Koninklijk Besluit van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 08 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2002014281
pub.
08/11/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 33A op de spoorlijn 34 : Hasselt-Luik te Tongeren machtigt mits aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglementen op de spoorwegen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende de oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis , vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Overwegende dat het in het belang van de veiligheid van het trein en wegverkeer en van een vlotte spoorexploitatie aangewezen is de overwegen af te schaffen en dat wat de spoorlijn 34 Hasselt-Luik betreft de overweg nr. 33A wegens zijn aard en ligging prioritair in aanmerking komt;

Overwegende dat de aanleg van een langsweg naar overweg nr. 32 vanuit technisch, stedebouwkundig en financieel oogpunt de best passende oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, tengevolge van de afschaffing van de overweg nr. 33A;

Overwegende dat de met het plan nr. 33-34-30.788/1-1.00 beschreven werken aan het gestelde doel beantwoorden;

Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemd plan onderworpen werd aanleiding gaf tot één bezwaar waaraan positief gevolg kon worden gegeven;

Op de voordracht van Onze Minister Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 33A op de lijn 34 Hasselt-Luik te Tongeren mits het aanleggen van een langsweg naar overweg nr. 32 zoals aangegeven op het plan nr. 33-34-30.788/1-1.00 , gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^