Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 18 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204265
pub.
18/07/2014
prom.
08/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 39, zevende en elfde lid, gewijzigd bij de wetten van 13 april 2011, 11 juni 2011 en 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder;

Gelet op het advies nr. 1.812 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 25 september 2012;

Gelet op advies 52.983/1 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de toepassing van dit besluit wordt de werknemer die voldoet aan de voorwaarden bepaald door en krachtens artikel 30, § 2, tweede tot vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gelijkgesteld met de vader van het kind.".

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde koninklijk besluit, wordt vervangen als volgt : "De vergoeding bedoeld in artikel 39, tiende lid, van de Arbeidswet van 16 maart 1971, mag niet worden samen genoten met andere vergoedingen die zijn bepaald in het kader van een bijzondere beschermingsprocedure tegen ontslag.".

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Arbeidswet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971. Wet van 13 april 2011, Belgisch Staatsblad van 10 mei 2011.

Wet van 11 juni 2011, Belgisch Staatsblad van 20 juli 2011.

Wet van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad van 6 juni 2014.

Koninklijk besluit van 17 oktober 1994, Belgisch Staatsblad van 9 november 1994, Erratum Belgisch Staatsblad van 15 december 1994.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^