Koninklijk Besluit van 08 juli 2014
gepubliceerd op 31 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014204286
pub.
31/07/2014
prom.
08/07/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en - handel ressorteren (PC 324) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, vervangen bij de wet van 30 december 2001 en gewijzigd bij de wet van 4 juli 2011, en § 3, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 26 juni 1992;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel gegeven op 10 juni 2014;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de regeling van gedeeltelijke arbeid, die minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken omvat, ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden, onvermijdelijk voor een langere duur dan drie maanden moet kunnen ingevoerd worden voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren;

Overwegende dat de diamantsector geconfronteerd wordt met grote schommelingen op de markt evenals in het werkaanbod, dat de ondernemingen in deze sector in grote mate afhankelijk zijn van de diamantfabrikanten en de werkplanning derhalve zeer onregelmatig kan worden opgesteld waardoor de betrokken ondernemingen over een bepaalde overcapaciteit beschikken om de schommelingen in het werkaanbod op te vangen, en dat er een dringende noodzaak is om de vakkennis van de werknemers zo lang mogelijk te behouden;

Overwegende dat de huidige economische toestand het spoedig invoeren van een regeling van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden rechtvaardigt voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werklieden in het bezit van een loonboek en van de "bijzondere arbeidskaart diamantzagen, zaagverstellen of zaagtekenen" die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, en op hun werkgevers.

Art. 2.Bij volledig of gedeeltelijk gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden, vanaf de eerste arbeidsdag die op deze van de kennisgeving volgt.

De kennisgeving geschiedt door individuele schriftelijke mededeling aan de werkman, die het afschrift ervan voor ontvangst ondertekent.

Zij heeft plaats uiterlijk bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat.

Art. 3.De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst mag niet meer dan vier weken bedragen. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Art. 4.De maximumduur van de regeling van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld op vierentwintig weken, indien zij minder dan drie arbeidsdagen per week of minder dan één arbeidsweek per twee weken omvat.

Het maximum aantal werkloosheidsdagen bedraagt vijftien dagen per cyclus van vier weken.

Wanneer in een cyclus van vier opeenvolgende weken maximum tien werkloosheidsdagen noodzakelijk zijn, kan het ingevoerde stelsel met vier weken worden verlengd, mits een bijzondere kennisgeving aan de betrokken werklieden en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Deze kennisgeving geschiedt volgens dezelfde modaliteiten als voorzien bij artikel 2.

Art. 5.De overgang van het ene stelsel naar het andere kan maar gebeuren na de herneming van de volledige arbeid gedurende ten minste één volledige arbeidsweek.

Art. 6.Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de in artikel 2, tweede lid, bedoelde kennisgeving de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid ingaat, de datum waarop deze schorsing of die regeling een einde neemt, alsook de data waarop de werklieden werkloos worden gesteld.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 30 juni 2016.

Art. 8.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 3 juli 1978, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 29 december 1990, Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991.

Wet van 26 juni 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001.

Wet van 4 juli 2011, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^