Koninklijk Besluit van 08 januari 2017
gepubliceerd op 17 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205436
pub.
17/02/2017
prom.
08/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205436

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5 loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5 loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015 Recht op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of 1/5 loopbaanvermindering voor werknemers tewerkgesteld in een zwaar beroep, in een regime met nachtprestaties of met een lange loopbaan (35 jaar) (Overeenkomst geregistreerd op 10 februari 2016 onder het nummer 131284/CO/318.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015-2016, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3.De werknemers bedoeld in artikel 1 die 55 jaar zijn en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 kunnen in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of 1/5 loopbaanvermindering voor zover zij op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van de vermindering van de arbeidsprestaties aan de werkgever voldoen aan : - ofwel een beroepsloopbaan in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag van 35 jaar als loontrekkende hebben; - ofwel minstens 5 of 7 jaar in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag hebben gewerkt. Deze periode van 5/7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 (voor 5 jaar) of 15 (voor 7 jaar) kalenderjaren; - ofwel minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 hebben gewerkt.

Art. 4.§ 1. De werknemers die van het recht zoals voorzien in artikel 3 gebruik willen maken dienen dit 3 maanden op voorhand aan te vragen bij de werkgever. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. § 2. De werknemers die van het recht zoals voorzien in artikel 3 gebruik willen maken behouden hun oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

In een bijlage wordt de toepasselijke uurregeling en de ingangsdatum vermeld. § 3. De werknemers die van het recht zoals voorzien in artikel 3 gebruik willen maken behouden hun oorspronkelijke functie evenals de tewerkstellingsplaats, tenzij partijen hierover schriftelijk iets anders overeenkomen.

Voor werknemers die rechtstreeks leiding geven aan een groep medewerkers wordt het behoud van hun oorspronkelijke functie en tewerkstellingsplaats positief onderzocht maar kan dit niet gegarandeerd worden. De afspraken die hierover worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde duur (2 jaar). Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op te bestaan op 31 december 2016.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^