Koninklijk Besluit van 08 juli 1997
gepubliceerd op 14 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten geslote

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012499
pub.
14/08/1997
prom.
08/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comit|$$|AGE voor het bouwbedrijf;.

Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995 Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen (Overeenkomst geregistreerd op 31 oktober 1995 onder het nummer 39519/CO/124)

Artikel 1.Deze bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen, die met ingang van 8 april 1995 ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, ingevolge het koninklijk besluit van 16 maart 1995 (Belgisch Staatsblad van 29 maart 1995) waarbij de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf werd aangevuld.

Art. 2.Alle collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, die van kracht zijn op 1 juli 1995, zijn vanaf die datum van toepassing op de in artikel 1 bedoelde ondernemingen.

Art. 3.Deze bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 1995 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Elk van de ondertekenende partijen kan de overeenkomst opzeggen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van zes maanden. Deze opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van8 juli 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^