Koninklijk Besluit van 08 april 2021
gepubliceerd op 22 april 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021201963
pub.
22/04/2021
prom.
08/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021201963

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


8 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk, artikel 6, § 1, laatste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d 18 februari 2021;

Gelet op de wet van 25 april 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15, eerste lid;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de uitzondering inzake het verrichten van de regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 2, 2°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de inwerkingtreding van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk op 1 januari 2021 noopt tot een spoedige uitvaardiging van de bepalingen tot vaststellingen van het model van standaardovereenkomst voor verenigingswerk;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat het Grondwettelijk Hof bij zijn arrest 53/2020 van 23 april 2020 de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en de wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 vernietigd heeft met behoud van de gevolgen van de nietig verklaarde bepalingen voor de tot en met 31 december 2020 geleverde activiteiten;

Overwegende dat de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk een nieuw aangepast juridisch kader heeft voorzien voor het verenigingswerk vanaf 1 januari 2021;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie een model van standaardovereenkomst vaststelde in het kader van de nietig verklaarde wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten;

Overwegende dat de rechtsonzekerheid die voortvloeit uit de nietigverklaring van de wettelijke basis van het voornoemde koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten de toepassing van voormelde wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten niet mag aantasten;

Gezien de noodzaak om de organisatie van activiteiten in de sportsector, zoals sportkampen, trainingskampen en intensievere trainingsperiodes voor belangrijke wedstrijden, mogelijk te blijven maken en niet te bemoeilijken;

Dat het daarom belangrijk is dat de specifieke kenmerken bij de toepassing van de regels inzake verenigingswerk die tot 31 december 2020 van toepassing waren in het kader van de nietig verklaarde wetgeving, vanaf 1 januari 2021 van toepassing blijven in het kader van de nieuwe toepasselijke wetgeving;

Gelet op advies nr. 68.975/1 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, van de Minister van Financiën, van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk is vastgelegd in de bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018205467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie sluiten betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor Financiën, de minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor de Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 8 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 8 april 2021 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk OVEREENKOMST INZAKE VERENIGINGSWERK (te ondertekenen uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van het verenigingswerk) Gesloten tussen: - . . . . . (naam van de organisatie), . . . . . (KBO nummer) . . . . . (adres), rechtsgeldig vertegenwoordigd door . . . . . (naam en voornaam van de verantwoordelijke/vertegenwoordiger), . . . . . (geboortedatum en -plaats), . . . . . (Rijksregisternummer of bisnummer) en wonende te . . . . . . . . . . verder de 'organisatie' genaamd, enerzijds, en - . . . . . (naam en voornaam van de verenigingswerker), . . . . . (adres), . . . . . (geboortedatum- en plaats), . . . . . (Rijksregisternummer of bisnummer), verder de 'verenigingswerker' genaamd, anderzijds, Hierna gezamenlijk "de partijen" genaamd.

Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst Deze overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de organisatie en de verenigingswerker en heeft volgende activiteiten tot voorwerp: . . . . .

Artikel 2 Duur Deze overeenkomst wordt gesloten voor de periode van .../..../.... tot .../..../.... (maximaal één jaar - maximaal 3 overeenkomsten per kalenderjaar).

Artikel 3 Plaats en omvang van het verenigingswerk Het verenigingswerk dat het voorwerp van deze overeenkomst vormt, wordt uitgevoerd op de volgende plaats(en): . . . . .

De prestaties worden geleverd volgens (duid aan wat van toepassing is): o Een variabel wekelijks/maandelijks (schrappen wat niet past) verenigingswerkrooster o Een vast wekelijks/maandelijks (schrappen wat niet past) uurrooster dat er als volgt uit ziet: Dag in de week Beginuur Einduur

Dag in de werk

Beginuur

Einduur


Indien de prestaties geleverd worden via een variabel verenigingswerkrooster, wordt dit zoals hieronder beschreven vastgelegd en bekendgemaakt: . . . . . . . . . .

Schriftelijke afwijking van het verenigingswerkrooster kan volgens de volgende modaliteiten: . . . . .

Het gemiddeld aantal te presteren uren per maand bedraagt: ..... uur.

Artikel 4 Vergoeding voor het verenigingswerk De partijen komen, met eerbiediging van de grenzen bepaald bij artikel 27 van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk, een vergoeding voor het verenigingswerk overeen van ..... EUR per ..... (in te vullen: per prestatie/per uur/per dag).

Deze vergoeding omvat ook alle vergoedingen die de terugbetaling van kosten of verplaatsingen betreffen.

Artikel 5 Verzekeringen De verenigingswerker is voor de geleverde prestaties verzekerd (duid aan wat van toepassing is); o Door verzekering(en) gesloten door de federatie/koepel, namelijk . . . . . . o Door een door de organisatie afgesloten verzekering, zijnde: - verzekering . . . . . (verzekeringsmaatschappij: . . . . ., polisnummer . . . . . ) - verzekering . . . . . (verzekeringsmaatschappij: . . . . ., polisnummer . . . . . ) Artikel 6 Beëindiging en schorsing van de overeenkomst Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen door opzegging aan de andere. De kennisgeving van de opzegging dient het begin en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden. De kennisgeving van de opzegging geschiedt hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending, hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot, hetzij door afgifte van een geschrift. De opzegging gaat in de dag volgend op de dag van de kennisgeving.

De opzeggingstermijn van deze overeenkomst bedraagt (duid aan wat van toepassing is): o ten minste zeven kalenderdagen indien de overeenkomst inzake verenigingswerk is gesloten voor een duur van minder dan zes maanden); o ten minste veertien kalenderdagen (indien de overeenkomst inzake verengingswerk is gesloten voor een duur van zes maanden tot één jaar).

De partijen zijn onderling volgende bijkomende beëindigingsmodaliteiten overeengekomen: . . . . . . . . . .

De overeenkomst wordt geschorst ingevolge de in artikel 15, § 1, van de voornoemde wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten bepaalde gronden. Partijen komen hierover volgende bijkomende modaliteiten overeen: . . . . . . . . . .

Artikel 7 Deontologie De verenigingswerker verbindt zich, bij uitvoering van deze overeenkomst, tot een strikte naleving van de deontologische regels, weergegeven in de hierna genoemde documenten, instructies of analoge voorschriften: - . . . . . ; - . . . . . ; - . . . . . ; - . . . . . .

De verenigingswerker bevestigt uitdrukkelijk de ontvangst en de kennisname van deze documenten, instructies, en/of analoge voorschriften.

Artikel 8 Inlichtingen en voorschriften inzake risico's en welzijn verbonden aan het verenigingswerk De verenigingswerker bevestigt alle noodzakelijke inlichtingen en voorschriften van de organisatie te hebben verkregen op het vlak van de risico's verbonden aan het verenigingswerk en inzake het welzijn tijdens de uitvoering van het verenigingswerk.

De verenigingswerker verbindt er zich tevens toe om deze inlichtingen en voorschriften na te leven.

Artikel 9 De voorafgaandelijke aangifte in de toepassing "verenigingswerk" (www.verenigingswerk.be) De organisatie bevestigt voorafgaandelijk aan het begin van de prestaties alle vereiste aangiften in de toepassing "verenigingswerk" van de RSZ te zullen verrichten. Indien uit deze aangifte blijkt dat de verenigingswerker niet aan de toepassingsvoorwaarden voldoet, zal de organisatie hem hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en is deze overeenkomst van rechtswege nietig. Iedere prestatie verricht zonder voorafgaandelijke aangifte in de toepassing "verenigingswerk" kan niet aanzien worden als verenigingswerk.

Overeengekomen te . . . . ., op...../..../......, in twee exemplaren, waarvan elke partij bevestigt een exemplaar te hebben ontvangen.

Namens de organisatie (naam, hoedanigheid en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd") De verenigingswerker (naam en handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig geschreven woorden "gelezen en goedgekeurd") Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 8 april 2021 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk sluiten betreffende het verenigingswerk.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL


begin


Publicatie : 2021-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^