Koninklijk Besluit van 08 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden vo

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003201593
pub.
02/01/2004
prom.
08/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002 Minimum loonschalen van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage (Overeenkomst geregistreerd op 11 maart 2002 onder het nummer 61392/CO/209) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, op de mannelijke en vrouwelijke gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden, dit wil zeggen op de bedienden waarvan de functie beantwoordt aan de definities van de nationale loonschaal, van de ondernemingen van het industrieel bekken Bergen-Borinage, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 2.Voor de toepassing op deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : 1. « C.A.O. » : de collectieve arbeidsovereenkomst. 2. "Het industrieel bekken Bergen-Borinage" : het territorium van het administratief arrondissement Bergen, met uitzondering van de gemeenten Villers-Saint-Ghislain en Havré.3. "De bedienden" : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Loonschaal

Art. 3.De classificatie en de definitie van de functies van het bezoldigde personeel zijn deze die vastgelegd zijn door het nationaal paritair akkoord gesloten in 1946.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, tot vaststelling van de hiërarchie van de rechtsbronnen, wordt de regionale loonschaal van de minimumlonen van de bedienden herzien.

De bedragen bepaald door de regionale loonschaal voor de verschillende leeftijden, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 1989, algemeen verbindend minimumloonschaal van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage vanaf 1 juli 2001-verklaard bij koninklijk besluit van 13 augustus 1990 (Belgisch Staatsblad van 21 september 1990), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, die minder zijn geworden dan de bedragen bepaald door de nationale loonschaal die van kracht is in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, worden aangepast volgens deze laatste.

De nieuwe bedragen van deze regionale loonschaal, berekend op 1 juli 2001, bevinden zich als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.De bedragen van deze regionale loonschaal zullen tegelijkertijd geïndexeerd worden met de bedragen van de nationale loonschaal.

Art. 6.Voor de bedienden van minder dan 18 jaar is de volgende degressieve loonschaal van toepassing : 18 jaar : 100 pct. 17,5 jaar : 95 pct. 17 jaar : 90 pct. 16,5 jaar : 85 pct. 16 jaar : 80 pct.

Vanaf 18 jaar, wordt de minimumloonschaal toegepast van het niveau dat overeenstemt met de uitgeoefende functie. HOOFDSTUK III. - Duur en inwerkingtreding

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en wordt van kracht op 1 juli 2001.

Zij kan worden opgezegd door een van de partijen, met een opzeggingstermijn van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de minimumloonschalen van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage.

Minimumloonschaal van de bedienden voor het industrieel bekken Bergen-Borinage vanaf 1 juli 2001 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor alle meerderjarige of gelijkgestelde bedienden wordt op 1 juli 2001 een minimumbrutomaandwedde van 45 785 BEF (1.134,98 euro) gewaarborgd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^