Koninklijk Besluit van 08 februari 2001
gepubliceerd op 06 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2001002014
pub.
06/03/2001
prom.
08/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector inzonderheid op de artikelen 13 en 14;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - « wet » : de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector; - « halftijdse vervroegde uittreding » : de halftijdse arbeidsregeling bedoeld in de artikelen 3 tot 5 van de wet; - « vrijwillige vierdagenweek » : de verminderde prestaties zoals gedefinieerd in de artikelen 7 tot 9 van de wet.

Art. 2.Het stelsel der halftijdse vervroegde uittreding, vermeld zoals in titel II van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op de Intercommunale « Aqua Sambre » en op het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Houthalen-Helchteren.

Art. 3.Het stelsel van de vrijwillige vierdagenweek, vermeld in de hoofdstukken II en III van titel III van de wet, wordt toepasselijk gemaakt op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van Houthalen-Helchteren, Kalmthout en Retie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^