Koninklijk Besluit van 08 december 2005
gepubliceerd op 29 oktober 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsl

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011510
pub.
29/10/2008
prom.
08/12/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2005. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 juni 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 december 2004;

Gelet op advies 39.277/1 van de Raad van State, gegeven op 10 november 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen treedt in werking de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 2.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^