Koninklijk Besluit van 07 oktober 2009
gepubliceerd op 16 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003380
pub.
16/10/2009
prom.
07/10/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd strekt ertoe, enerzijds de looptijd van de gewaarborgde verbintenissen die worden voorzien in artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2014 en anderzijds de datum van het aangaan of de hernieuwing van de in het tweede lid van hetzelfde artikel voorziene verbintenissen te verlengen tot 31 oktober 2010.

Artikel 117bis, 2° van de wet van 2 augustus 2002 voorziet meer bepaald in de wettelijke basis die de Koning machtigt om, door middel van een in Ministerraad overlegd besluit na advies van het Comité voor financiële stabiliteit, te voorzien in een systeem van het verlenen van een Staatswaarborg voor verbintenissen die zijn aangegaan door de door Hem bepaalde financiële instellingen, en zulks ter vrijwaring van het financiële stelsel in geval zich een plotse crisis voordoet op de financiële markten of in geval van een ernstige dreiging van een systemische crisis.

Gelet op het aanhouden van de turbulenties op de financiële markten en met name de moeilijkheden van herfinanciering van de financiële instellingen, is het noodzakelijk gebleken de mogelijkheid om gewaarborgde verbintenissen aan te gaan in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 te verlengen evenals de maximale duur van deze verbintenissen te verhogen.

Overwegende dat de verhoging van de maximale duur van deze gewaarborgde verbintenissen tevens de van de waarborg genietende instellingen zal toelaten een overdreven concentratie te vermijden van het verstrijken van gewaarborgde verbintenissen op een bepaalde vervaldag;

Dat bovendien is gebleken dat in andere lidstaten van de Europese Unie soortgelijke verbintenissen met looptijden tot 5 jaar gewaarborgd zijn geweest door deze staten met akkoord van de Europese Commissie.

Bespreking van de artikelen Artikel 1 Artikel 1 verlengt de looptijd van de gewaarborgde verbintenissen die worden voorzien in artikel 2, eerste lid van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uiterlijk 31 oktober 2014 en verlengt de datum van het aangaan of de hernieuwing van de verbintenissen die worden voorzien in artikel 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot 31 oktober 2010.

Artikel 2 Artikel 2 bepaalt de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

7 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 117bis, 2°, ingevoegd bij de wet van 15 oktober 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank, gegeven op 23 september 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2009;

Gelet op het advies van het Comité voor financiële stabiliteit, gegeven op 10 september 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 18 september 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de dringende noodzakelijkheid om het vertrouwen in het Belgische financiële stelsel te vrijwaren, en gelet op het aanhouden van de turbulenties op de markten;

Gelet op het advies 47.218/2 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voordracht van Onze Minister van Financiën en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1/ in het eerste lid worden de woorden "31 oktober 2011" vervangen door de woorden "31 oktober 2014"; 2/ in het tweede lid worden de woorden "31 oktober 2009" vervangen door de woorden "31 oktober 2010".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^