Koninklijk Besluit van 08 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandinkomen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003201429
pub.
02/01/2004
prom.
08/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandinkomen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandinkomen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de ijzernijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 1999 Gewaarborgd minimummaandinkomen (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51316/CO/104) HOOFDSTUK I. - Onderwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van het sectoraal akkoord van 22 april 1999, geregistreerd op 6 mei 1999 onder het nummer 50670/CO/10 4. Ze vervangt titel 2 - Gewaarborgd maandminimum - van het protocol van nationale overeenkomst van 7 maart 1973, geregistreerd onder het nummer 1822/CO/4, op datum van zijn inwerkingtreding. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid vallen en voor hun werknemers onder arbeiderscontract, met uitzondering van jobstudenten.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK III. - Modaliteiten 3.1. Voor de arbeiders tewerkgesteld in een industriële functie, wordt het gewaarborgd minimummaandloon op 18 jaar op datum van 1 maart 1999 vastgesteld op 52 000 BEF bruto per maand, in een stelsel van 37 uur per week, inclusief alle productiepremies, voor volledige maandprestaties. 3.2. De toepassing van dit minimum mag geen enkele weerslag hebben op de effectieve lonen die dit minimum reeds overschrijden en mag niet ingeroepen worden om de loonbarema's of dito hiërarchie die in de ondernemingen van kracht zijn, te wijzigen. 3.3. Dit minimumloon is gekoppeld aan de evolutie van de index der consumptieprijzen volgens de modaliteiten van de collectieve overeenkomst van 10 januari 1974. HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht vanaf 1 maart 199 9. Ze wordt gesloten voor een onbepaalde duur.Ze kan worden opgezegd mits een opzegtermijn van drie maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^