Koninklijk Besluit van 08 april 2003
gepubliceerd op 09 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003015070
pub.
09/05/2003
prom.
08/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 180quinquies , ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, en 90 van het Kieswetboek;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, van 4 juli 1989 en van 20 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegend de noodzaak onverwijld de nodige maatregelen te treffen voor de praktische organisatie van de federale wetgevende verkiezingen die ten laatste in juli 2003 dienen te gebeuren;

Overwegende dat de diplomatieke posten en consulaire beroepsposten de nodige tijd moeten hebben om alle materiële voorbereidingen te treffen tot inrichting van een stembureau;

Op de voordracht van Onze Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 tot vaststelling van de lijst van diplomatieke en consulaire beroepsposten waar stembureaus worden opgericht wordt aangevuld met volgende diplomatieke post : Luanda.

Art. 2.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^