Koninklijk Besluit van 08 juli 2018
gepubliceerd op 25 juli 2018

Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2018013011
pub.
25/07/2018
prom.
08/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013011

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


8 JULI 2018. - Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010318 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 3, 5° en 6° ;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mijnheer Steve Braem en Elliot Herman en Mevrouw Herlinde Baeyens hun ontslag hebben aangeboden als vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de volgende leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling wordt ontslag verleend: - Mijnheer Steve Braem, als vertegenwoordiger van de sector van het verbruik; - Mijnheer Elliot Herman, als vertegenwoordiger van de jeugdorganisaties; - Mevr. Herlinde Baeyens, als vertegenwoordigster van de jeugdorganisaties.

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling: - Mevr. Mathilde de Becker als vertegenwoordigster van de sector van het verbruik, ter vervanging van Mijnheer Steve Braem voor de resterende duur van zijn mandaat; - Mijnheer Julien Dubois als vertegenwoordiger van de jeugdorganisaties, ter vervanging van Mijnheer Elliot Herman voor de resterende duur van zijn mandaat; - Mevr. Nele Van Hoyweghen als vertegenwoordigster van de jeugdorganisaties, ter vervanging van Mevr. Herlinde Baeyens voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^