Koninklijk Besluit van 08 december 2008
gepubliceerd op 09 januari 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2006 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008010047
pub.
09/01/2009
prom.
08/12/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2006 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, inzonderheid op de artikelen 10 en 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2006 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat bepaalde leden van de Kansspelcommissie voortaan in de onmogelijkheid verkeren de hen toevertrouwde taak te vervullen;

Overwegende dat de werkzaamheden van de Commissie niet mogen worden onderbroken of in het gedrang mogen komen door het gegeven dat bepaalde leden niet langer zitting in de Commissie kunnen hebben;

Overwegende dat daarbij moet worden voorzien in een gelijke vertegenwoordiging van de departementen betrokken bij de toepassing van voornoemde wet van 7 mei 1999;

Dat de verhinderde leden bijgevolg dringend moeten worden vervangen opdat de Commissie haar werkzaamheden zou kunnen voortzetten;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister voor Ondernemen en Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 2006 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : in punt d) worden de woorden « Bénédicte VAN DEN BERG » vervangen door de woorden « Anne EVERARD » en de woorden « Ivan PITTEVILS » door de woorden « Philip DU BOIS ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : in punt f) worden de woorden « Karim IBOURKI » vervangen door de woorden « Stéphane DAVREUX » en de woorden « Ilse van VLANDEREN » door de woorden « Isabelle MOENS ».

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Volksgezondheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister voor Ondernemen, zijn ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 december 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister voor Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Justitie, C. DEVLIES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^