Koninklijk Besluit van 07 oktober 2018
gepubliceerd op 29 oktober 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018013838
pub.
29/10/2018
prom.
07/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013838

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018 Dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2018 onder het nummer 146657/CO/225.02) Inleiding De collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000 (nr. 55970/CO/225) betreffende de dagelijkse en wekelijkse minimumarbeidsduur van het bediendepersoneel dat deeltijds tewerkgesteld is in het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap werd opgezegd door de BBTK-ABVV (nr. 143076/CO/225) op 15 maart 2017 in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs. De opzegging was effectief op 1 juni 2017. Deze collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2000 werd overgenomen in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap door de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2017 (nr. 139772/CO/225.02).

Ingevolge de werkzaamheden van het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, zijn de sociale partners overeengekomen om elkaar extra tijd te geven (tot 30 juni 2018) om te onderhandelen en om hierover een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen van het vrij onderwijs dat gesubsidieerd wordt door de Franse Gemeenschap, die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd onderwijs. HOOFDSTUK II. - Wekelijkse arbeidsduur

Art. 2.Met toepassing van artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten mag de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers bedoeld in artikel 1 minder bedragen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers met naleving van de principes, voorwaarden en uitdrukkelijke afwijkingen die zijn bepaald per personeelscategorie vervat in de artikelen 4, 5 en 6. HOOFDSTUK III. - Duur van elke arbeidsperiode

Art. 3.Met toepassing van artikel 21 van de arbeidswet van 16 maart 1971 mag de dagelijkse arbeidsduur van de deeltijdse werknemers bedoeld in artikel 1 minder bedragen dan 3 opeenvolgende uren per dag met naleving van de principes, voorwaarden en uitdrukkelijke afwijkingen die zijn bepaald per personeelscategorie vervat in de artikelen 4, 5 en 6. HOOFDSTUK IV. - Afwijkende regeling

Art. 4.§ 1. De bedienden die een baan hebben die evenwaardig is aan een baan die wordt gesubsidieerd door de "Administration de l'enseignement de la Communauté française" hebben een afwijkende regeling die identiek is aan diegene die van toepassing is op de gesubsidieerde functie. § 2. De volgende bepalingen kunnen worden toegepast op de bedienden met een baan waarvoor er geen equivalent bestaat aan een baan die wordt gesubsidieerd door de "Administration de l'enseignement de la Communauté française". a) Voor de toepassing van de definitie van de deeltijdse tewerkstelling en van de afwijkende regels die zijn bepaald in artikel 6 en meer bepaald wat betreft de bepaling van de minima, moet men rekening houden met alle prestaties van het personeelslid die werden uitgevoerd hetzij voor dezelfde werkgever hetzij voor verscheidene werkgevers maar die verbonden zijn door een geografische nabijheid (bijvoorbeeld zelfde entiteit, zelfde gemeente in het kader van de sociale voordelen) of in het kader van een samenwerkingsovereenkomst (beheerscentrum, groepen van werkgevers, vzw-partners);b) Voor de toepassing van de definitie van de deeltijdse tewerkstelling en van de afwijkende regels bedoeld in artikel 6, wordt tevens overeengekomen dat een baan met eigen middelen de werknemer de mogelijkheid kan bieden een gesubsidieerde baan aan te vullen, net zoals een baan van zelfstandige in hoofdberoep, zoals bedoeld door het RSVZ.

Art. 5.De afwijkingen die zijn bepaald in de artikelen 2 en 3 kunnen altijd worden toegepast : - voor de aanwerving met eigen middelen van een werknemer voor de vervanging van gesubsidieerde personeelsleden met deeltijds verlof, als het de werkgever niet lukt verscheidene vervangingen te laten uitvoeren door eenzelfde persoon; - voor de aanwerving met eigen middelen die noodzakelijk is geworden in het kader van de regularisaties van situaties die niet in aanmerking worden genomen door de weddetoelagen van de Franse Gemeenschap en dit na controle door de gemeenschap.

Art. 6.De afwijkingen van de wekelijkse arbeidsduur en de dagelijkse arbeidsduur die zijn bepaald in de artikelen 2 en 3, zullen op de volgende manier van toepassing zijn :

Functie

Afwijking 1/3 tijd/week (artikel 2)

Afwijking minimum 3 uur/dag (artikel 3)

Fonction

Dérogation 1/3 temps/semaine (article 2)

Dérogation 3 heures minimum/jour (article 3)

Taken van lesgever, met inbegrip van leraar psychomotoriek en experts

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Charges d'enseignant, y compris maître de psychomotricité et experts

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Kinderverzorger

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Puériculteur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Paramedisch, sociaal en psychologisch personeel in het verplichte onderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Personnel paramédical, social et psychologique dans l'enseignement obligatoire

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Paramedisch, sociaal en psychologisch personeel van de HS

Neen

Neen

Personnel paramédical, social et psychologique des HE

Non

Non

Secretariaat en administratieve functie in het verplichte onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie

Ja

Neen

Secrétariat et fonction administrative dans l'enseignement obligatoire et de promotion sociale

Oui

Non

Logistiek of administratief kader van de HS of Hogescholen voor Kunstonderwijs

Neen

Neen

Cadre logistique ou administratif des HE et des ESA

Non

Non

Levend model van de Hogescholen voor Kunstonderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Modèle vivant des ESA

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Preventieadviseur in het verplichte onderwijs, de sociale promotie, de PMS-centra en de Hogescholen voor Kunstonderwijs

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 opeenvolgend uur per dag

Conseiller en prévention dans l'enseignement obligatoire, la promotion sociale, les CPMS et les ESA

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Preventieadviseur van de HS

Neen

Neen

Conseiller en prévention des HE

Non

Non

Veiligheidsadviseur informatica

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Conseiller en sécurité informatique

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Personeel van de centra voor basisonderwijs

Neen

Neen

Personnel des centres de gestion du fondamental

Non

Non

Opvoeder

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Educateur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Animator

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Animateur

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour

Toezichter

Ja

Ja, maar met een minimum van 1 volledig en ononderbroken uur per dag

Surveillant

Oui

Oui, mais avec un plancher minimum d'1 heure consécutive par jour


HOOFDSTUK V. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur, behalve : - voor de afwijkingen die van toepassing zijn op de functies van opvoeder, animator en toezichter die geldig zijn tot 1 september 2021.

De ondertekenende partijen komen immers overeen de afwijkende regeling opnieuw te onderzoeken in het licht van de eventuele evolutie van de financiering van de buitenschoolse tijd ('s morgens, 's middags en 's avonds) door de subsidiërende overheid.

Bovendien zullen de afwijkingen die van toepassing zijn op de functie van preventieadviseur in het verplichte onderwijs, de sociale promotie, de PMS-centra en de Hogescholen voor Kunstonderwijs opnieuw worden geëvalueerd door de ondertekenende partijen bij de inwerkingtreding van het decreet van 26 maart 2009 tot toekenning van bijkomende middelen.

Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen bij een ter post aangetekende zending gericht aan de voorzitter van het paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, mits een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen. Deze opzegtermijn wordt in elk geval verlengd tot de vooravond van het volgend schooljaar.

Toelichting De partners hebben nagedacht, rekening houdend met : - een organisatorisch en financieel verschil tussen het verplichte onderwijs, de PMS-centra en de sociale promotie en anderzijds het hoger onderwijs; - de niet-rekbare financiële middelen van de scholen en meer bepaald voor de aanwervingen die gebeuren met behulp van de subsidie die wordt toegekend aan de scholen die de gedifferentieerde omkadering genieten; - de reële verplichtingen van de organisatie van de scholen en meer bepaald betreffende de verschillende recreaties, rustpauzes en de opvang van de leerlingen. Het is natuurlijk niet mogelijk andere omkaderingstaken te geven aan toezichters, animatoren, opvoeders, wanneer de leerlingen ten laste worden genomen door de lesgevers; - verplichtingen inzake de uitvoering van de functie zelf, wat het meer bepaald mogelijk heeft gemaakt om op een objectief verschillende manier het secretariaatswerk en de opvoedende, paramedische en pedagogische functies in aanmerking te nemen.

Bovendien werd door SeGEC een snelle enquête gevoerd bij de inrichtende machten van het basisonderwijs om te beschikken over een staal met betrekking tot de realiteit van de opvangcontracten in deze scholen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^