Koninklijk Besluit van 08 januari 2017
gepubliceerd op 22 februari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016012271
pub.
22/02/2017
prom.
08/01/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016012271

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de bijkomende vergoeding bij ontslag.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 Bijkomende vergoeding bij ontslag (Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2016 onder het nummer 131593/CO/117) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren.

Onder "werklieden" worden hierna de werklieden van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht verstaan.

Eveneens gebruikt in deze overeenkomst en met eenzelfde betekenis is de term "werknemer".

Onder "CAO" wordt verstaan : de collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK II. - Bijkomende vergoeding bij ontslag

Art. 2.Een bijkomende vergoeding wordt toegekend in geval van ontslag door de werkgever. Deze vergoeding bestaat steeds uit een som geld.

Art. 3.Deze bijkomende vergoeding wordt als volgt bepaald : - de bijkomende vergoeding is in functie van de bereikte anciënniteit van de werknemer, zoals aangegeven in de onderstaande tabel (kolom A); - de som van de wettelijke opzeggingstermijn en de bijkomende vergoeding mag echter nooit groter zijn dan de maximale rechten (kolom B); - indien deze som groter is dan de maximale rechten (kolom B), zal de bijkomende vergoeding (kolom A) overeenkomstig verminderd worden.

Anciënniteit/Jaar Ancienneté/Années

Wettelijke opzeg/ Préavis légal

Bijkomende vergoeding in maanden, tenzij anders bepaald/ Indemnité complémentaire en mois sauf déterminé autrement (A)

Maximale rechten in maanden, tenzij anders bepaald/ Droits maximaux en mois, sauf déterminé autrement (B)

< 12 maanden/mois

0


< 15 maanden/mois

1 week/semaine

9 weken/semaines

< 18 maanden/mois

1 week/semaine

10 weken/semaines

< 21 maanden/mois

1 week/semaine

11 weken/semaines

< 24 maanden/mois

1 week/semaine

12 weken/semaines

2

1 week/semaine

13 weken/semaines

3

1,0

4,0

4

2,0

5,0

5

3,9

8,0

6

3,6

8,4

7

3,3

8,8

8

Bepaald door de wet/ Défini par la loi

3,0

9,2

9

2,7

9,6

10

5,4

13,0

11

5,3

13,6

12

5,2

14,2

13

5,1

14,8

14

5,0

15,4

15

9,9

21,0

16

9,8

21,6

17

9,7

22,2

18

9,7

22,8

19

9,5

23,4

20

12,1

26,4

21

11,9

26,4

22

11,6

26,4

23

12,2

26,8

24

12,2

27,4

25

14,3

31,0

26

14,8

31,6

27

15,2

32,2

28

15,7

32,8

29

16,2

33,4

30

18,2

37,0

31

18,7

37,6

32

19,2

38,2

33

19,7

38,8

34

20,1

39,4

35

22,1

43,0

36

22,6

43,6

37

23,1

44,2

38

23,6

44,8

39

24,1

45,4

40

26,1

49,0


Uitgesloten gevallen : - zware fout; - opruststelling op de leeftijd van het wettelijk of voortijdig pensioen; - stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Art. 4.Aanrekenbaarheid In geval van beroep op de rechter, zal de bijkomende vergoeding (kolom A) in geval van opzeg aangerekend worden op het langs gerechtelijke weg toegekend bedrag.

Art. 5.Voorbehoudsclausule In geval van verhoging van de wettelijke opzegtermijnen in de toekomst, zullen de bijkomende vergoedingen (kolom A), in geval van opzeg door de werkgever, dienovereenkomstig worden verminderd, teneinde globaal dezelfde maximale rechten te behouden als de som van de huidige wettelijke opzegtermijnen en de bijkomende vergoedingen (kolom B).

Art. 6.Omzetting weken/maanden Voor de omzetting van maanden tot weken (en omgekeerd) wordt rekening gehouden met een conversiefactor van 4,33 (1 maand = 4,33 weken). HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015. Deze overeenkomst vervangt de tabel van artikel 3 uit de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 december 1980, geregistreerd onder het nr. 6809/CO/117.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeg van ten minste zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^