Koninklijk Besluit van 08 januari 2006
gepubliceerd op 20 februari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische we

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022091
pub.
20/02/2006
prom.
08/01/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische werkgever die behoort tot dezelfde groep


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 3, 2°;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen van 20 januari 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 augustus 2003;

Gelet op het advies 36.127/1 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2003 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De werkgever die is gevestigd in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die deel uitmaakt van een groep en die personen tewerkstelt die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, wordt geacht aan de verzekeringsverplichting bedoeld in artikel 49 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 te voldoen, zo de volgende voorwaarden vervuld zijn : 1° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft schriftelijk toegelaten dat de lonen en de prestaties van de personen, belast met een overkoepelende functie binnen de groep, waardoor het exact afmeten van de effectieve prestaties voor elke onderneming afzonderlijk niet mogelijk is, opgenomen worden op de aangifte van een in België gevestigde werkgever die tot dezelfde groep behoort;2° de in België gevestigde werkgever heeft een rechtsgeldige arbeidsongevallenverzekering afgesloten en de verzekeringsovereenkomst bevat : a) een clausule, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat er dekking wordt verleend voor de prestaties die deze personen leveren voor rekening van de buitenlandse werkgever;b) de schriftelijke toelating bedoeld in 1°;c) een verklaring van de in het buitenland gevestigde werkgever waaruit blijkt dat hij er zich rekenschap van geeft dat de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst gesloten door de in België gevestigde werkgever, automatisch tot gevolg zal hebben dat hij niet langer rechtsgeldig verzekerd is. Een groep is een geheel van ondernemingen dat gevormd wordt door een moederonderneming, haar dochterondernemingen, de ondernemingen waarin deze ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhouden, alsook de ondernemingen waarmee een consortium wordt gevormd en de ondernemingen die door deze laatste ondernemingen worden gecontroleerd of waarin deze laatste ondernemingen een deelneming aanhouden.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 8 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^