Koninklijk Besluit van 08 januari 2017
gepubliceerd op 17 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016205567
pub.
17/02/2017
prom.
08/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016205567

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


8 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015 Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 3 maart 2016 onder het nummer 132036/CO/120.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding ressorteren.

Art. 2.Overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103, nr. 103bis en nr. 118 van de Nationale Arbeidsraad worden de hiernavolgende artikelen 3 tot en met 7 overeengekomen.

Art. 3.In uitvoering van artikel 4, § 1, 3° van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt het recht op voltijds tijdskrediet, halftijds tijdskrediet of 1/5de loopbaanvermindering uitgebreid met een bijkomend recht tot maximaal 36 maanden ingeval van tijdskrediet met motief.

Art. 4.In uitvoering van artikel 8, § 2 en § 3 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt de leeftijd op 50 jaar gebracht voor de werklieden die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of 1/5de loopbaanvermindering in het kader van een landingsbaan nemen en die voldoen aan de in artikel 8, § 2, § 3 en § 4 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 opgesomde voorwaarden.

Art. 5.In uitvoering van artikel 16, § 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 komen de partijen overeen de drempel waarvan sprake in artikel 16, § 1 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 kan gewijzigd worden op ondernemingsvlak : - hetzij op initiatief van de werkgever; - hetzij op gemotiveerde vraag van de werknemers of hun vertegenwoordigers waarop de werkgever gemotiveerd al dan niet zijn akkoord betuigt en waarbij de partijen zich dienen aan te sluiten.

Indien op ondernemingsvlak van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dienen in een ondernemings-collectieve arbeidsovereenkomst de overeengekomen modaliteiten te worden vastgelegd, rekening houdend met het wettelijk en reglementair kader van het recht op tijdskrediet.

Art. 6.In toepassing van artikel 3 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 wordt voor de periode 2015-2016 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of verminderen met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 : - ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - ofwel tewerkgesteld zijn : a) ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; b) ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46 van 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 7.Deze overeenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Art. 8.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^