Koninklijk Besluit van 08 januari 2015
gepubliceerd op 06 februari 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de afscheidspremie in de subsector voor het goederenverv

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014207668
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de afscheidspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de afscheidspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2014 Afscheidspremie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden (Overeenkomst geregistreerd op 16 juli 2014 onder het nummer 122433/CO/140) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en behorend tot de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden alsook op hun werknemers, conform het koninklijk besluit van 7 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer en van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007). § 2. Onder "subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die zich inlaten met : 1° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;2° Het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden door middel van een voertuig met of zonder motor voor hetwelk geen vervoervergunning vereist is;3° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke een vervoervergunning vereist is welke door de bevoegde overheid afgeleverd werd;4° Het verhuren met chauffeur van voertuigen met of zonder motor bestemd voor het goederenvervoer ten lande, voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden de taxibestelwagens, met name de voertuigen waarvan het laadvermogen gelijk is aan of kleiner is dan 500 kilogrammen en uitgerust met een taximeter, beschouwd als voertuigen voor dewelke geen vervoervergunning vereist is. § 3. Onder "subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden", wordt bedoeld de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en die, buiten de havenzones, zich inlaten met : 1° alle behandeling van goederen voor rekening van derden ter voorbereiding van het vervoer en/of ter afwerking van het vervoer, ongeacht het gebruikt vervoermiddel;2° en/of alle logistieke diensten ter voorbereiding van het vervoer van goederen voor rekening van derden en/of ter afwerking van dit vervoer, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Onder "logistieke activiteiten" wordt verstaan : ontvangst, opslag, weging, verpakking, etikettering, voorbereiding van bestellingen, beheer van voorraden of verzending van grondstoffen, goederen of producten in de verschillende stadia van hun economische cyclus, zonder dat er nieuwe halfafgewerkte of afgewerkte producten worden voortgebracht.

Onder "voor rekening van derden" wordt verstaan : het uitvoeren van logistieke activiteiten voor andere natuurlijke of rechtspersonen en onder voorwaarde dat de ondernemingen, die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen, op geen enkel ogenblik eigenaar van de betrokken grondstoffen, goederen of producten worden.

Met ondernemingen die voor rekening van derden logistieke activiteiten uitoefenen, worden gelijkgesteld de ondernemingen die bij verbonden vennootschappen van de groep grondstoffen, goederen of producten aankopen en deze grondstoffen, goederen of producten verkopen aan verbonden vennootschappen van de groep en in zoverre deze grondstoffen, goederen of producten tevens het voorwerp zijn van logistieke activiteiten.

Onder "een groep van verbonden vennootschappen" wordt verstaan : de verbonden vennootschappen die tevens voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, 1° van de wet van 7 mei 1999 betreffende het Wetboek van vennootschappen.

Het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek is niet bevoegd voor de ondernemingen die voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen en de daarmee gelijkgestelde ondernemingen wanneer deze logistieke activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit waarbij deze logistieke activiteiten opgenomen zijn in de bevoegdheid van een specifiek paritair comité. § 4. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 083. HOOFDSTUK II. - Begrippen

Art. 2.Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder : 1° "sociaal fonds" : het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 1973 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met motorvoertuigen" en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 december 1973 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1974), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1993, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 april 1994 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 1994) en gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 houdende wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het vervoer van goederen met voertuigen" in "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" en wijziging van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 28 december 1999), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2004, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 november 2005), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 betreffende de wijziging van de benaming van het "Sociaal Fonds voor het goederenvervoer en aanverwante activiteiten voor rekening van derden" in "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 mei 2008 (Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008), en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" geregistreerd onder nummer 106705/CO/140 en laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012 betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" genaamd, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 maart 2013 (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2013);2° "pensioen" : het ouderdomspensioen;3° "SWT" : het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, ingericht door of krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen en volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 mei 2007 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007).

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt enkel het SWT in aanmerking genomen dat voortspruit uit de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsdraad of uit een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en toepasselijk op de werkgevers behorend tot de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of tot de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 3.Om de afscheidspremie bedoeld in deze overeenkomst te kunnen ontvangen, moet de werknemer aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1. De laatste werkgever die hem tewerkstelde vóór de aanvang van het ouderdomspensioen of van het SWT, is een werkgever bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst;2. Tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de aanvang van het ouderdomspensioen of van het SWT, werd de werknemer tewerkgesteld tijdens minstens 5 jaren bij één of meerdere werkgevers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst. HOOFDSTUK IV. - Bedrag van de afscheidspsremie

Art. 4.Het belastbaar bedrag van de afscheidspremie wordt vastgesteld op 100 EUR. HOOFDSTUK V. - Opdrachten van het sociaal fonds

Art. 5.De raad van beheer van het sociaal fonds is belast met : 1. het vaststellen van de procedure tot indiening van de uitbetalingsaanvragen van de afscheidspremie;2. het bepalen van de uitbetalingsmodaliteiten van de afscheidspremie.

Art. 6.Het sociaal fonds neemt het bedrag van de afscheidspremie ten laste : de werkgever recupereert forfaitair 175 EUR bij het SFTL. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 7.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur, gaat in op 1 januari 2014 en vervangt vanaf 1 januari 2014 de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2007, (geregistreerd onder het nummer 84266/CO/140), gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek betreffende de afscheidspremie in de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 maart 2008 (Belgisch Staatsblad van 11 april 2008). § 2. Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd.

Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde aangetekende brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^