Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskoste

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011458
pub.
06/08/2014
prom.
08/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, artikelen 3, § 3, 8/4 en 8/7, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5° en tweede lid ingevoegd bij de wet van 21 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2014;

Gelet op advies 56.111/1 van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definitie

Artikel 1.Voor de toepassing van dit koninklijk besluit wordt verstaan onder de wet van 8 november 1993 : de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog. HOOFDSTUK 2. - Verkiezingen van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep Afdeling 1. - Voorwaarden tot verkiesbaarheid

Art. 2.De leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep worden voor zes jaar verkozen onder de kandidaten die aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° sedert ten minste drie jaar ingeschreven zijn op de lijst bijgehouden door de Psychologencommissie;2° geen tuchtstraf hebben opgelopen, tenzij ze in ere werden hersteld. Afdeling 2. - Regels van de verkiezingen

Onderafdeling 1. - Verrichtingen voorafgaand aan de stemopneming

Art. 3.De verkiezingen geschieden op de zetel van de Psychologencommissie en worden opgevolgd door een gerechtsdeurwaarder, hiertoe aangesteld door de Psychologencommissie.

Art. 4.Met uitzondering van de eerste verkiezingen, vinden de verkiezingen plaats tussen de negentigste en de zestigste dag vóór het verstrijken van het mandaat van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, op de dag en het uur vastgesteld door de voorzitter van de Psychologencommissie.

De mandaten van de nieuw verkozen leden nemen een aanvang vanaf het verstrijken van de mandaten van de in de lopende zittijd zetelende leden.

Art. 5.Ten minste twee maanden voor de voor de verkiezingen vastgestelde datum laat de voorzitter van de Psychologencommissie de aankondiging ervan bekendmaken in het Belgisch Staatsblad.

De stemming wordt gesloten op de datum en het uur vastgesteld door de voorzitter van de Psychologencommissie.

De voorzitter van de Psychologencommissie stelt ten minste twee maanden voor de voor de verkiezingen vastgestelde datum de psychologen die op de lijst zijn ingeschreven in kennis van de dag en het uur van de verkiezingen, en van de dag en het uur van de sluiting van de stemming en bepaalt de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen.

Art. 6.Elke persoon ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993, wordt ten minste twee maanden voor de voor de verkiezingen vastgestelde datum door de Psychologencommissie geïnformeerd over de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor de functies van effectief of plaatsvervangend lid van de Tuchtraad en de Raad van beroep en over de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

De kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden 35 dagen voor de voor de verkiezingen vastgestelde datum.

Art. 7.De kandidaturen worden aan de voorzitter toegezonden per brief of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de Psychologencommissie.

De kandidaturen vermelden de naam, de voornamen en de woonplaats van de kandidaat, het adres van de hoofdvestiging van de kandidaat, alsook de functie of functies en de Raad waarvoor hij zich kandidaat stelt.

De kandidatuur voor één of meerdere functies binnen één van de twee in dit besluit bedoelde Raden sluit de indiening van een kandidatuur voor één of meerdere functies binnen de andere Raad uit.

Wanneer de hoofdvestiging van de kandidaat gelegen is in het Franse taalgebied of in het Nederlandse taalgebied, mag hij zich respectievelijk kandidaat stellen voor de Franstalige of de Nederlandstalige Kamer.

Wanneer de hoofdvestiging gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of in het Duitse taalgebied, mag de kandidaat zich voor de Nederlandstalige of de Franstalige Kamer kandidaat stellen. De keuze voor één van deze kamers wordt vermeld op de kandidatuurstelling.

Art. 8.Ten minste vijftien dagen vóór de verkiezing zendt de voorzitter per brief aan iedere persoon ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993 een stembrief. Deze stembrief vermeldt het voorwerp van de verkiezing, de namen van de kandidaten die aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen, alsook de functie of functies en de Raad waarvoor de betrokkene zich kandidaat stelt en het aantal te begeven mandaten. De kandidaten worden op de stembrief gerangschikt in alfabetische volgorde, per Raad en per functie.

Elke stembrief wordt op de keerzijde bekleed met de stempel van de Psychologencommissie en wordt rechthoekig in vieren gevouwen, met de stempel langs de buitenkant.

De kiezers die hun stembrief niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn mochten hebben ontvangen, halen die uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing af op de zetel van de Psychologencommissie.

Art. 9.Elke stembrief wordt gestoken in een eerste omslag, die wordt opengelaten en waarop is vermeld : "Psychologencommissie Voorwerp : Verkiezingen van ...................." Een tweede omslag, eveneens opengelaten, wordt bij de zending gevoegd en vermeldt het adres van de voorzitter, op de zetel van de Psychologencommissie, alsmede het woord "afzender". Onder dat woord moet de kiezer zijn naam, voornamen en woonplaats leesbaar aangeven zodat zijn identiteit met zekerheid kan worden vastgesteld.

Dit alles wordt ingesloten in een derde omslag voorzien van het adres van de kiezer en mede ondertekend door de voorzitter of de door hem aangewezen secretaris.

De stembrieven en de omslagen waarin zij moeten worden gestoken, worden verzonden door de Psychologencommissie.

Art. 10.De kiezer brengt op de stembrief zijn stem uit voor ten hoogste zoveel kandidaten als er effectieve en plaatsvervangende leden te verkiezen zijn in elk betrokken orgaan.

Hij steekt de stembrief, vooraf rechthoekig in vieren gevouwen met de stempel langs de buitenkant, opnieuw in de eerste omslag. Hij sluit die omslag en steekt hem in de omslag waarop het adres van de voorzitter van de Psychologencommissie is vermeld.

Op deze laatste omslag plaatst hij zijn naam, voornamen, woonplaats en daaronder zijn handtekening.

Deze bepaling moet voorkomen op de stembrief of moet worden uitgelegd in de onderrichtingen die worden toegezonden met de stembrief.

Art. 11.De omslagen waarin de stembrief zit, worden afgegeven op of toegestuurd aan de zetel van de Psychologencommissie.

Art. 12.De omslagen waarin de stembrief zit, komen, op straffe van weigering, voor het uur van sluiting van de stemming toe op de zetel van de Psychologencommissie.

Dit geldt zowel wanneer de brief per post wordt verzonden als wanneer hij door een bode wordt gebracht of door de kiezer zelf wordt afgegeven.

Art. 13.De naam van elke kiezer wordt, in de volgorde van de ontvangst van de stembrieven, door de aangewezen secretaris of onder zijn controle aangestipt op de lijst die gediend heeft voor het versturen van de stembrieven.

Op de dag en het uur vastgesteld voor de verkiezing overhandigt de voorzitter van de Psychologencommissie de ontvangen omslagen aan de gerechtsdeurwaarder bedoeld in artikel 3.

De buitenste omslagen worden vervolgens geopend en de binnenste, waarin de stembrieven zitten, worden ongeopend in een stembus gestoken.

Wanneer alle stembrieven in de stembus zijn, worden de buitenste omslagen onmiddellijk vernietigd en worden de stemmen opgenomen.

Onderafdeling 2. - Stemopneming

Art. 14.De omslagen waarin de stembrieven zitten, worden uit de stembus genomen en vervolgens geopend.

De stembrieven worden er uitgehaald; zij worden geteld en hun aantal wordt in het proces-verbaal van de stemming opgetekend.

Wanneer in een omslag verschillende stembrieven zitten, worden die als ongeldig beschouwd.

Art. 15.De voorzitter van de Psychologencommissie duidt meerdere niet-kandidaat-leden aan om de stembrieven een voor een hardop voor te lezen.

De stemmen worden, onder de controle van de in artikel 3 bedoelde gerechtsdeurwaarder, genoteerd eventueel via computer.

Art. 16.Zijn ongeldig de blanco stembrieven, de stembrieven waarop de kiezer voor meer kandidaten heeft gestemd dan er zetels te begeven zijn, de stembrieven die een aanwijzing bevatten waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd, de stembrieven die niet van het zegel van de Psychologencommissie zijn voorzien of die niet in vieren zijn gevouwen.

De ongeldige stembrieven worden bij het proces-verbaal gevoegd en worden van het totaal aantal voor de sluiting van de stemming ingediende stembrieven afgetrokken om het aantal geldige stemmen te bepalen.

Art. 17.De stemprocedure bepaald in dit besluit, mag elektronisch georganiseerd worden op voorwaarde dat deze procedure dezelfde waarborgen biedt zoals deze voorzien in hoofdstuk twee.

Art. 18.Worden eerst verkozen tot effectief lid, tot beloop van het aantal te begeven mandaten, de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben bekomen voor het mandaat van effectief lid.

Worden vervolgens verkozen tot plaatsvervangend lid, tot beloop van het aantal te begeven mandaten, de kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben bekomen voor het mandaat van plaatsvervangend lid.

Wanneer verschillende kandidaten hetzelfde aantal stemmen bekomen, wordt de voorkeur gegeven aan degene die volgens de orde van inschrijving op de lijst de grootste anciënniteit heeft; bij gelijke anciënniteit, aan de oudste.

Wanneer een kandidaat verkozen wordt voor één mandaat, komt hij niet meer in aanmerking voor de andere mandaten waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld.

Art. 19.De uitslag van de stemming wordt onmiddellijk bekendgemaakt door de voorzitter.

De lijst van de effectieve en de plaatsvervangende verkozenen en de kandidaten bedoeld in artikel 21, § 2, eerste lid, 3° en 4°, met vermelding van hun adres en hun aantal behaalde stemmen wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in de maand die volgt op de stemopneming.

Art. 20.Het proces-verbaal van de stemming wordt in vijfvoud opgemaakt. Aan elkeen van de voorzitters van de kamers van de Tuchtraad en Raad van beroep wordt een exemplaar toegezonden.

Het resterende exemplaar wordt bewaard in het archief van de Psychologencommissie, samen met de aangestipte kiezerslijst en met alle stembrieven die worden samengebracht in twee gesloten, verzegelde en met de stempel van de Psychologencommissie beklede pakken. Een pak bevat de geldige stembrieven, het andere de ongeldige. HOOFDSTUK 3. - Gemeenschappelijke bepalingen van de Tuchtraad en Raad van beroep Afdeling 1. - Samenstelling

Art. 21.§ 1. Elke kamer van de Tuchtraad en de Raad van beroep bestaat uit een effectief voorzitter en zijn plaatsvervanger evenals uit drie effectieve leden en drie plaatsvervangers.

Wanneer een effectief lid niet aanwezig kan zijn op de zitting, wordt hij vervangen door een plaatsvervangend lid. De plaatsvervangende leden worden opgeroepen in aflopende volgorde van de behaalde stemmen.

Wanneer een kandidaat bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3° of 4° niet aanwezig kan zijn op de zitting, wordt hij vervangen door een andere kandidaat waarvan de hoofdvestiging in het Duitse taalgebied ligt. § 2. Wanneer de hoofdvestiging van de vervolgde psycholoog in het Duitse taalgebied ligt en er geen effectief lid is waarvan de hoofdvestiging in het Duitse taalgebied ligt, wordt voor de duur van de hele zitting waarop dit dossier wordt behandeld het effectief lid dat verkozen werd met het minste aantal stemmen vervangen door : 1° één van de plaatsvervangende leden van de bevoegde kamer, opgeroepen in aflopende volgorde van de behaalde stemmen, die hun hoofdvestiging hebben in het Duitse taalgebied;2° indien er geen in 1° bedoeld lid is, één van de plaatsvervangende leden van de andere kamer, opgeroepen in aflopende volgorde van de behaalde stemmen, die hun hoofdvestiging hebben in het Duitse taalgebied;3° indien er geen in 1° of 2° bedoeld lid is, de kandidaat, die in gevolge artikel 7, vijfde lid, zijn keuze voor de betrokken kamer heeft vermeld op de kandidatuurstelling, waarvan de hoofdvestiging in het Duitse taalgebied ligt.Deze kandidaat heeft dan voor deze zitting de hoedanigheid van lid van deze kamer. Indien er meerdere kandidaten zijn die aan de in dit lid vermelde voorwaarden voldoen, worden ze opgeroepen in aflopende volgorde van de behaalde stemmen; 4° indien er geen in 1° of 2° bedoeld lid, of in 3° bedoeld kandidaat is, de kandidaat, die in gevolge artikel 7, vijfde lid, zijn keuze voor de andere kamer heeft vermeld op de kandidatuurstelling, waarvan de hoofdvestiging in het Duitse taalgebied ligt.Deze kandidaat heeft dan voor deze zitting de hoedanigheid van lid van deze kamer. Hij kan de voorzitter voorafgaand aan de zitting verzoeken een tolk aan te stellen, en dit met inachtneming van een redelijke termijn. Indien er meerdere kandidaten zijn die aan de in dit lid vermelde voorwaarden voldoen, worden ze opgeroepen in aflopende volgorde van de behaalde stemmen.

Wanneer in de gevallen bedoeld in het eerste lid, 3° en 4° er een gelijk aantal stemmen is tussen een kandidaat voor de functie van effectief lid en een kandidaat voor de functie van plaatsvervangend lid, wordt de kandidaat voor de functie van effectief lid als eerste opgeroepen. Indien deze kandidaten ofwel allen kandidaat effectief lid zijn, ofwel allen kandidaat plaatsvervangend lid zijn, gelden de voorkeurregels bepaald in het laatste lid.

Voor deze paragraaf wordt bij gelijk aantal stemmen de voorkeur gegeven aan degene die volgens de orde van inschrijving op de lijst de grootste anciënniteit heeft, bij gelijke anciënniteit, aan de oudste. § 3. Het secretariaat van de in dit besluit bedoelde raden wordt verzekerd door twee griffiers aangeduid onder het personeel van de Psychologencommissie, de ene Franstalig, de andere Nederlandstalig. De griffiers worden benoemd door de Psychologencommissie. Afdeling 2. - Werkingsregels

Art. 22.De Tuchtraad en de Raad van beroep houden zitting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 23.De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Om geldig te beslissen zijn de voorzitter of zijn plaatsvervanger en minstens 2 leden, of in de gevallen bedoeld in artikel 21, § 2, eerste lid, 3° of 4°, kandidaten die de hoedanigheid van lid hebben gekregen, aanwezig op de zitting.

Art. 24.Elk maand maakt de griffier aan de voorzitter de lijst over van de zaken waarvoor nog geen zitting is vastgesteld. De voorzitter van de betrokken kamer legt de zitting vast waarop deze zaken zullen worden behandeld.

Art. 25.De griffier roept de voorzitter en de leden van de betrokken Raad, of de kandidaat in de gevallen bedoeld in artikel 21, § 2, eerste lid, 3° of 4°, ten minste dertig dagen voor de zitting op en deelt hen de zaken mee die op de zitting zullen worden behandeld. Als een lid of persoon die de hoedanigheid van lid heeft verhinderd is, brengt hij de griffier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, die een plaatsvervanger oproept.

Art. 26.De voorzitter van de betrokken kamer leidt de zittingen, hij opent ze en heft ze op, verleent en ontneemt het woord en sluit de besprekingen en de beraadslagingen af.

Art. 27.§ 1. De kamers van de Raden kunnen de klager, getuigen en experten in aanwezigheid van de vervolgde psycholoog of zijn vertegenwoordiger horen. § 2. In afwijking van de eerste paragraaf, kunnen de klager, de getuigen of de deskundigen rechtsgeldig worden gehoord niettegenstaande de vervolgde psycholoog verstek in de zin van artikel 30, eerste lid, heeft laten gaan voor zover een schriftelijke neerslag van hun woorden opgenomen wordt in het dossier en als de vervolgde psycholoog rechtsgeldig werd opgeroepen voor de zitting.

Art. 28.§ 1. Er wordt geen beslissing genomen zonder dat de vervolgde psycholoog bedoeld in artikel 32 gehoord werd of opgeroepen bij ter post aangetekend schrijven. Hij wordt ten minste dertig dagen vóór de datum van de zitting opgeroepen.

De oproeping vermeldt de plaats waar en de dagen en uren waarop het dossier kan geraadpleegd worden. Deze raadpleging gebeurt in het bijzijn van de griffier. § 2. De persoon die gemachtigd is om de vervolgde psycholoog bij te staan of te vertegenwoordigen, mag hem eveneens bijstaan of vertegenwoordigen bij de inzage van het dossier.

De psycholoog kan op de zitting worden vertegenwoordigd of bijgestaan.

De Raad kan de persoonlijke verschijning bevelen.

Wanneer de psycholoog niet door een advocaat vertegenwoordigd is, brengt de mandaathouder zijn schriftelijk mandaat aan op de zitting.

Art. 29.§ 1. De beslissingen van de Raden worden met redenen omkleed en vermelden : 1° de volledige identiteit van de vervolgde psycholoog, en in voorkomend geval, die van de persoon die hem vertegenwoordigt of bijstaat;2° de datum van oproeping van de vervolgde psycholoog, alsmede zijn eventuele aanwezigheid;3° de naam en voornaam van de leden van de Raad die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;4° de datum van de uitspraak van de beslissing. § 2. De beslissingen moeten ter kennis gebracht worden binnen vijftien dagen na de uitspraak.

Op straffe van nietigheid vermeldt de kennisgeving de mogelijkheid, de modaliteiten en de termijnen inzake beroep.

Art. 30.De beslissing wordt bij verstek gewezen ten opzichte van de psycholoog die na de oproeping zijn middelen niet schriftelijk heeft uiteengezet, noch op de zitting is verschenen of vertegenwoordigd is geweest.

Een bij verstek gewezen beslissing in tuchtzaken is vatbaar voor verzet. Van dit verzet wordt kennis gegeven aan de griffier van de betrokken kamer. De verzetstermijn is één maand vanaf ontvangst van het afschrift van de beslissing.

Het verzet heeft schorsende werking.

De psycholoog die een tweede maal verstek laat gaan, kan niet opnieuw verzet aantekenen.

Art. 31.De definitieve uitspraken van schorsing of van schrapping worden aan de procureur-generaal bij het bevoegde Hof van beroep schriftelijk meegedeeld door de griffier van de betrokken Raad. HOOFDSTUK 4. - De Tuchtraad

Art. 32.De voorzitter van de Tuchtraad, ingelicht over een tekortkoming of bij wie een tuchtklacht aanhangig is gemaakt betreffende een psycholoog ingeschreven op de lijst, schrijft de zaak in onder een volgnummer in een daartoe aangelegd register.

Art. 33.Een kopie van de tuchtbeslissing wordt overgemaakt aan de Psychologencommissie. HOOFDSTUK 5. - De Raad van beroep

Art. 34.Het beroep, ondertekend door de vervolgde psycholoog, wordt gericht aan de griffier van de Raad van beroep.

Art. 35.Na ontvangst van het beroep schrijft de griffier het in, in een daartoe aangelegd register onder een volgnummer en vraagt hij het dossier op aan de Tuchtraad.

De griffier brengt de Psychologencommissie op de hoogte van dit beroep.

Art. 36.Een kopie van de beslissing van de Raad van beroep wordt overgemaakt aan de Tuchtraad en aan de Psychologencommissie. HOOFDSTUK 6. - Werkingkosten

Art. 37.§ 1. De werkingskosten van de Psychologencommissie en de Tuchtraad en de Raad van beroep worden gedragen door de jaarlijkse bijdrage van de psychologen die ingeschreven zijn op de lijst bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993. § 2. Tijdens het laatste kwartaal van het jaar legt de Psychologencommissie het bedrag van de bijdrage vast voor het volgende jaar. Het vastgelegde bedrag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister bevoegd voor Middenstand.

Art. 38.§ 1. De personen die de titel van psycholoog wensen te dragen bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 8 november 1993, worden slechts ingeschreven op de lijst bedoeld in hetzelfde artikel, na betaling van de bijdrage bedoeld in artikel 37, § 2. § 2. De op de lijst ingeschreven psychologen die weigeren de bijdrage te betalen binnen de door de Commissie vastgestelde termijn, worden automatisch van de lijst geschrapt, indien ze intussen niet om hun weglating hebben verzocht. § 3. In geen enkel geval is de jaarlijkse bijdrage terugvorderbaar.

Art. 39.De bijdrage bedoeld in artikel 37, § 2 wordt gestort op de post- of bankrekening die op naam van de Psychologencommissie wordt geopend.

Deze rekening wordt beheerd door één lid, die bij geheime stemming wordt gekozen onder de 16 leden van de Psychologencommissie, bedoeld bij artikel 5, § 1, van de wet van 8 november 1993. HOOFDSTUK 7. - Opheffingsbepaling

Art. 40.Het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog wordt opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Slotbepaling

Art. 41.De in dit besluit vermelde termijnen worden berekend overeenkomstig de artikelen 48 tot 57 van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 42.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^