de gegadigden. **** bepaalt namelijk: "**** aantal laureaten van deze proef mag het aantal voorzien volgens het **** niet overschrijden. **** deze kandidaten worden toegelaten tot de mondelinge proef overeenkomstig § 2". **** dat betreft, laat het ontworpen **** na te preciseren op basis van welke objectieve criteria die met het gelijkheidsbeginsel in overeenstemming zijn, de geslaagden al dan niet tot de mondelinge proef worden toegelaten.

Het ontwerp zou in dat opzicht moeten worden aangevuld.

Artikel 11 **** paragraaf 1, tweede lid, is sprake van "werkdag". **** de wet van 25 oktober 2015 wordt dat begrip niet gedefinieerd. **** er nergens een duidelijk juridische omschrijving gegeven wordt van dat begrip en het besluit normaal gezien zal worden toegepast in contexten waarin het begrip werkdag kan verschillen, zou dat begrip moeten worden gedefinieerd, ofwel zou moeten worden voorzien in een termijn berekend in "dagen". **** SLOTOPMERKING De onderverdeling in hoofdstukken moet vervallen. **** draagt niets bij tot de leesbaarheid van een besluit dat zo weinig artikelen bevat.

De griffier, ****.-****. **** **** De voorzitter, ****. **** _______ Nota's (1) Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 23.1, hypothese ****). (2) De uitkomst van het overleg in het **** is dat geen enkele vakorganisatie akkoord **** met het ontwerp.**** is gebruikelijk dat in het dossier dat bij de adviesaanvraag is gevoegd, wordt vermeld hoe is geantwoord op de tegenwerpingen die tijdens het overleg zijn geformuleerd. **** die manier toont de steller immers de reden van bestaan en dus het nut van een dergelijk overleg aan. Het ware beter geweest dat dat ook in dit dossier was gebeurd. (3) Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 36.2. (4) Het opschrift van een handeling of van een onderverdeling van een tekst heeft geen normatieve waarde, met name niet wat betreft de werkingssfeer van de bepalingen die erop volgen.Beginselen van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, ****.****-****.****, tab "****", aanbeveling 65.

7 MEI 2017. - **** besluit houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het **** Agentschap van de **** ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten houdende oprichting van het **** Agentschap van de **** en de opheffing van het ****, de artikelen 5, § 2, derde lid en 9, eerste en tweede lid;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 9 december 2016;

Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op het akkoord van de **** belast met Ambtenarenzaken, gegeven op 23 december 2016;

Gelet op het **** ****. 100.7 van het **** ****-****, gesloten op 22 december 2016;

Gelet op de vrijstelling van de ****, overeenkomstig artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 61.033/4 van de **** van State, gegeven op 21 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; **** de voordracht van de **** van Financiën, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** dit besluit wordt verstaan onder: 1° "agentschap": **** Agentschap van de **** opgericht door de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de **** en de opheffing van het ****;2° "**** besluit van 24 september 2013": het **** besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal ambt;3° "**** besluit van 25 oktober 2013": het **** besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;4° "****": één van de **** overgenomen uit het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten of één van de volgende ****: AD1, AD2, AD3 of AD4.

Art. 2.**** besluit is van toepassing op de contractuele personeelsleden van het agentschap.

Art. 3.**** de bepalingen in dit besluit, wordt het in dit besluit bedoelde personeel onderworpen aan de reglementaire bepalingen inzake het contractueel personeel van de federale overheidsdiensten.

Art. 4.**** de contractuele personeelsleden van het **** wordt op basis van de tabel in bijlage **** een **** toegekend, alsook de graad of de klasse die ermee overeenstemt. **** deze personeelsleden wordt, bij de inwerkingtreding van dit besluit, een geldelijke anciënniteit toegekend die gelijk is aan de geldelijke anciënniteit waarover zij beschikten in hun **** bij het ****. **** personeelslid behoudt zijn wedde en vorige **** telkens deze gunstiger zijn.

Het koninklijk besluit van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008002136 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt sluiten tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een **** aan sommige titularissen van een ten laste van de **** bezoldigd ambt is niet van toepassing op het in dit artikel bedoelde personeel.

Art. 5.Niemand kan worden aangeworven bij het agentschap indien hij/zij niet voldoet aan de volgende ****: 1° houder zijn van het vereiste diploma zoals vermeld in de oproep aan de kandidaten voorzien in artikel 8;2° laureaat zijn in de rangschikking overeenkomstig artikel 9, § 2 eerste lid.

Art. 6.§ 1. Een selectiecommissie, hierna "commissie" genoemd, wordt opgericht in het agentschap en wordt als volgt samengesteld: 1° als voorzitter: de ****-generaal van de ****, of de door hem/haar aangewezen plaatsvervanger;2° als verslaggever: de directeur van het agentschap aan wie het personeelsbeleid werd toegewezen of de door hem/haar aangeduide plaatsvervanger;3° als assessoren: ****) de andere directeuren van het agentschap of door de hun aangeduide plaatsvervangers; ****) een personeelslid van de **** **** en Organisatie aangeduid door de **** van het **** van de **** Overheidsdienst Financiën, op voorstel van de ****-generaal van de ****. **** plaatsvervanger wordt op dezelfde manier aangeduid. § 2. Minstens één lid van de jury dient de kennis van de tweede taal te bewijzen overeenkomstig artikel 43, § 3, derde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Art. 7.§ 1. **** commissie komt samen telkens dit nodig is. De voorzitter van de commissie, in overleg met de verslaggever, legt de datum en de agenda van de vergaderingen vast, en roept de leden samen. § 2. **** commissie kan enkel geldig delibereren indien de meerderheid van haar leden aanwezig zijn, waaronder het lid voorzien in artikel 6, § 2. § 3. **** beslissingen van de commissie worden in consensus genomen.

Indien, na discussie door de aanwezige leden, geen beslissing in consensus kan worden genomen, zal de voorzitter een stemming uitvoeren.

De stemming is geheim. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 8.**** **** wordt opgemaakt door het strategisch comité van het agentschap. Een oproep tot kandidaten wordt gepubliceerd in het Belgisch **** en omvat: 1° de functiebenaming en de functiebeschrijving;2° de **** en het vereiste diploma;3° de termijn en vorm van de indiening van de kandidaturen alsook de te leveren stukken;4° de eventuele aanleg van een ****, de omvang en de geldigheidsduur;5° de **** voor de functie en de vermelding dat de nuttige ervaring gevaloriseerd kan worden voor de inschakeling in die ****.

Art. 9.§ 1. **** commissie bepaalt, tussen de kandidaturen en meer bepaald op basis van hun titels, verdiensten, ervaringen en motivatie, de kandidaten die zij het meest geschikt acht om de in te vullen functie uit te oefenen. Deze kandidaten worden toegelaten tot een mondelinge proef. **** commissie kan, indien zij dit nodig acht en rekening houdend met de resultaten van de kandidaten op de mondelinge proef, de meest geschikte kandidaten uitnodigen voor bijkomende proeven, met het oog op het beoordelen van hun vaardigheden om de in te vullen betrekking uit te oefenen. § 2. **** commissie stelt, op basis van het resultaat van de mondelinge proef en van de eventuele bijkomende proeven, een gemotiveerde rangschikking van de weerhouden kandidaten op.

De kandidaten worden aangeworven in de volgorde van deze rangschikking. **** de commissie van mening is dat geen enkele kandidaat over de gevraagde vaardigheden beschikt, stelt zij een gemotiveerd proces-verbaal op ter afsluiting van de selectie. § 3. De kandidaten worden hetzij per gewone post, hetzij per ****-mail op de hoogte gebracht van elke proef die de commissie voorziet, met vermelding van de datum, plaats en onderwerp van de proef. **** proef kan ten vroegste acht dagen na de verzending van de brief doorgaan.

De niet weerhouden kandidaten worden door de voorzitter van de commissie per ****-mail op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing van de commissie, genomen overeenkomstig de modaliteiten van dit artikel, en elkeen voor wat hem/haar betreft.

De weerhouden kandidaten worden door de voorzitter van de commissie per ****-mail geïnformeerd over hun klassement.

Art. 10.§ 1. **** personeelslid wordt aangeworven in het kader van een arbeidsovereenkomst. **** draagt een van de graden vermeld in de eerste kolom van de tabel opgenomen in bijlage ****, en krijgt de ermee overeenstemmende **** vermeld in de derde kolom van dezelfde tabel. **** personeelslid kan een afwijkende **** opgenomen in de kolommen 4 tot 8 in de tabel van bijlage ****, mits voorafgaand advies van de **** van Financiën of een beslissing van de **** van Financiën of de **** van de **** ****, op basis van een unaniem advies van de commissie. **** dit te doen, dient de commissie de opgedane nuttige ervaring van het personeelslid voor de vacante betrekking te erkennen, die minstens gelijk is aan het aantal jaren opgenomen in diezelfde kolommen. § 2. **** **** AD1, AD2, AD3 en AD4, verbonden aan de graden van "directeur", worden als volgt vastgelegd:

Anciënniteit ****

AD1

AD2

AD3

AD4

0

62.515

72.248

82.669

93.836

1

62.853

72.608

83.051

94.241

2

63.191

72.968

83.434

94.646

3

63.529

73.328

83.816

95.050

4

63.866

73.687

84.197

95.453

5

64.203

74.047

84.579

95.858

6

64.541

74.407

84.961

96.263

7

64.879

74.768

85.344

96.668

8

65.217

75.128

85.726

97.072

9

65.555

75.488

86.108

97.477

10

65.893

75.848

86.490

97.882

11

66.230

76.207

86.871

98.285

12

66.568

76.567

87.254

98.689

13

66.906

76.927

87.636

99.094

14

67.243

77.287

88.018

99.499

15

67.581

77.647

88.400

99.903

16

67.919

78.007

88.783

100.308

17

68.257

78.367

89.165

100.713

18

68.595

78.727

89.547

101.117

19

68.932

79.086

89.929

101.521

20

69.270

79.446

90.310

101.925

21

69.608

79.806

90.693

102.330

22

69.945

80.166

91.075

102.735

23

70.283

80.527

91.457

103.139

24

70.621

80.887

91.839

103.544

25

70.959

81.247

92.222

103.949

26

71.296

81.607

92.603

104.352

27

71.639

81.966

92.985

104.756

28

71.972

82.326

93.367

105.161

29

72.310

82.686

93.749

105.566


Met het oog op de toepassing van de artikelen 20, 22 en 22/1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten, worden de **** overeenkomstig het eerste lid, beschouwd als behorend tot dezelfde klasse.

Met het oog op de toepassing van het artikel 22 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten, worden de personeelsleden die één van de **** overeenkomstig het eerste lid genieten, gelijkgesteld met de personeelsleden van niveau **** voor wat betreft de samenvoeging van de voorwaarden die toelaten om een bevordering in een **** te verkrijgen. **** bedragen, die worden opgenomen in de tabel van het eerste lid zijn vastgelegd in ****, genieten de **** en zijn verbonden aan de **** 138,01. **** de berekening ervan wordt geen rekening gehouden met de derde decimaal in het eindresultaat. § 3. Artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten is niet van toepassing op het in dit besluit bedoelde personeel.

Art. 11.Met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, dient men de ****-generaal van de **** als "****" van de personeelsleden, die de graad van "Directeur" bekleden, te verstaan.

Art. 12.**** interdepartementale beroeps-commissie voor evaluatie, ingediend is bevoegd voor de beroepen inzake evaluatie, door de personeelsleden bedoeld in dit besluit.

Art. 13.**** besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 14.De minister bevoegd voor **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 7 mei 2017. **** **** **** : De **** van Financiën, ****. VAN ****

Bijlage van het koninklijk besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het **** Agentschap van de **** **** ****

**** bij het ****

****

**** graad /klasse

Secretaris

****3

**** deskundige

Programmeur

****5

****-deskundige

****-****

NA33

Adviseur

Kaderlid met minder dan 20 jaar geldelijke anciënniteit

NA33

Adviseur

Kaderlid met meer dan 20 jaar geldelijke anciënniteit

NA34

Adviseur

Onderdirecteur

NA54

Adviseur-generaal

Directeur 3

AD2

Directeur

Directeur

AD4

Directeur


**** ****

**** (****)****(en)

Functie(s)

****

**** **** (nuttige werkervaring per jaren erkend)

(3)

(8)

(13)

(18)

(21)

**** deskundige

**** Back Office/Secretaris

****1

****2

****3

****4

****5

/

**** deskundige

Programmeur

****1

****2

****3

****4

****5

/

Attaché

**** Back Office/Expert **** en Communicatie

NA11

NA12

NA13

NA14

NA15

NA16

Attaché

Adjunct van de onderdirecteur Back Office/Analist-programmeur/juridisch adviseur/Expert ****/Expert Senior **** en Communicatie // ****

NA21

NA22

NA23

NA24

NA25

/

Adviseur

**** projectleider/**** juridisch adviseur/Expert Senior Budget/Expert **** ****/Informaticus netwerken & Systemen/**** Front office/**** ****

NA31

NA32

NA33

NA34

NA35

/

Adviseur-generaal

**** Back Office/**** **** **** & productontwikkeling/Onderdirecteur Systemen

NA41

NA42

NA43

NA44

NA45

/

Adviseur-generaal

**** en ****/**** en ****

NA51

NA52

NA53

NA54

/

/

Directeur

**** ****, **** **** & ****/Directeur ****, **** & **** ****/Directeur **** en ****/

AD1

AD2

AD3

AD4

/

/


Gezien om te worden gevoegd bij **** besluit van 7 mei 2017 houdende vaststelling van de wijze van de aanwerving en bezoldiging van de contractuele personeelsleden van het **** Agentschap van de Schuld. **** **** **** : De **** van Financiën, ****. VAN ****


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^