Koninklijk Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 05 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022602
pub.
05/10/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geïntegreerde diensten voor thuisverzorging


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd door de wet van 8 augustus 1980, het koninklijk besluit nr. 59 van 22 juli 1982 en de wet van 25 januari 1999, inzonderheid op artikel 5, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, Gelet op het besluit van de Ministerraad van 21 december 2001 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies van de Raad van State, gegeven op 5 maart 2002, met toepassing van art. 84, 1e lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen en algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° geïntegreerde dienst voor thuisverzorging : de gezondheidszorgvoorziening die, per zorgzone, het geheel van de patiëntenzorg versterkt onder meer via praktische organisatie en ondersteuning van verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is;2° gezondheidszorgvoorziening : de voorziening die gezondheidszorg verstrekt al dan niet geregeld krachtens de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 of de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen en betreffende andere vormen van verzorging;3° zorgzone : het geografisch gebied van één of meerdere gemeenten - of deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik - waarover de activiteit van de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging zich uitstrekt;4° beroepsbeoefenaar : elke beroepsbeoefenaar bedoeld in het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede een psycholoog; 5° zorgverlener : zowel de beroepsbeoefenaar bedoeld in 4° als de gezondheidszorgvoorziening bedoeld in 2°;6° verstrekkingen : de geneeskundige verstrekkingen zoals bedoeld in artikel 34, 13°, van de wet op verplichte ziekteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. HOOFDSTUK II. - Erkenningsnormen

Art. 2.Om te worden erkend en erkend te blijven moeten de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit. Afdeling I. - De zorgzone

Art. 3.De geïntegreerde dienst voor thuisverzorging dient een welbepaalde zorgzone te bestrijken, welke wordt vastgesteld naar aanleiding van de bijzondere erkenning van de betrokken dienst.

Art. 4.Het geografisch omschreven gebied van een gemeente - of deel van een gemeente in de grote agglomeraties van Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik - kan slechts tot één zorgzone behoren.

Art. 5.Per zorgzone kan slechts één geïntegreerde dienst voor thuisverzorging worden erkend.

Art. 6.In afwijking tot artikel 4 en artikel 5 kan, binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, éénzelfde geografische omschreven gebied deel uitmaken van de zorgzone zowel van een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging die zich bekent als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap, als van een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging die zich bekent als behorend tot de Franse Gemeenschapscommissie, als van een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging die zich bekent als behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Afdeling II. - Samenstelling

Art. 7.De geïntegreerde dienst voor thuisverzorging is samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsbeoefenaars zoals bedoeld in artikel 1, 4°, van dit besluit, maar tenminste uit : 1° vertegenwoordigers van de huisartsen die binnen de zorgzone hun hoofdactiviteit uitoefenen;2° vertegenwoordigers van de verpleegkundigen en vroedvrouwen, die in de zorgzone hun hoofdactiviteit in de thuisverzorging uitoefenen;3° vertegenwoordigers van de door de bevoegde overheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest aan te duiden types van coördinatiestructuren, die erkend zijn en binnen de desbetreffende zorgzone werkzaam zijn. HOOFDSTUK III. - Opdrachten van de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging

Art. 8.Met het oog op een coherent, toegankelijk en een aan de patiënt aangepast zorgaanbod, heeft de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging de algemene opdracht te waken over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het ganse zorgproces en dit zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als ten opzichte van de patiënt.

Bovendien heeft de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging in het algemeen als taak de samenwerking tussen haar leden te bevorderen. Dit kan ondermeer gebeuren door het optimaliseren van de informatie- uitwisseling tussen haar leden door onder andere het organiseren van informatie- en coördinatievergaderingen of door het ter beschikking stellen van administratieve en technische ondersteuning.

Art. 9.De geïntegreerde dienst voor thuisverzorging heeft in het bijzonder als opdracht te waken over het praktisch organiseren en het ondersteunen van zorgverleners bij hun verstrekkingen in het kader van de thuisverzorging en meer in het bijzonder bij : a) de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt;b) de uitwerking en de opvolging van een zorgplan;c) de taakafspraken tussen zorgverstrekkers;d) het multidisciplinair overleg ter concretisering van voornoemde punten a) tot en met c) .

Art. 10.De geïntegreerde dienst voor thuisverzorging registreert de verstrekkingen bedoeld in artikel 9.

De verzamelstaat van de registratie wordt per kalenderkwartaal en vóór het verstrijken van het daaropvolgend kwartaal, overgemaakt aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft evenals aan de overheden die de erkenning onder hun bevoegdheid hebben.

Art. 11.In het kader van het uitvoeren van haar opdrachten werkt de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging intensief samen met de in de zorgzone gevestigde gezondheidszorgvoorzieningen.

Op verzoek van de patiënt werkt de geïntegreerde dienst voor thuisverzorging, voor wat betreft de aan hem verstrekte zorg, samen met gezondheidszorgvoorzieningen van buiten de zorgzone.

Art. 12.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^