Koninklijk Besluit van 07 oktober 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204847
pub.
19/10/2018
prom.
07/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204847

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


7 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018 Wijziging van de statuten van het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 6 juli 2018 onder het nummer 146636/CO/221)

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid.

Art. 4.Artikel 1 van de statuten opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1999 (51608/CO/221) betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Artikel 1.Met ingang van 1 januari 1999 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden uit de papiernijverheid" genaamd, hierna genoemd het fonds, waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Marsveldplein 2.".

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2018 is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid en aan de andere ondertekenaars.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015 (130012/CO/221) betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden, die op die wijze ophoudt effect te sorteren op 30 juni 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^