Koninklijk Besluit van 08 juni 2007
gepubliceerd op 19 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2007003317
pub.
19/06/2007
prom.
08/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen : - 250; - 2751, ingevoegd bij de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd bij de programmawet (I) van 27 december 2006 en de wet van 17 mei 2007; - 2756, ingevoegd bij de wet van 4 mei 2007; - 2757, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007; - 2758, ingevoegd bij de wet van 17 mei 2007; - 300, § 1; - 312;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op de artikelen : - 952, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006 en 12 maart 2007; - bijlage IIIbis, KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006 en 12 maart 2007; - bijlage IIIter, KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006 en 12 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 mei 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 mei 2007;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat : - dit besluit inzonderheid van toepassing is op de vanaf 1 april 2007 en 1 oktober 2007 betaalde of toegekende inkomsten; - het ten spoedigste ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Gelet op advies 43.197/2 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk II, KB/WIB 92, wordt het opschrift van afdeling IIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006, gewijzigd als volgt : « Afdeling IIbis. - Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 2751 tot 2758) ».

Art. 2.Artikel 952, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 maart 2007, wordt aangevuld als volgt : « 6° de schuldenaars beoogd in artikel 2756 van hetzelfde Wetboek, die bezoldigingen betalen of toekennen aan sportbeoefenaars beoogd in artikel 171, 1°, i en 4°, j, van dat Wetboek; 7° de werkgevers beoogd in artikel 2757 van hetzelfde Wetboek die bezoldigingen betalen of toekennen, en die : ofwel onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; ofwel erkend zijn voor uitzendarbeid die uitzendkrachten ter beschikking stellen van in het eerste streepje bedoelde ondernemingen; 8° de werkgevers beoogd in artikel 2758 van hetzelfde Wetboek, die zich uitsluitend bezighouden met de champignonteelt en vallen onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf.».

Art. 3.Artikel 952, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006 en 21 december 2006, wordt als volgt gewijzigd : a) in b, 3°, worden de woorden « 3° tot 5° » vervangen door de woorden « 3° tot 8° »;b) c, 1°, wordt vervangen als volgt : « 1° voor de in § 1, tweede lid, 1°, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan : - 32,19 pct.van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag wanneer een wettelijke overwerktoeslag van 20 pct. is toegepast; - 41,25 pct. van het bruto bedrag van de bezoldigingen dat als berekeningsgrondslag heeft gediend voor de berekening van de overwerktoeslag wanneer een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 pct. is toegepast; »; c) het punt c wordt als volgt aangevuld : « 8° voor de in § 1, tweede lid, 6°, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 70 pct.van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de belastbare bezoldigingen; 9° voor de in § 1, tweede lid, 7°, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 0,25 pct.van het bruto bedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen; 10° voor de in § 1, tweede lid, 8°, bedoelde schuldenaars : een negatief bedrag gelijk aan 6 pct.van het bruto bedrag van de bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen. ».

Art. 4.Bijlage IIIbis, KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2006 en 12 maart 2007 wordt vervangen als volgt : « Bijlage IIIbis. - Lijst van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten in toepassing van artikel 952, § 3, a, KB/WIB 92 01 Koopvaardij (Art. 2752, WIB 92) 02 bagger (Art. 2752, WIB 92) 03 zeesleepvaart (Art. 2752, WIB 92) 04 zeevisserij (Art. 2754, WIB 92) 05 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, 1ste lid, WIB 92) 06 ploegenpremies en nachtpremies (Art. 2755, WIB 92) 07 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, 2de lid, WIB 92) 08 overuren (Art. 2751, WIB 92, van toepassing tot en met 31 maart 2007) 09 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, 3de lid, 1°, WIB 92) 31 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, 3de lid, 2°, WIB 92) 32 wetenschappelijk onderzoek (Art. 2753, 3de lid, 3°, WIB 92) 41 sportbeoefenaar (Art. 2756, 1ste lid, WIB 92) 42 sportbeoefenaar (Art. 2756, 2de lid, WIB 92) 43 champignonteelt (Art. 2758, WIB 92) 44 overuren (Art. 2751, 4de lid, 2de streepje, WIB 92, van toepassing vanaf 1 april 2007) 45 overuren (Art. 2751, 4de lid, 1ste streepje, WIB 92, van toepassing vanaf 1 april 2007) 46 profit sector (Art 2757, WIB 92). ».

Art. 5.Bijlage IIIter, KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 2006 en 12 maart 2007 wordt aangevuld als volgt : « VI. De in artikel 952, § 1, tweede lid, 6°, bedoelde schuldenaars : Deze schuldenaars moeten ter beschikking houden van de administratie : 1° wat de sportbeoefenaars betreft die op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de vrijstelling wordt gevraagd, niet de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt : - de volledige identiteit; - in voorkomend geval, het nationaal nummer; - het bedrag van de betaalde bruto belastbare bezoldigingen; - het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing; 2° wat de niet in 1° bedoelde sportbeoefenaars betreft : - de volledige identiteit; - in voorkomend geval, het nationaal nummer; - het bedrag van de betaalde bruto belastbare bezoldigingen; - het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing en een gedetailleerde berekening van die bedrijfsvoorheffing; - het bewijs dat de helft van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werd besteed aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars zoals omschreven in artikel 2756, tweede en derde lid, WIB 92.

VII. De in artikel 952, § 1, tweede lid, 7°, bedoelde schuldenaars : Deze schuldenaars moeten een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin voor elke werknemer, de volledige identiteit, het nationaal nummer en het bedrag van de bruto bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

VIII. De in artikel 952, § 1, tweede lid, 8°, bedoelde schuldenaars : Deze schuldenaars moeten een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin voor elke werknemer, de volledige identiteit, het nationaal nummer, het bedrag van de bruto bezoldigingen voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen en het bewijs dat de werknemer in hoofde van wie de vrijstelling wordt gevraagd, tijdens de periode waarop de aangifte betrekking heeft, is tewerkgesteld in de champignonteelt. ».

Art. 6.Dit besluit is van toepassing op de bezoldigingen die worden betaald of toegekend : - vanaf 1 april 2007 voor de bepalingen die betrekking hebben op door de werknemer gepresteerd overwerk als bedoeld in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; - vanaf 1 oktober 2007 voor de bepalingen met betrekking tot de profit sector als bedoeld in artikel 2757 van hetzelfde Wetboek; - vanaf 1 januari 2008 voor de bepalingen met betrekking tot de sportbeoefenaars zoals bedoeld in artikel 2756 van hetzelfde Wetboek; - op een datum bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad voor de bepalingen met betrekking tot de champignonteelt zoals bedoeld in artikel 2758 van hetzelfde Wetboek.

Art. 7.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Programmawet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002.

Programmawet van 8 april 2003, Belgisch Staatsblad van 17 april 2003.

Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004, editie 2.

Wet van 20 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2005.

Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005.

Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, editie 2.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 3 april 2003, Belgisch Staatsblad van 22 april 2003.

Koninklijk besluit van 28 september 2003, Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2003, editie 2.

Koninklijk besluit van 4 mei 2004, Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004.

Koninklijk besluit van 16 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004, editie 2.

Koninklijk besluit van 4 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 23 juli 2004.

Koninklijk besluit van 11 maart 2005, Belgisch Staatsblad van 18 maart 2005, editie 3.

Koninklijk besluit van 4 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2005, editie 2.

Koninklijk besluit van 24 augustus 2005, Belgisch Staatsblad van 5 september 2005.

Koninklijk besluit van 8 december 2005, Belgisch Staatsblad van 9 januari 2006, erratum 31 januari 2006.

Koninklijk besluit van 8 januari 2006, Belgisch Staatsblad van 16 januari 2006.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^