Koninklijk Besluit van 08 februari 2001
gepubliceerd op 22 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
2001003147
pub.
22/03/2001
prom.
08/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 1992 houdende diverse maatregelen ten gunste van de ambtenaren van de buitendiensten van de Administratie der douane en accijnzen van wie de betrekking wordt afgeschaft ten gevolge van het tot stand komen van de interne markt in 1993, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 oktober 1996;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Tussenoverlegcomité (Departement Financiën) van 26 maart 1997;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 7 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 18 oktober 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën wordt voor de periode van 1 januari 1993 tot 30 juni 1995 vastgesteld als volgt : A. Administratief personeel Niveau 2 Ontvanger C - Hoofd van dienst . . . . . 15 Verificateur . . . . . 43 Adjunct-verificateur 1e klasse (afgeschafte graad) . . . . . 6 Adjunct-verificateur . . . . . 57 Adjunct-ontvanger . . . . . 9 Ontvanger D . . . . . 6 Opsteller 1e klasse . . . . . 2 Opsteller van financiën . . . . . 109 Niveau 3 Luitenant der douane . . . . . 1 Hoofdfinanciebeambte . . . . . 228 Eerste financiebeambte 1e klasse (afgeschafte graad) . . . . . 13 Eerste financiebeambte . . . . . 286 Financiebeambte . . . . . 84 Niveau 4 Beambte 1e klasse . . . . . 1.

Art. 2.De uitdovende personeelsformatie van de Administratie der douane en accijnzen van het Ministerie van Financiën wordt vanaf 1 juli 1995 vastgesteld als volgt : A. Administratief personeel Niveau 2+ Eerstaanwezend verificateur . . . . . 16 Verificateur . . . . . 23 Niveau 2 Bestuurschef . . . . . 12 Bestuursassistent . . . . . 28 Niveau 3 Assistent bij financiën . . . . . 190 Niveau 4 Beamte . . . . . 1.

De betrekkingen vermeld in het eerste lid worden afgeschaft bij het vertrek van de titularis ervan.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^