Koninklijk Besluit van 07 november 2011
gepubliceerd op 06 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11° en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gene

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022417
pub.
06/12/2011
prom.
07/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17, § 1, 11° en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995, bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 29 maart 2011;

Overwegende dat artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geacht wordt gegeven te zijn wanneer het niet is geformuleerd binnen de voorziene termijn van vijf werkdagen en dat dit het geval is voor de voorstellen van 29 maart 2011;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 18 april 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 11 mei 2011 Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 mei 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 8 september 2011.;

Gelet op advies nr 50.309/2 van de Raad van State, gegeven op 10 oktober 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 17, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 11°, a) worden in de omschrijving van de verstrekking 458673-458684 de woorden "en/of van faciaal massief," opgeheven;b) worden de volgende verstrekkingen vóór de verstrekking 458732-458743 ingevoegd : « 459675-459686 Computergestuurde tomografie (CT) met contrast van het faciaal massief .. . . . N 180 459690-459701 Computergestuurde tomografie (CT) of Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) zonder contrast van het faciaal massief . . . . . N 117 c) wordt de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 458894-458905 als volgt vervangen : « De verstrekkingen inzake computergestuurde tomografie (CT) en Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) mogen pas na een tijdvak van 30 dagen opnieuw worden aangerekend.»; 2° in 12°, a) wordt het punt 11 van de omschrijving van de verstrekking 460670 als volgt vervangen : « 11) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631 »;b) wordt het punt 1 van de omschrijving van de verstrekking 461016 als volgt vervangen : « 1) 458570, 458592, 458673, 459675, 459690, 458732, 458813, 458835, 458850, 458872, 458894, 459550, 459572, 459594, 459616, 459631 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^