Koninklijk Besluit van 07 november 2018
gepubliceerd op 19 november 2018

Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018014738
pub.
19/11/2018
prom.
07/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014738

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


7 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2018


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 22, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 oktober 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 oktober 2018;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor het jaar 2018 is de Nationale Loterij aan de Staatsbegroting een monopolierente verschuldigd waarvan het bedrag is bepaald op 135.000.000 euro, inclusief roerende voorheffing.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoeld bedrag dient, na aftrek van de roerende voorheffing, te worden gestort op rekeningnummer BE43 6792 00402101 (BIC PCHQBEBB) van de Rekenplichtige Diverse Ontvangsten van de Federale Overheidsdienst Financiën, Koning Albert II-laan 33, bus 789 te 1030 Brussel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^