Koninklijk Besluit van 08 januari 2017
gepubliceerd op 16 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016012219
pub.
16/02/2017
prom.
08/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016012219

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 betreffende de syndicale afvaardiging (Henegouwen) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 betreffende de syndicale afvaardiging (Henegouwen).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015 Bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 betreffende de syndicale afvaardiging (Henegouwen) (Overeenkomst geregistreerd op 8 december 2015 onder het nummer 130429/CO/111) Enig artikel. Bekrachtigd is de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 betreffende de syndicale afvaardiging (Henegouwen).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 betreffende de syndicale afvaardiging (Henegouwen) Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 ter verduidelijking en aanvulling van artikel 9 van het nationaal sectoraal statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel HOOFDSTUK I

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter aanvulling, in uitvoering van en overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 over het statuut van de vakbondsafvaardiging voor het arbeiderspersoneel die werd gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren.

Deze overeenkomst bepaalt de specifieke procedures die zijn beschreven in artikel 9 van de sectorale nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973.

De overeenkomst van 19 februari 1973 werd gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987, door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1989 en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999.

Deze overeenkomst regelt het statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel (arbeider-arbeidster) (verwijzingen als bijlage).

De draagwijdte van deze overeenkomst die werd gesloten in de gewestelijke paritaire sectie van de metaalbouw van de provincie Henegouwen en dit conform de inhoud van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw op 16 september 1996, heeft betrekking op de inhoud van artikel 9 voor de instellingen die tussen 20 en 40 arbeiders tewerkstellen (ondernemingen die deel uitmaken van het paritair comité, zogenaamde "KMO's"). HOOFDSTUK II

Art. 2.Algemene bepalingen De ondertekenende beroepsverenigingen verbinden zich ertoe erop toe te zien dat alle bepalingen worden toegepast en nageleefd, zowel diegene van de sectorale nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 als diegene van deze overeenkomst van 26 januari 2005 - provinciale aanvullende overeenkomst. HOOFDSTUK III

Art. 3.Aanvullende procedure Artikel 9, a), 2de paragraaf bepaalt uitdrukkelijk dat "in de ondernemingen die tussen 20 en 40 arbeiders tewerkstellen, een vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel moet worden opgericht, als de meerderheid van de arbeiders de vraag hiertoe stelt".

Artikel 9, b), 3de paragraaf bepaalt dat "de vakbondsafvaardiging uitsluitend wordt samengesteld uit gewone leden (van 20 tot 39 arbeiders : 2 afgevaardigden).

Art. 4.Gewestlelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen - oprichting van de vakbondsafvaardiging in KMO's - procedure Principe Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst in KMO's die tussen 20 en 40 arbeiders tellen, controle van de meerderheid die voorstander is van de oprichting van een VA. Nieuwe procedure in de provincie Henegouwen Totstandkoming van een meerderheid via een sectoraal formulier De vakbondsorganisatie overhandigt de voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen de formulieren die door elke werknemer correct en individueel worden ingevuld conform het overeengekomen model (zie bijlage 2).

Deze documenten worden bewaard door de voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen die borg zal staan voor de vertrouwelijkheid ervan.

Binnen een termijn van acht dagen onderzoek de voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen de documenten, verzamelt hij informatie (meer bepaald de volledige lijst van het personeel van de KMO) en beslist hij of de aanvraag al dan niet geldig is.

Wanneer de aanvraag geldig is, bevestig hij binnen de week de beslissing tot oprichtingen van een VA en betekent hij deze beslissing aan de betrokken werkgever.

Wanneer de aanvraag niet geldig is, brengt hij alle partijen die aanwezig zijn in de paritaire sectie, hiervan op de hoogte.

Aanstelling van de VA De kandidaat of kandidaten wordt/worden door de vakbondsorganisaties voorgesteld aan de voorzitter van de Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen die - vanaf de schriftelijke ontvangst van de naam/namen van de kandidaat/kandidaten - over twee weken beschikt om uitspraak te doen over de definitieve benoeming van de vakbondsafgevaardigden en om deze benoeming te betekenen aan de werkgever.

De bescherming tegen het ontslag gaat in op de dag waarop deze beslissing wordt meegedeeld aan de werkgever.

Betwisting en beroep De eventuele moeilijkheden met betrekking tot deze procedure worden behandeld : - bij voorkeur binnen de hierboven bepaalde termijnen; - bij gebrek hieraan, na de beslissingen die door de voorzitter van Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen worden genomen, in functie van de feitelijke en rechtselementen met naleving van de bepalingen van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst en conform de bereidheid van de sociale partners om bij te dragen tot een positief en constructief klimaat binnen de KMO's en het gewest. HOOFDSTUK IV

Art. 5.Slotbepalingen Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 26 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Ze kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden die met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van Gewestelijke Paritaire Sectie 111 Henegouwen betekend wordt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 ter verduidelijking en aanvulling van artikel 9 van het nationaal sectoraal statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel Krachtens de inhoud van de sectorale conventionele bepalingen, namelijk : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 1973; - gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 9 december 1988, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1989; - gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1989, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 20 januari 1999, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 1990, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999 - koninklijk besluit van 5 september 2001; Belgisch Staatsblad van 12 december 2001.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 ter verduidelijking en aanvulling van artikel 9 van het nationaal sectoraal statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel Gewestelijke Paritaire Sectie Henegouwen van de metaal-, machine- en elektrische bouw (GPS 111) Oprichting van een vakbondsafvaardiging in KMO's Dit document is vertrouwelijk, het moet uitsluitend worden overhandigd en bewaard door de voorzitter van GPS 111 Het mag geenszins worden overhandigd aan de werkgever.

Ik ondergetekende . . . . . (naam en voornaam) Arbeider van de volgende onderneming : . . . . . - verklaar dit formulier persoonlijk en volledig zelfstandig te hebben ingevuld. - verklaar dat ik (de juiste vermelding omcirkelen).

O voor O tegen de oprichting van een vakbondsafvaardiging binnen mijn onderneming ben.

Gedaan op . . . . . (datum vermelden) Handtekening . . . . . (ondertekenen) Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2005 ter verduidelijking en aanvulling van artikel 9 van het nationaal sectoraal statuut van de vakbondsafvaardiging van het arbeiderspersoneel Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw PC 111.01 en 111.02 - collectieve arbeids overeenkomst van 7 april 2003Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/04/2003 pub. 14/04/2003 numac 2003022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten - nationaal akkoord 2003-2004 De procedure voor de oprichting van de vakbondsafvaardiging - artikel 9, a), 2de lid van de gecoördineerde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 1973 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging van het "arbeiderspersoneel" (registratienummer : 1775/CO/111.01) betreffende de aanstelling van een vakbondsafvaardiging in een onderneming die tussen 20 en 40 arbeiders telt, is een aanvullende procedure bij gebrek aan specifieke overeenkomsten, gebruiken of akkoord mits andere procedures die worden toegepast in de gewestelijke paritaire secties conform de reeds bestaande overeenkomsten, gebruiken of akkoorden zijn.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^