Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 05 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012117
pub.
05/12/2014
prom.
08/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nummer 119867/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen van enkel, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken veevoeder, voedingsmeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, veevoeder van dierlijke oorsprong zoals meel van beenderen, bloed, vis, visafval, drogerij van producten voor veevoeder en vilbeluiken.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Indeling van de arbeiders

Art. 2.De arbeiders worden als volgt in vijf categorieën ingedeeld : 1. Hulparbeiders Arbeiders belast met een taak die geen bijzondere bekwaamheid vergt en die wordt uitgevoerd onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van leidinggevend of toezichthoudend personeel. Voorbeelden : - begeleiders van vrachtwagens (zonder geldelijke en/of administratieve verantwoordelijkheid); - nachtwakers; - arbeiders belast met het klaarmaken van de bestellingen (behandelen van zakken en laden van vrachtwagens); - arbeiders die tewerkgesteld zijn aan het lossen (lichters, wagons, vrachtwagens, enz.); - gewone aftrekkers; - personeel dat tewerkgesteld is aan het reinigen en het herstellen van zakken. 2. Geoefenden Arbeiders belast met een taak die hoofdzakelijk een goed aanpassingsvermogen vergt en geen enkele andere verantwoordelijkheid met zich brengt dan die van een degelijke uitvoering van de opgedragen arbeid. Voorbeelden : - arbeiders die helpen bij het reinigen van de granen; - stokers (enkel belast met het onderhoud van de vuren en niet met de regeling van de machines en/of ketels); - begeleiders van vrachtwagens (met geldelijke en/of administratieve verantwoordelijkheid); - autovoerders (zonder geldelijke en/of administratieve verantwoordelijkheid; geen technische kennis gevergd); - arbeiders belast met de bediening van silo's voor de fabricagedosering; - arbeiders belast met de bediening van de cilinders of hamermolens; - arbeiders, belast met de bediening van menginstallaties (gewone en/of automatische); - personeel dat tewerkgesteld is aan het sorteren van zakken; - aftrekkers die instaan voor het juiste gewicht (in de fabrieken die niet beschikken over een automatische weeginstallatie); - bestuurders van monorails en "lifttrucks". 3. Geschoolden Arbeiders belast met een afwisselende uitvoeringstaak waarvoor gewoonlijk initiatief vereist is en die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan insluit. Voorbeelden : - arbeiders belast met het bedienden van de persen; - arbeiders belast met het klaarmaken van de graanmengelingen en met het reinigen van de granen; - arbeiders belast met het smeren; - arbeiders die zich bezighouden met het mengen van de mineralen; - stokers van met stoom aangedreven machines en/of stoomketels; - autovoerders (met geldelijke en/of administratieve verantwoordelijkheid of die technisch onderlegd zijn). 4. Leidinggevend of toezichthoudend personeel Personeel belast met een taak die buitengewone beroeps en morele waarde, een zekere geschiktheid tot bevelen, een zekere verantwoordelijkheidszin en de mogelijkheid vereist, al de ondergeschikte taken uit te voeren (brigadiers, ploegbazen, voormannen). 5. Vaklieden Arbeiders die in de onderneming een welbepaald beroep uitoefenen (mecaniciens, elektriciens, schrijnwerkers, metselaars, enz.). HOOFDSTUK III. - Uurlonen

Art. 3.Op 1 januari 2014 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 u/week

37 u/week

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Hulparbeiders

13,13 EUR

13,43 EUR

Manoeuvres

13,13 EUR

13,43 EUR

Geoefenden

13,44 EUR

13,74 EUR

Spécialisés

13,44 EUR

13,74 EUR

Geschoolden

13,76 EUR

14,12 EUR

Qualifiés

13,76 EUR

14,12 EUR


Art. 4.Op 1 januari 2014 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maanden anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 u/week

37 u/week

38 heures/semaine

37 heures/semaine

Hulparbeiders

13,57 EUR

13,87 EUR

Manoeuvres

13,57 EUR

13,87 EUR

Geoefenden

13,88 EUR

14,21 EUR

Spécialisés

13,88 EUR

14,21 EUR

Geschoolden

14,24 EUR

14,58 EUR

Qualifiés

14,24 EUR

14,58 EUR


Art. 5.De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; en/of - door een interimovereenkomst.

Commentaar bij artikel 5 De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever.

Art. 6.De minimumuurlonen van het leidinggevend of toezichthoudend personeel en van de vaklieden worden vastgesteld door de overeenkomst tussen partijen volgens de plaatselijke gebruiken. Ze mogen evenwel niet lager zijn dan de minimumuurlonen van de geschoolde arbeiders.

Art. 7.In afwijking op artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, gelden voor arbeiders tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten volgende minimumlonen, uitgedrukt als een percentage van de in artikel 3 vermelde minimumlonen :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaar bij artikel 7 Deze minimumuurlonen van de jongere werklieden, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. HOOFDSTUK IV. - Koppeling van de uurlonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 8.De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumuurlonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid. HOOFDSTUK V. - Premie voor nachtarbeid

Art. 9.Voor de toepassing van de bepalingen van de artikelen 10 en 11 en onverminderd de bepalingen van de arbeidswet van 16 maart 1971 wordt het werk verricht tussen tweeëntwintig en zes uur als nachtarbeid beschouwd.

Art. 10.De nachtarbeid geeft recht op een loontoeslag van 20 pct. op het uurloon. Deze toeslag van 20 pct. kan verleend worden, hetzij in loon, hetzij in betaalde compensatierust.

Art. 11.Indien de toeslag voor nachtarbeid in betaalde compensatierust wordt verleend, dan geschiedt dit op zo'n wijze dat deze in de loop van de daaropvolgende kalendermaand vereffend is.

Is de compensatierust waarop de arbeider recht heeft hoger dan het aantal arbeidsuren van een normale arbeidsdag, dan wordt de bij artikel 10 voorziene toeslag in loon uitbetaald.

Is de compensatierust waarop de arbeider recht heeft gelijk aan het aantal arbeidsuren van één of meer arbeidsdagen, dan wordt de toeslag in betaalde rustdagen of in loon verleend.

Indien na toepassing van het in vorig lid bepaalde regeling, een saldo in uren overblijft onvoldoende om een volledige dag betaalde compensatierust te verlenen, dan wordt het saldo in loon uitbetaald. HOOFDSTUK VI. - Premie voor ploegenarbeid

Art. 12.Een minimum uurtoeslag van : - 0,47 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de morgenploeg; - 0,53 EUR wordt toegekend voor de arbeid geleverd in de namiddagploeg.

Behalve wanneer het anders voorzien wordt in het arbeidsreglement, zijn de arbeidsuren van de ploegen als volgt vastgesteld : - voor de morgenploeg : van 6 tot 14 uur; - voor de namiddagploeg : van 14 tot 22 uur. HOOFDSTUK VII. - Werken van laden en lossen

Art. 13.De werken van laden en lossen van schepen en schuiten geven recht op een loonbijslag van 20 pct. wanneer ze geschieden door middel van zakken die op de rug worden gedragen. Het manueel tillen van zakken van 100 kg is verboden. HOOFDSTUK VIII. - Geldigheid

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd, geregistreerd onder nummer 106138/CO/118 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 21 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 30 januari 2013).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en treedt buiten werking op 31 december 2015. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzeg door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^