Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 18 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014003316
pub.
18/08/2014
prom.
08/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 au sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 au sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, de artikelen 5, 10, 13, 14, 15, 22, 27 en 33;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), gegeven op 18 maart 2014;

Gelet op advies 56.370/2 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Minister bevoegd voor Consumentenbescherming, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt onder "de wet", de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 au sluiten inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten verstaan.

De begrippen die gedefinieerd zijn in artikel 4 van de wet, hebben dezelfde betekenis ten behoeve van dit besluit. HOOFDSTUK II. - Aan de FSMA te verstrekken informatie voor het verkrijgen en behouden van de vergunning als onafhankelijk financieel planner

Art. 2.Elke aanvraag om een vergunning te verkrijgen als onafhankelijk financieel planner, als bedoeld in artikel 5 van de wet, wordt aan de FSMA gericht in de vorm en volgens de regels die zij vaststelt en op haar website bekendmaakt.

Samen met de aanvraag wordt een dossier ingediend dat de documenten bevat als bedoeld in artikel 3 of in artikel 4, naargelang het geval.

De FSMA kan in de mogelijkheid voorzien om zowel de vergunningsaanvraag als het dossier, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, in te dienen via elektronische weg.

De aanvraag wordt ondertekend door de natuurlijke persoon die om een vergunning vraagt of, in geval van een rechtspersoon, door het daartoe binnen de vennootschap bevoegde orgaan of door de personen die in de vennootschap een mandaat van effectief leider zullen waarnemen.

Art. 3.Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die een natuurlijke persoon is de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA : 1° voor de aanvrager : de volledige personalia (naam, voornamen, woonplaats, verblijfplaats en geboortedatum), het ondernemingsnummer, een uittreksel uit het Centraal Strafregister dat niet ouder is dan drie maanden, alsook een dossier, waarvan de FSMA vorm en inhoud kan bepalen, met een curriculum vitae en informatie waaruit blijkt dat hij de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundgheid bezit.Indien het adres van de woonplaats van de aanvrager verschillend is van het adres van de exploitatiezetel dient dit laatste eveneens te worden overgemaakt; 2° voor de medewerkers die gemachtigd zijn om de onafhankelijk financieel planner te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning : de volledige personalia (naam, voornamen, woonplaats, verblijfplaats en geboortedatum), een uittreksel uit het Centraal Strafregister dat niet ouder is dan drie maanden, alsook een dossier, waarvan de FSMA vorm en inhoud kan bepalen, met een curriculum vitae en informatie waaruit blijkt dat zij de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundigheid bezitten;3° een financieel plan dat voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk III;4° een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV;5° een beschrijving van de organisatie waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten van hoofdstuk V en met als bijlage de modelovereenkomsten voor het verstrekken van raad over financiële planning, alsook een programma van werkzaamheden;6° de interne gedragscode die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk VI.

Art. 4.Om op geldige wijze een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als onafhankelijk financieel planner in te dienen, dient de aanvrager die de hoedanigheid van rechtspersoon bezit de volgende documenten en gegevens over te maken aan de FSMA : 1° de statuten van de vennootschap, als van kracht op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend, evenals de datum waarop zij in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt of het bewijs dat het nodige werd gedaan voor die bekendmaking;2° het ondernemingsnummer;3° voor de bestuurders en effectieve leiders van de vennootschap, alsook voor de medewerkers die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning : de volledige personalia (naam, voornamen, woonplaats, verblijfplaats en geboortedatum), een uittreksel uit het Centraal Strafregister dat niet ouder is dan drie maanden, alsook een dossier, waarvan de FSMA vorm en inhoud kan bepalen, met een curriculum vitae en informatie waaruit blijkt dat deze personen de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende deskundgheid bezitten;4° voor de personen die rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefenen over de vennootschap : de volledige personalia evenals een dossier, waarvan de FSMA vorm en inhoud kan bepalen, met alle informatie waaruit blijkt dat deze personen over de nodige kwaliteiten beschikken om, zoals vereist, een gezonde en voorzichtige bedrijfsvoering te kunnen waarborgen;5° een financieel plan dat voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk III;6° een attest afgeleverd door de verzekeringsonderneming waarbij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan, waaruit blijkt dat de verzekering voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk IV;7° een beschrijving van de organisatie van de onderneming waarbij rekening wordt gehouden met de vereisten van hoofdstuk V en met als bijlage de modelovereenkomsten voor het verstrekken van raad over financiële planning, alsook een programma van werkzaamheden;8° de interne gedragscode die voldoet aan de voorwaarden opgelegd door hoofdstuk VI.

Art. 5.Vooraleer enigerlei wijziging wordt aangebracht in de controle over een onafhankelijk financieel planner die de vorm aanneemt van een rechtspersoon, bezorgt de kandidaat-koper van de deelneming de FSMA de hem betreffende informatie als bedoeld in artikel 4, 4°.

Art. 6.§ 1. Bij de benoeming van een bestuurder of een effectief leider, bezorgt de onafhankelijk financieel planner die de vorm aanneemt van een rechtspersoon de FSMA de informatie als bedoeld in artikel 4, 3°. § 2. Bij de benoeming van een medewerker die gemachtigd is om de onafhankelijk financieel planner te vertegenwoordigen bij het verstrekken van raad over financiële planning bezorgt de onafhankelijk financieel planner de informatie als bedoeld in artikel 3, 2°, of 4, 3°, naargelang het geval.

Art. 7.Onverminderd de verplichting tot onmiddellijke kennisgeving van elke, in de artikelen 5, § 3, derde lid, en 15, § 1, tweede lid, van de wet bedoelde wijziging van de informatie die aan de FSMA werd bezorgd, dient de onafhankelijk financieel planner de FSMA in kennis te stellen van de opzegging of de wijziging van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en dit binnen vijftien dagen na de betekening hiervan. HOOFDSTUK III. - Financieel plan van de kandidaat-onafhankelijk financieel planners

Art. 8.Conform artikel 10 van de wet stelt de kandidaat-onafhankelijk financieel planner een financieel plan op waaruit moet blijken dat het voortbestaan van de activiteit van het verstrekken van financiële planning verzekerd wordt voor ten minste de eerste drie jaren.

Als bijlage bij het financieel plan voegt de kandidaat-onafhankelijk financieel planner : a) indien de aanvraag door een rechtspersoon wordt ingediend, een prospectieve balans en resultatenrekening voor de komende drie jaren alsmede de jaarrekening van de laatste drie boekjaren; Indien de rechtspersoon minder dan drie jaar bestaat, betreft laatstgenoemde vereiste de sinds zijn oprichting afgesloten jaarrekeningen. b) indien de aanvraag door een natuurlijke persoon wordt ingediend, een schatting van de opbrengsten en van de lasten voor de drie komende jaren. HOOFDSTUK IV. - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de onafhankelijk financieel planners

Art. 9.De onafhankelijk financieel planner moet zijn beroepsaansprakelijkheid en die van zijn medewerkers, evenals, indien hij de vorm van een rechtspersoon heeft aangenomen, die van de bestuurders en de effectieve leiders, verzekeren bij een verzekeringsonderneming die daartoe gemachtigd is.

Deze verzekering moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de dekking mag niet minder bedragen dan 1.000.000 euro per schadegeval en 3.000.000 euro per verzekeringsjaar; telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10% is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand december 2013, worden deze bedragen op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10% verhoogd; 2° als er een franchise geldt, mag die niet meer bedragen dan 680 euro;telkens als het indexcijfer van de consumptieprijzen met 10 % is gestegen ten opzichte van het basisindexcijfer van de maand december 2013, wordt dit bedrag op de volgende jaarlijkse vervaldag met 10 % verhoogd; 3° als de verzekering is aangegaan voor een welbepaalde duur, moet in de overeenkomst zijn bepaald dat zij stilzwijgend wordt hernieuwd, onverminderd de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden wordt nageleefd;4° als de verzekering is aangegaan voor onbepaalde tijd, moet in de overeenkomst een opzegtermijn van ten minste drie maanden zijn vastgesteld. HOOFDSTUK V. - Passende organisatie van de onafhankelijk financieel planners

Art. 10.§ 1. De onafhankelijk financieel planner moet een passende organisatie opzetten die beantwoordt aan de volgende vereisten : 1° de organisatie moet zijn afgestemd op de activiteiten die hij uitoefent of voornemens is uit te oefenen, rekening houdend met de aard, de omvang en de complexiteit van deze activiteiten, alsook met de eraan verbonden risico's;2° de organisatie moet hem in staat stellen om de voor hem geldende reglementering volledig na te leven;3° er dienen procedures te zijn ingevoerd om mogelijke belangenconflicten op te sporen en te beheren;4° als de omvang van de onderneming het vereist, dienen interne controleprocedures te worden ingevoerd om te waken over de naleving van de wet en meer in het bijzonder van de gedragsregels als bedoeld in hoofdstuk III van de wet;5° de medewerkers van de onafhankelijk financieel planner mogen uitsluitend handelen in zijn naam en voor zijn rekening en onder zijn volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid, en er dienen procedures te zijn ingevoerd om erop toe te zien dat zij zich conformeren aan artikel 22 van de wet. § 2. Als de onafhankelijk financieel planner andere professionele activiteiten uitoefent, dient hij zijn organisatie aan te passen om zich te conformeren aan de vereisten van artikel 22, § 1, van de wet. HOOFDSTUK VI. - Interne gedragscode van de onafhankelijk financieel planners

Art. 11.De onafhankelijk financieel planner voert een interne gedragscode in met interne regels en procedures die een onafhankelijke, eerlijke en billijke activiteit van het verstrekken van raad over financiële planning in het belang van de cliënt waarborgen.

Naast andere bepalingen die de onafhankelijk financieel planner dienstig acht, worden in de interne gedragscode de gedragsregels opgenomen die van toepassing zijn krachtens hoofdstuk III van de wet. HOOFDSTUK VII. - Gedragsregels bij het verstrekken van raad over financiële planning door de onafhankelijk financieel planners en de gereglementeerde ondernemingen

Art. 12.§ 1. De in artikel 26 van de wet bedoelde informatie moet op een duurzame drager aan de cliënt worden verstrekt.

Een duurzame drager is ieder hulpmiddel dat een cliënt in staat stelt om persoonlijk aan hem of haar gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Er mag enkel een andere duurzame drager dan papier worden gebruikt als : a) de verstrekking van deze informatie op de desbetreffende drager in de context past waarin de onderneming met de cliënt zaken doet of zaken gaat doen;en b) de persoon aan wie de informatie moet worden verstrekt, wanneer deze voor de keuze wordt gesteld tussen informatie op papier of op deze andere duurzame drager, specifiek voor deze andere drager kiest. § 2. In afwijking van paragraaf 1, mag de in artikel 26 van de wet bedoelde informatie via een website aan de cliënten worden verstrekt mits aan de volgende voorwaarden is voldaan : a) gezien de wijze waarop de onderneming zaken doet met de cliënt is de website een geschikt instrument om hem informatie te verstrekken;b) de cliënt heeft er uitdrukkelijk mee ingestemd dat de informatie hem via een website wordt meegedeeld;c) het adres van de website en de plaats op de website waar de cliënt toegang kan krijgen tot de informatie, zijn hem meegedeeld;d) de informatie die op de website wordt verstrekt is steeds up-to-date;e) de informatie blijft permanent toegankelijk op de website gedurende de tijd die de cliënt redelijkerwijs nodig heeft om deze in te zien. § 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de verstrekking van informatie via elektronische mededelingen geacht te passen in de context waarin de onderneming met de cliënt zaken doet of zaken gaat doen, als bewezen is dat de cliënt regelmatig toegang tot internet heeft. Dit wordt als bewezen aangemerkt als de cliënt een e-mailadres als communicatiemiddel opgeeft om zaken te kunnen doen.

Art. 13.§ 1. Conform artikel 27 van de wet moet de vereiste informatie over de persoonlijke situatie van elke cliënt alsmede over zijn behoeften en doelstellingen inzake financiële planning schriftelijk worden ingewonnen en dient hier terdege rekening mee gehouden te worden om de cliënt gepersonaliseerde en passende raad te verstrekken.

De in paragraaf 1 bedoelde informatie wordt behandeld conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De informatie over de vermogensrechtelijke situatie van de cliënt bevat gegevens over de aard en omvang van zijn reguliere inkomsten, zijn activa, waaronder liquide middelen, beleggingen en vastgoed, en zijn reguliere of geplande financiële verplichtingen.

De informatie over de doelstellingen en behoeften van de cliënt inzake financiële planning dient voldoende nauwkeurig te zijn opdat de raad over financiële planning aan de in artikel 29 van de wet opgelegde vereisten kan voldoen. § 2. Het is verboden om de cliënten ertoe aan te zetten de krachtens de wet en het onderhavige besluit vereiste informatie niet te verstrekken.

De persoon die raad over financiële planning verstrekt, mag zich baseren op de informatie die verstrekt is door de cliënt tenzij hij weet of zou moeten weten dat deze informatie kennelijk verouderd, onnauwkeurig of onvolledig is. § 3. De informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt moet geüpdatet worden gedurende de hele duur van de contractuele relatie van het verstrekken van raad over financiële planning.

Art. 14.De raad over financiële planning moet aan de volgende voorwaarden voldoen : a) de raad moet op een multidisciplinaire analyse van het vermogen van de cliënt zijn gebaseerd, conform artikel 29, § 1, van de wet;b) de raad is gepersonaliseerd en adequaat, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de cliënt, meer bepaald met zijn familiale, professionele en financiële situatie;c) de raad voldoet aan de behoeften en de doelstellingen van de cliënt;d) de risico's die verbonden zijn aan de strategieën inzake financiële planning die aan de cliënt aanbevolen worden, dienen evenredig te zijn aan de persoonlijke situatie van de cliënt en aan zijn behoeften en doelstellingen.

Art. 15.Bij het verstrekken van raad over financiële planning moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen : 1° als de mogelijke voordelen van een strategie inzake vermogensplanning worden benadrukt, moet ook een correcte en duidelijke indicatie van de desbetreffende risico's worden gegeven;2° de risico's die inherent zijn aan de voorgestelde strategieën inzake vermogensplanning, moeten duidelijk zijn aangegeven, met vermelding van de mogelijke risicoverhogende wisselwerking tussen verschillende strategieën;3° aan de cliënt moet alle nodige toelichting worden verschaft over de mogelijke gevolgen van de in de bepaling onder 2° bedoelde risico's;4° alle financiële en andere verplichtingen die de cliënt zou kunnen aangaan in het kader van de bepaalde strategieën, moeten duidelijk zijn beschreven;5° als aan bepaalde strategieën inzake vermogensplanning waarborgen of beschermingen zijn gekoppeld, moet duidelijk en in detail zijn beschreven wat zij precies inhouden en onder welke voorwaarden zij in werking treden;6° alle informatie die wordt verstrekt, moet in begrijpelijke taal worden geformuleerd, die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt aan wie zij gericht is;7° er mogen geen belangrijke elementen of waarschuwingen worden verhuld, afgezwakt of verdoezeld;8° er moet worden aangegeven welke fiscale impact de strategieën inzake vermogensplanning hebben in het licht van de persoonlijke situatie van de cliënt;9° als verschillende strategieën inzake vermogensplanning kunnen worden overwogen, moet aan de cliënt een vergelijking worden bezorgd van de voor- en nadelen van die strategieën;10° als aan de cliënt simulaties worden verstrekt, moet toelichting worden gegeven bij de bij die simulaties gebruikte parameters en moet de aandacht van de cliënt met name worden gevestigd op het feit dat het louter om simulaties gaat;11° de naam van de FSMA mag niet zodanig worden gebruikt dat daarmee wordt aangegeven of gesuggereerd dat zij de verstrekte raad onderschrijft of aanbeveelt.

Art. 16.Teneinde belangenconflicten op te sporen die zich zouden kunnen voordoen met hun cliënten of tussen hun cliënten onderling, en die de belangen van de cliënten zouden kunnen schaden, moeten de gereglementeerde ondernemingen en de onafhankelijk financieel planners ten minste rekening houden met de mogelijkheid dat zij of hun medewerkers of, indien zij de vorm van een rechtspersoon aannemen, hun bestuurders of de personen die controle uitoefenen over de vennootschap, zich in een van de volgende situaties kunnen bevinden : a) zij financieel gewin kunnen halen of een financieel verlies vermijden ten koste van een cliënt;b) zij een belang kunnen hebben bij het resultaat van een aan de cliënt voorgestelde verrichting dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat;c) zij een financiële of andere drijfveer kunnen hebben om het belang van een andere cliënt of groep cliënten te laten primeren op het belang van de betrokken cliënt;d) zij beroepshalve een concurrent kunnen zijn van de cliënt. HOOFDSTUK VIII. - Diverse bepalingen

Art. 17.§ 1. Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de wet.

Art. 18.De Minister van Financiën en de minister bevoegd voor Consumentenbescherming zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Vice-Eerste Minister en Minister van Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^