Koninklijk Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 01 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022622
pub.
01/08/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 1 maart 1998, 20 mei 1998, 20 juli 2000 en 31 januari 2001;

Gelet op de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 19 oktober 1999 en op 17 januari 2000;

Gelet op het advies 32.838/3 van de Raad van State, gegeven op 30 april 2002;

Overwegende dat voldaan is aan de formaliteiten voorgeschreven door de richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In punt 2. Mineralen en oligo-elementen van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 3 maart 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° « fluor » en zijn aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) worden geschrapt;2° de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor koper wordt vervangen door « 1,1 ».

Art. 2.Bij wijze van overgangsmaatregel mogen de producten, die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, als gewijzigd bij artikel 1, 2° van dit besluit, maar wel met de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 maart 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, zoals die van kracht waren voor de wijziging bij artikel 1, 2° van dit besluit, in de handel blijven zolang de voorraad strekt.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^