Koninklijk Besluit van 08 juli 2005
gepubliceerd op 14 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002082
pub.
14/07/2005
prom.
08/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet.

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op de artikelen 1 tot 3, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004, artikel 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004, artikel 19, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 februari 2005, artikel 26, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 2004 en 4 augustus 2004, en artikel 29;

Overwegende dat de integratie van de programmatorische federale overheidsdiensten in het systeem van de managementfuncties noodzakelijk blijkt daar deze reglementering op hen van toepassing is;

Overwegende dat de huidige samenstelling van de selectiecommissie dient gewijzigd te worden teneinde de selectieprocedures te versnellen;

Overwegende inderdaad dat de eerste ervaringen uitwijzen dat het moeilijk blijkt te zijn om zes externe experts te verenigen;

Overwegende dat het beperken van het aantal leden, SELOR in de mogelijkheid stelt om op een vlottere manier de selectiecommissies samen te stellen;

Overwegende dat deze vermindering geenszins de principes wijzigt die ten gevolge van het arrest DEWAIDE aan de basis liggen van de actuele werking van de selectiecommissie, met name dat de verschillende categorieën juryleden vertegenwoordigd blijven, en dat ook een gelijke behandeling van kandidaten, ongeacht de taalrol, gegarandeerd blijft;

Overwegende dat het Ministerie van Landsverdediging niet onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 valt; dat bijgevolg artikel 29 van dat besluit, dat verschillende koninklijke besluiten opheft, niet op het Ministerie van Landsverdediging van toepassing is en dat het noodzakelijk is dat deze juridische leemte wordt opgevuld;

Overwegende dat derhalve artikel 29 van desbetreffend koninklijk besluit toepasselijk wordt verklaard op het Ministerie van Defensie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2005;

Gelet op het protocol nr. 526 van 9 mei 2005 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies 38.461/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten »

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst. »

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van § 1 worden de woorden « en de programmatorische federale overheidsdiensten » ingevoegd tussen de woorden « in de federale overheidsdiensten » en het woord « worden »;2° § 1, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° de voorzitter van het directiecomité of de voorzitter;»; 3° in § 2, worden de woorden « en per programmatorische federale overheidsdienst » ingevoegd tussen de woorden « per federale overheidsdienst » en de woorden « door Ons bepaald ».

Art. 4.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden « of een programmatorische federale overheidsdienst » ingevoegd tussen de woorden « in een federale overheidsdienst » en de woorden «, zoals bedoeld ».

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « , van voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « voor de functie van voorzitter van het directiecomité » en de woorden « en een managementfunctie -1 »;2° in § 1, tweede lid, worden woorden «, van voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « voor een functie van voorzitter van het directiecomité » en de woorden « en een managementfunctie -1 »;3° in § 2, worden de woorden « in een ministerie of federale overheidsdienst » vervangen door de woorden « in een ministerie, een federale overheidsdienst of een programmatorische federale overheidsdienst ».

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 15 juni 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, 2° en 3°, worden de woorden « twee externe experts » vervangen door « één externe expert »;2° in § 1, eerste lid, 5°, worden de woorden « vier ambtenaren » vervangen door de woorden « twee ambtenaren »;3° § 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt : « De taalpariteit wordt verzekerd binnen elk van de categorieën van effectieve en plaatsvervangende leden van de selectiecommissie bedoeld in het eerste lid, 4° en 5°.Het effectief lid bedoeld in het eerste lid, 2° en zijn plaatsvervanger behoren tot een andere taalaanhorigheid dan die van het effectief lid bedoeld in het eerste lid, 3°, en zijn plaatsvervanger. De taalaanhorigheid van de leden, bedoeld in het eerste lid, 2°, 3° en 4° en hun plaatsvervangers, wordt bepaald door de taal van het getuigschrift of het diploma dat bewijst dat men geslaagd is voor de studies die in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de competentie die nodig is voor de expertiseopdracht. De taalaanhorigheid van de leden, bedoeld in het eerste lid, 5°, en hun plaatsvervangers, wordt bepaald door de taalrol van de ambtenaar of door toepassing van de artikelen 35 tot 41 van de gewone wet van 9 augustus 1980 over de institutionele hervormingen. »; 4° § 1, vijfde lid, wordt vervangen als volgt : « Indien een managementfunctie uitsluitend vacant wordt verklaard voor kandidaten van één enkele taalrol, of indien er enkel kandidaten van één enkele taalrol overblijven na het onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen door SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid, wordt de selectiecommissie samengesteld door één enkele vertegenwoordiger per categorie van leden bedoeld in het eerste lid, 2°, 3°, 4° en 5°.Ze behoren tot dezelfde taalrol of taalaanhorigheid als deze van de kandidaat. De voorzitter van de selectiecommissie, als hij tot die taalrol of tot deze taalaanhorigheid behoort, dient niet te worden bijgestaan door een ambtenaar bedoeld in het vierde lid. »; 5° in § 4, vervallen de woorden « binnen vijftien werkdagen na de deliberatie door de selectiecommissie ».

Art. 7.In artikel 19 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 1 februari 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2, vierde lid, worden de woorden « of de voorzitter » ingevoegd tussen de woorden « De voorzitter van het directiecomité » en de woorden « die heeft deelgenomen »;2° in § 4, tweede lid, worden de woorden « tegen een vermelding « onvoldoende » » en de woorden « tegen een vermelding « voldoende » » respectievelijk vervangen door de woorden « tegen een eindevaluatie met vermelding « onvoldoende » » en de woorden « tegen een eindevaluatie met vermelding « voldoende » ».

Art. 8.In artikel 26, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juni 2004 en 4 augustus 2004, worden de woorden « of de voorzitters » ingevoegd tussen de woorden « van de voorzitters van het directiecomité » en de woorden « de houders van een managementfunctie - 1 ».

Art. 9.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het volgende lid : « Dit artikel is eveneens van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging. ».

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 oktober 2001, met uitzondering van artikel 7, 2° dat in werking treedt op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ambtenarenzaken, Chr. DUPONT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^