Koninklijk Besluit van 07 oktober 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204763
pub.
19/10/2018
prom.
07/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204763

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de houtnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de houtnijverheid, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de houtnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2017 Sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2017 onder het nummer 143093/CO/125) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de houtnijverheid.

Art. 2.Zij wordt gesloten in uitvoering van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, titel II, hoofdstuk II, afdeling 1 - Investeren in opleiding.

Art. 3.Opleiding wordt in de sector erkend als een recht en een plicht voor de werknemers. HOOFDSTUK II. - Realisatie van de opleidingsinspanningen in het kader van de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk

Art. 4.De sociale partners voorzien in een opleidingsinspanning die gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van twee dagen gemiddeld per jaar, per voltijds equivalent.

De sociale partners voorzien in een groeipad om op termijn het aantal opleidingsdagen te verhogen om aldus bij te dragen tot de interprofessionele doelstelling.

De evolutie zal opgevolgd worden in het paritair comité en indien onvoldoende groei wordt vastgesteld, zullen de sociale partners de nodige acties ondernemen.

De realisatie van het groeipad wordt bijkomend ondersteund door : - het opleidingsaanbod van Woodwize vzw beter en ruimer bekend te maken aan werkgevers en werknemers; - het opleidingsaanbod van Woodwize vzw verder uit te breiden, al dan niet in het kader van het betaald educatief verlof; - via Woodwize vzw acties te ondernemen om de participatiegraad aan opleidingen te verhogen; - de werkgevers aan te moedigen om alle, zowel formele als informele, opleidingsinspanningen nauwgezet te registreren; - een crisisaanbod te realiseren ten behoeve van arbeiders in periodes van economische werkloosheid. HOOFDSTUK III. - Onderscheiden actiedomeinen

Art. 5.Volgende actiedomeinen worden onderscheiden : - opleidingen voor werkenden en werkzoekenden; - bevordering van de tewerkstelling in de houtindustrie; - alternerend leren en werken; - onderwijs; - werkbaar werk; - outplacement; - bevordering van de diversiteit van de werknemers; - welzijn en veiligheid; - alle andere acties of domeinen die door Woodwize of de sociale partners worden aangedragen en door de raad van bestuur van Woodwize worden goedgekeurd.

Art. 6.et sectorale opleidings- en arbeidsmarktbeleid wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Woodwize vzw. De raad van bestuur van Woodwize vzw, waarin de ondertekenende partijen vertegenwoordigd zijn, keurt voorafgaandelijk de voorgestelde projecten in het kader van de in artikel 5 vermelde actiedomeinen goed. HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen met betrekking tot opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Art. 7.Aan de ondernemingen wordt aanbevolen een jaarlijks opleidingsplan op te stellen waarin alle opleidingen voor de arbeiders worden opgenomen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de expertise van Woodwize vzw. De opleidingen zullen het voorwerp uitmaken van overleg en een evaluatie met de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging.

Een bijzondere begeleidingsinspanning zal worden geleverd ten aanzien van de kleine ondernemingen die minder dan 20 arbeiders tewerkstellen.

Woodwize vzw zal erop toezien dat de onderneming binnen de twee maanden na de indiening van haar plan, een concreet voorstel van timing ontvangt.

Woodwize vzw zal een cumulatief opleidingsCV ter beschikking stellen van de arbeiders die tijdens het boekjaar een door haar georganiseerde of ondersteunde opleiding gevolgd hebben. Het betreft zowel "externe" als "interne" opleidingen.

Ten einde de in de wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, begeleidt Woodwize vzw de ondernemingen om de geleverde inspanningen op gepaste wijze te registreren, en stelt hen hiervoor de "sectorale registratietool" ter beschikking. HOOFDSTUK V. - Registratie opleidingen

Art. 8.De ondernemingen binnen de sector zullen alle opleidingen (formeel en informeel) die hun arbeiders en arbeidsters volgen, registeren in de online registratietool "Compas" van Woodwize. HOOFDSTUK VI. - Eindbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de partijen kan ze beëindigen, mits per aangetekende brief een opzegging van 6 maanden wordt betekend, geadresseerd aan de voorzitter van het paritair comité en aan elke ondertekenende partij.

Art. 10.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^