Koninklijk Besluit van 08 juni 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011319
pub.
26/06/2007
prom.
08/06/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot vrijstelling van de informatieverschaffing bedoeld in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op advies 41.976/1 van de Raad van State, gegeven op 11 januari 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vaklui zijn vrijgesteld van de verplichting tot het verschaffen van alle informatie over de kilometerstand van een voertuig, voorzien in artikel 6, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, voor werken aan een voertuig die aan de volgende voorwaarden beantwoorden : 1° het totaal bedrag van de werken bedraagt niet meer dan 125 euro, BTW inbegrepen, en 2° de werken betreffen leveringen van goederen of diensten voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor privé-gebruik van het voertuig.

Art. 2.Onze minister bevoegd voor Consumentenzaken, Onze minister bevoegd voor Economie en Onze minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Mobiliteit, R. LANDUYT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^