Koninklijk Besluit van 07 november 2013
gepubliceerd op 29 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteit

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009438
pub.
29/11/2013
prom.
07/11/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, inzonderheid op artikel 109;

Gelet op het advies 53.586/3 van de Raad van State, gegeven op 16 juli 2013, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat een uitvoeringsbesluit moet worden genomen om bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten in werking te laten treden.

Op de voordracht van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Titel IV, Hoofdstuk V, dat artikel 20/1 omvat, van de wet van 17 mei 2006 betreffendede externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevoegd door de wet van 15 maart 2012, treedt in werking op 9 april 2012.

Art. 2.De artikelen 25/1 en 26/1, van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 17 maart 2013, treden in werking op 19 maart 2013.

Art. 3.Titel V, Hoofdstuk IV, dat artikel 26/1 omvat, en artikel 49/1, van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 14 december 2012, treden in werking op 2 mei 2013.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^