Koninklijk Besluit van 08 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003201600
pub.
02/01/2004
prom.
08/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 januari 2003 Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling (Overeenkomst geregistreerd op 31 maart 2003 onder het nummer 65846/CO/133) HOOFDSTUK I. - Oogmerken

Art. 2.Met deze collectieve arbeidsovereenkomst beogen de partijen het behoud van de tewerkstelling.

Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998 gesloten voor de jaren 1999-2000, worden de artikelen 2, 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten overeenkomstig de wet van 26 juli 1996 ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) verlengd. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf resorteren.

Onder « werknemers » wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK III. - Beschikkingen A. Voltijds conventioneel brugpensioen op 58 jaar

Art. 4.§ 1. De bestaande regeling blijft van toepassing voor de voorwaarden en modaliteiten vervat in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, dit wil zeggen als basis de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 september 1987, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1987, laatst gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake. § 2. De leeftijdsgrens om in het brugpensioensysteem te treden voor mannen en vrouwen is vastgesteld op 58 jaar.

B. Halftijds brugpensioen op 58 jaar

Art. 5.Voor iedere werknemer die ten minste 58 jaar oud is, wordt de individuele mogelijkheid ingevoerd op aanvraag en in onderlinge overeenstemming met de werkgever in het halftijds brugpensioensysteem te treden, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 27 januari 1997 terzake. HOOFDSTUK IV. - Duur - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor de duur van twee jaar ingaande op 1 januari 2003 en treedt buiten werking op 31 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 december 2003.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^