Koninklijk Besluit van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 07 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022857
pub.
07/11/2002
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op de artikelen 5, § 1, derde lid, vervangen bij de wet van 20 december 1974 en gewijzigd bij de wet van 19 december 1990, en 21quinquies, § 3, vervangen bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 september 1990, van 25 november 1991, van 27 december 1994, van 6 juni 1997 en van 2 juli 1999;

Gelet op het eensluidend advies van de Technische commissie voor verpleegkunde, gegeven op 7 juni 2000;

Gelet op het advies 32.840/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 december 1994 en van 6 juni 1997, worden de woorden « het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen et de geneeskundige commissies » vervangen door de woorden « het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « artikel 21ter , § 1, b) » vervangen door de woorden « artikel 21quinquies , § 1, b) ».

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « artikel 21ter , § 1, c) » vervangen door de woorden « artikel 21quinquies , § 1, c) ».

Art. 4.In de titel van bijlage 1 van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « artikel 21ter , § 2 » vervangen door de woorden « artikel 21quinquies , § 3 ».

Art. 5.In bijlage I van hetzelfde koninklijk besluit worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1.2, B2, wordt aangevuld als volgt : « - De afname en behandeling van transfusiebloed en van bloedderivaten; - Het verrichten van de aderlating. »; 2° in punt 1.5, B1, a) vervallen de woorden « aseptische en antiseptische »;b) in de nederlandstalige versie, wordt het woord « stomati » vervangen door het woord « stomata »; 3° in punt 1.5, B2, worden de woorden « het plaatsen van kopglazen » vervangen door de woorden « het plaatsen van kopglazen, bloedzuigers en larven »; 4° in punt 1.7, B2, worden de woorden « Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste epidurale katheter, met als doel een langdurige analgesie bij de patiënt te bekomen. » vervangen door de woorden « - Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts geplaatste katheter : epiduraal, intrathecaal, intraventriculair, in de plexus, met als doel een langdurige analgesie bij de patiënt te bekomen. ».

Art. 6.Bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 november 1991, van 27 december 1994 en van 6 juni 1997, wordt aangevuld als volgt : « - Het debrideren van decubituswonden ».

Art. 7.In de titel van bijlage III van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « 5, § 1er, derde lid, 2 en 21ter , § 2 » vervangen door de woorden « 5, § 1er, derde lid, 2, en 21quinquies , § 3 ».

Art. 8.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^