Koninklijk Besluit van 07 november 2011
gepubliceerd op 25 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet v

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2011018405
pub.
25/11/2011
prom.
07/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011018116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaa sluiten betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikel 5, § 2, 1° en 2° ; Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011018116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaa sluiten betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale regering op 14 februari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 juni 2011;

Gelet op het advies nr. 50.254/3 van de Raad van State, gegeven op 27 september 2011, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van artikel 8 van Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.

Art. 2.In artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 05/04/2011 numac 2011018116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaa sluiten betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden de woorden « in vloeibare toestand » geschrapt.

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4 vervangen als volgt : « § 4. Worden vrijgesteld van de keuring als bedoeld in paragraaf 1 : 1° de rugspuittoestellen, dat wil zeggen de toestellen die bij normaal gebruik vanwege hun kenmerken door één enkele persoon gedragen kunnen worden;2° de lansspuittoestellen, dat wil zeggen de spuittoestellen die over ten hoogste twee op het einde van een lans gemonteerde spuitdophouders beschikken waarbij de richting en de oriëntatie van de straal worden bepaald door de bediener.»

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^