Koninklijk Besluit van 07 september 2003
gepubliceerd op 15 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de regeling van de arbeid op 23, 24, 30 e

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012665
pub.
15/12/2003
prom.
07/09/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de regeling van de arbeid op 23, 24, 30 en 31 december 2001 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de regeling van de arbeid op 23, 24, 30 en 31 december 2001.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 september 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 Regeling van de arbeid op 23, 24, 30 en 31 december 2001 (Overeenkomst geregistreerd op 19 december 2001 onder het nummer 60380/CO/314) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de ondernemingen die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan : zowel de mannelijke als vrouwelijke werknemers. HOOFDSTUK II. - Bepalingen

Art. 2.In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 december 2000 waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen de toelating wordt verleend om werknemers op bepaalde zondagen te werk te stellen, wordt het werken op zondagen 23 december 2001 en 30 december 2001 mogelijk gemaakt overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in voornoemd koninklijk besluit van 6 december 2000 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2000).

Art. 3.In afwijking van de bepalingen betreffende de 48-uren opeenvolgende rust zoals vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1995 en 27 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 1974 betreffende de wekelijkse arbeidsduur, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 mei 1997 (Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1997), wordt het werken op de maandagen 24 december 2001 en 31 december 2001 mogelijk gemaakt. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 december 2001 en treedt buiten werking op 31 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 september 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^