Koninklijk Besluit van 07 november 2000
gepubliceerd op 18 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002106
pub.
18/11/2000
prom.
07/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De regering heeft van de modernisering van de federale overheidsdiensten één van haar prioriteiten gemaakt.

De samenleving heeft inderdaad andere verwachtingen ten aanzien van de federale overheidsdiensten dan voorheen. Het is dus noodzakelijk dat diezelfde overheidsdiensten transparanter worden en hun handelen, dat constant geëvalueerd en verbeterd moet worden, meer naar de burgers toe richten.

Het hervormingsplan dat de regering goedkeurde, gemeenzaam « Copernicus-nota » genaamd, concretiseert de wil om de administratie ingrijpend te wijzigen.

De krachtlijnen steunen op volgende objectieven : - verhoogde efficiëntie en snelheid van handelen, verzekerd door meer soepelheid en autonomie in het beheer; - omkadering van de federale overheidsdiensten door een controle die, in plaats van remmend te werken, ondersteuning, hulp en, zo nodig, elementen van herverdeling en hervorming zal aanreiken met het oog op de best mogelijke toewijzing van de middelen die door de gemeenschap aan de administratie worden toegekend; - de responsabilisering van de dragende krachten van de administratie, zowel op het beslissingsniveau als op het niveau van het uitvoerend personeel; - de bekendmaking van de hervorming, zowel intern als naar buiten toe.

Deze objectieven worden gerealiseerd in vier hoofdprojecten : 1) de uitwerking van een nieuwe basisstructuur van de federale overheidsdienst;2) de invoering van een mandaatsysteem voor de topfuncties;3) de vernieuwing van het personeelsbeleid;4) de hervorming van de administratieve en begrotingscontrole. Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, het eerste in een reeks van besluiten die de hervorming zullen dragen, beoogt te beantwoorden aan het eerste van de voormelde objectieven.

De basisstructuur, bedoeld om de administratieve en beleidsmatige leiding van de federale overheidsdienst te verzekeren, is samengesteld uit : - de Beleidsraad; - het Directiecomité; - de Cel Beleidsvoorbereiding.

De Beleidsraad is het verbindingsorgaan tussen de politieke overheid en de administratie. Hij dient de samenhang te verzekeren door een klimaat van vertrouwen en communicatie tussen beiden te creëren. Hij heeft tot taak de algemene richtlijnen voor de uitvoering van de politieke beslissingen vast te stellen, met name de strategie. Door de uitvoering van deze richtlijnen op te volgen neemt hij ook de rol van evaluator op zich. Eventueel zal hij de strategie moeten aanpassen om ze beter af te stemmen op het vooropgestelde doel.

Het Directiecomité is belast met het dagelijks en operationeel beheer van de federale overheidsdienst, met name het management. Het vervult zijn opdracht conform het strategisch plan en met inachtneming van de rechtsregels die van kracht zijn. Door de coördinatie tussen de verschillende operationele diensten van de federale overheidsdienst te verzekeren, verzekert het de goede werking van de overheidsdienst.

De Cel Beleidsvoorbereiding is samengesteld uit technici die hun kennis en hun ervaring op het terrein ter beschikking stellen van de Beleidsraad en het Directiecomité, of dit nu met het oog op de voorbereiding van de te nemen maatregelen is of met het oog op hun uitvoering of hun evaluatie. Zij vervult een scharnierfunctie die de concrete realisatie van het uitgestippelde beleid mogelijk maakt.

Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen beoogt dus een betere samenhang en een verhoogde samenwerking tussen de politieke overheid en de administratie.

Het bepaalt de structuur van de drie nieuwe organen op voldoende flexibele wijze om bij hun totstandkoming in alle federale overheidsdiensten te kunnen rekening houden met de specificiteit van elke dienst en toch op een voldoende precieze manier om de uniformiteit van het nieuwe federale administratief landschap veilig te stellen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

7 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan elke federale overheidsdienst ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 28 april 2000;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 20 juli 2000;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2000;

Overwegende het in het regeringsprogramma opgenomen objectief, namelijk de grondige hervorming van de organisatie van de overheidsdiensten en het statuut van het rijkspersoneel, teneinde deze aan de hedendaagse waarden inzake responsabilisering, efficiëntie, snelheid en communicatie aan te passen en aldus tegemoet te komen aan de verwachtingen van de burgers;

Overwegende dat de hierin te verwerken bepaling van de basisstructuren van iedere federale overheidsdienst een onontbeerlijk uitgangspunt is voor de concretisering van deze hervorming;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De federale overheidsdienst

Artikel 1.Er zijn in de schoot van elke federale overheidsdienst drie organen, genaamd als volgt : - de Beleidsraad, - het Directiecomité, - de Cel Beleidsvoorbereiding. Afdeling 1. - De Beleidsraad

Art. 2.De Beleidsraad is samengesteld uit : - de minister (voorzitter), - in voorkomend geval, de staatssecretaris, - de voorzitter van het Directiecomité, - de directeur van het persoonlijk secretariaat van de minister en, in voorkomend geval, de staatssecretaris, - het hoofd van de Cellen Beleidsvoorbereiding van de minister en, in voorkomend geval, van de staatssecretaris, - experten, niet behorend tot de federale overheidsdiensten of de federale programmatorische overheidsdiensten.

Het aantal experten wordt vastgesteld door de regering bij de aanvang van de legislatuur, onverminderd de herziening ervan tijdens deze legislatuur.

In functie van de materie die wordt behandeld, worden op de Beleidsraad door de voorzitter uitgenodigd : de hoofden van de verschillende operationele diensten van de federale overheidsdienst en, eventueel, de voorzitter van het Directiecomité van andere federale overheidsdiensten, het hoofd van federale instellingen van openbaar nut alsook het hoofd van elke andere openbare dienst.

De frequentie van de vergaderingen van de Beleidsraad wordt vastgelegd door de minister en, in voorkomend geval, de staatssecretaris.

Art. 3.De Beleidsraad : - geeft advies bij de totstandkoming van het strategisch plan van de minister, gebeurlijk de staatssecretaris, alsook bij wijzigingen hieraan in de loop van de legislatuur; - spreekt zich uit over de jaarlijkse begrotingsvoorstellen die door de bevoegde minister, gebeurlijk de staatssecretaris, zullen worden voorgesteld alsook de eventuele aanpassing van de begroting; - spreekt zich uit over het jaarlijks personeelsplan en alle eventuele wijzigingen hieraan; - houdt toezicht op de uitvoering van het strategisch plan door het Directiecomité; - geeft advies aan de minister, gebeurlijk de staatssecretaris, bij het ontwerp managementcontract van de voorzitter van het Directiecomité. Afdeling 2. - Het Directiecomité

Art. 4.Het Directiecomité is samengesteld uit : - een voorzitter, - de hoofden van de operationele diensten van de federale overheidsdienst, - de functionele directeurs van de stafdiensten « Begroting en Beheerscontrole », « Personeel en Organisatie » en « Informatie- en Communicatietechnologie » van de federale overheidsdienst, - het hoofd van de Cellen Beleidsvoorbereiding.

Het Directiecomité stelt zijn huishoudelijk reglement op. Dit reglement wordt meegedeeld aan alle personeelsleden.

Art. 5.Het Directiecomité wordt belast met het beheer van de federale overheidsdienst, overeenkomstig het strategisch plan.

Het formuleert alle nuttige voorstellen met betrekking tot de werking van de federale overheidsdienst en verzekert de coördinatie tussen de diensten onderling en hun activiteiten.

Het stelt het begrotingsontwerp en de eventuele aanpassing hieraan voor; het houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Het stelt het jaarlijks personeelsplan en alle eventuele wijzigingen hieraan voor; het houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Art. 6.De voorzitter van het Directiecomité is als hoofd van de federale overheidsdienst verantwoordelijk voor het operationeel management. Afdeling 3 - De Cel Beleidsvoorbereiding

Art. 7.De omvang van elke Cel Beleidsvoorbereiding wordt door de regering bij aanvang van de legislatuur bepaald, onverminderd de herziening ervan tijdens deze legislatuur.

De samenstelling van elke Cel Beleidsvoorbereiding wordt door de minister, gebeurlijk de staatssecretaris, bij aanvang van de legislatuur bepaald, onverminderd herziening ervan tijdens deze legislatuur.

Uit de leden van deze cel wordt het hoofd van de Cel Beleidsvoorbereiding aangeduid door de minister en, in voorkomend geval, de staatssecretaris.

De minister, gebeurlijk de staatssecretaris, of zijn vertegenwoordiger kan deelnemen aan de vergaderingen van de Cel.

Art. 8.De Cel Beleidsvoorbereiding ondersteunt de Beleidsraad en het Directiecomité bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid.

Zij beoogt hierbij de de optimale integratie en coördinatie ervan in de federale overheidsdienst.

Het hoofd van de Cel rapporteert rechtstreeks aan de Beleidsraad en aan de voorzitter van het Directiecomité. HOOFDSTUK II. - De programmatorische federale overheidsdienst

Art. 9.Bij aanvang van de legislatuur wordt door de Ministerraad het aantal programmatorische federale overheidsdiensten vastgelegd onverminderd hun herziening tijdens deze legislatuur.

Art. 10.Bij aanvang van de legislatuur wordt door de Ministerraad beslist in welke van de programmatorische overheidsdiensten een Directiecomité zal worden opgericht.

Elke programmatorische overheidsdienst heeft een Beleidsraad en een Cel beleidsvoorbereiding.

De omvang van elk van de organen wordt door de Ministerraad bij aanvang van de legislatuur bepaald, onverminderd de herziening ervan tijdens deze legislatuur.

De minister, gebeurlijk de staatssecretaris, onder wiens bevoegdheid de programmatorische federale overheidsdienst ressorteert bepaalt de samenstelling van de organen ervan. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 11.Het koninklijk besluit van 6 september 1993 betreffende de bevoegdheden van de ambtenaren-generaal van de ministeries wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op dezelfde datum als de koninklijke besluiten houdende respectievelijk oprichting van de federale overheidsdiensten.

Art. 13.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 7 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^