Koninklijk Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 08 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021351
pub.
08/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, met name op artikel 6bis , § 3, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur, en op artikel 92ter , ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 1999 houdende benoeming van de leden van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid, gewijzigd bij de besluiten van 17 februari 2002 en van 14 maart 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 november 1999 houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid;

Gelet op de voordrachten van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid van 30 september 1999 en van 6 juni 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Claude Truffin wordt tot voorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid benoemd.

Art. 2.De heer André De Leenheer wordt tot eerste ondervoorzitter van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid benoemd.

Art. 3.Mevr. Irina Veretennicoff en de heer François Martou worden tot ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid benoemd.

Art. 4.Het koninklijk besluit van 22 november 1999 houdende de benoeming van de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid wordt afgeschaft.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 juni 2002.

Art. 6.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^