Koninklijk Besluit van 08 februari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014056
pub.
17/03/2011
prom.
08/02/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 10, § 2, 2°;

Gelet op de wet van 22 maart 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 2010 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard;

Overwegende dat de mobiliteit in en rond Brussel een groot probleem vormt dat dringend opgelost moet worden en dat, hoewel de middelen en de aanpak om dit probleem op te lossen veelvoudig kunnen zijn, de verbetering van het netwerk voor openbaar vervoer hiervoor één van de belangrijkste oplossingen is;

Overwegende dat in dit kader de verwezenlijking van het Gewestelijk Expresnet (GEN), waarvan het op 4 sporen brengen van de spoorlijnen in en rond Brussel deel uitmaakt, ontegensprekelijk een belangrijke oplossing is, zodat het onontbeerlijk is dit zo snel mogelijk te realiseren om op korte termijn een totale verstikking van Brussel en zijn agglomeratie te vermijden;

Overwegende dat de realisatie van dit project omvangrijke werken aan de spoorweginfrastructuur vereist, dat deze werken beogen de realisatie van de hierboven vermelde doelstellingen mogelijk te maken en dat ze aldus van algemeen nut zijn;

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning betreffende het op 4 sporen brengen van de lijn 161, die Namen en Brussel verbindt, op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan Infrabel werd afgeleverd op 13 november 2008, dat deze vergunning werd afgeleverd na onderzoek van verschillende alternatieven met het oog op de verbetering van de capaciteit van de spoorlijn 161 en dat in dat kader de keuze om de lijn op 4 sporen te brengen weerhouden en gevalideerd werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het voor de uitvoering van bovengenoemde werken vereist is te beschikken over de percelen aangeduid op de plannen 011.500KU1B en 010.350KU1 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde;

Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 13 november 2008; dat hiertegen een beroep tot nietigverklaring werd ingediend bij de Raad van State op 16 februari 2009;

Overwegende dat, met de bezorgdheid de grondinnames noodzakelijk voor het realiseren van dit project zo precies mogelijk te bepalen, het aangeraden was te wachten op het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning verkregen was, op de verzekering dat geen enkel kortgeding hiertegen was ingediend evenals op de afwerking van de detailstudies;

Overwegende dat een koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard werd afgekondigd op 26 januari 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 maart 2010;

Overwegende dat tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring werd ingediend bij de Raad van State op 3 mei 2010 door de gemeente Watermaal-Bosvoorde en dat dit beroep tot nietigverklaring nog steeds hangende is;

Overwegende dat er reden is om het koninklijk besluit van 26 januari 2010 in te trekken, aangezien dit besluit in zijn motivering onvoldoende de redenen aangeeft waarom de gewone onteigeningsprocedure opzij gezet werd ten voordele van de procedure bij hoogdringendheid;

Overwegende dat het bijgevolg nodig is een nieuw koninklijk besluit uit te vaardigen dat de inbezitneming machtigt van de percelen die nodig zijn voor de uitvoering van de hoger genoemde werken;

Overwegende dat de hoogdringendheid gerechtvaardigd wordt door de verbintenis van de Belgische Staat in het kader van het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001, om de administratieve procedures, noodzakelijk om de werken van het GEN te verwezenlijken, zo snel mogelijk af te ronden en dat al het nodige gedaan moet worden om de planning voor de realisatie van het GEN na te leven;

Overwegende dat de motieven aangehaald om het algemeen nut te rechtvaardigen en, in het bijzonder, de dringende noodzaak om de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel op te lossen ook de hoogdringendheid van de onteigeningen rechtvaardigen;

Overwegende dat door het geheel van deze redenen het nodig is de grondinnames te machtigen volgens de procedure van inbezitneming bij hoogdringendheid, ingevoerd door de wet van 26 juli 1962;

Overwegende dat de plannen, gevoegd aan dit besluit, ook goederen bevatten die tot het openbaar domein van de gemeente Watermaal-Bosvoorde behoren en dat het hier wegenis, opslagruimte en een klein gedeelte van een speelplein betreft;

Overwegende dat, betreffende het principe van de onvervreemdbaarheid van goederen van het openbaar domein, thans erkend wordt dat het niet meer om een absoluut principe gaat en dat er omstandigheden zijn waarin, zoals in dit geval, het toegelaten is om goederen die tot het openbaar domein behoren te onteigenen om reden van algemeen nut;

Overwegende dat in de mate dat de daden en werken verricht door Infrabel, zoals toegelaten in de stedenbouwkundige vergunning, niet tot definitief gevolg hebben dat de openbare bestemming van de betreffende percelen wordt belemmerd of dat delen van de weg worden afgeschaft, ook de geplande onteigening niet tot gevolg zal hebben dat afbreuk wordt gedaan aan de openbare bestemming die de onvervreemdbaarheid van openbare domeingoederen rechtvaardigt;

Overwegende dat voor wat de gedeeltes van de gemeentelijke wegen betreft, deze wegenis zullen blijven omwille van de interceptie door de spoorweg, die conform de wet van 25 juli 1891, onder de grote wegenis valt;

Overwegende dat wat de geplande werken in de opslagzone en op het gedeelte van het speelplein betreft, deze niet tot gevolg zullen hebben dat hun openbare bestemming definitief belemmerd wordt, rekening houdend met het tijdelijke karakter van de werken die er zullen uitgevoerd worden;

Overwegende dat de van toepassing zijnde wetgeving geen enkele procedure voor onmiddellijke inbezitneming voorziet die aan een onteigende instantie toelaat tijdelijk een goed van het openbaar domein in bezit te nemen met het engagement om dit, na afloop van de werken, te herstellen; dat de onteigening, bij ontstentenis van een akkoord in der minne, bijgevolg de enige mogelijkheid is voor Infrabel om de noodzakelijke werken, die de bezetting van deze percelen vereisen, te kunnen uitvoeren;

Overwegende dat de te realiseren inrichtingen op andere gemeentelijke goederen die niet tot het openbaar domein behoren, gebiedend moeten gerespecteerd worden door Infrabel omdat zij opgelegd zijn door de stedenbouwkundige vergunning in het kader van de volledige uitvoering van de werken toegestaan door deze vergunning;

Overwegende dat er dus reden is om aan Infrabel toe te staan zich de goederen uit het openbaar of privaat domein van de gemeente Watermaal-Bosvoorde toe te eigenen;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert voor de aanleg van een derde en vierde spoor in het kader van het Gewestelijk Expresnet op de spoorlijn 161, het baanvak Watermaal-Bosvoorde-centrum, de onmiddellijke inbezitneming van de percelen gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde en opgenomen in de plannen 011.500KU1B en 010.350KU1, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de percelen, aangeduid op de in artikel 1 vermelde plannen en noodzakelijk voor de uitvoering van de werken, ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000, betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 26 januari 2010 waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde van algemeen nut wordt verklaard, wordt ingetrokken.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^