Koninklijk Besluit van 08 juni 2009
gepubliceerd op 02 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000433
pub.
02/07/2009
prom.
08/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikel 42, § 1, vervangen bij de wet van 25 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies 46.512/4 van de Raad van State, gegeven op 18 mei 2009, in toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerde op 12 januari 1973;

Overwegende dat een wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen op 8 maart 2009 werd afgekondigd en moet worden bekendgemaakt; dat deze bepaling betrekking heeft op het bewijs van de familieband dat moet worden overgelegd door de vreemdeling die een verzoek tot gezinshereniging indient in de hoedanigheid van familielid van een vreemdeling, onderdaan van een derde land;

Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 gelijkaardige bepalingen voorziet als die van artikel 12bis, §§ 5 en 6, van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de vreemdeling die een verzoek tot gezinshereniging met een burger van de Europese Unie of een Belg indient, op basis van artikel 40bis of 40ter van de wet van 15 december 1980;

Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 gewijzigd moet worden, zodat de bewijslast van de familieband, die, overeenkomstig het voornoemde artikel, rust op de vreemdeling die in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Europese Unie of van een Belg in België wil verblijven, niet dwingender zou zijn dan de bewijslast die, overeenkomstig artikel 12bis van de wet van 15 december 1980, rust op de vreemdeling in de hoedanigheid van familielid van een vreemdeling, onderdaan van een derde land; dat deze wijziging noodzakelijk is gelet op het gelijkheidsbeginsel en het niet-discriminatie-beginsel, enerzijds, en het beginsel van het vrij verkeer van de Europese burgers en hun familieleden, anderzijds;

Overwegende dat, in antwoord op de opmerking van de Raad van State in verband met de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit, de voorgaande overwegingen, waarbij nog eens het feit komt dat de voornoemde wet van 8 maart 2009 zelf op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treedt, rechtvaardigen dat het onderhavig koninklijk besluit zijn inwerkingtreding op dezelfde manier als de genoemde wet vastlegt;

Op de voordracht van Onze Minister van Migratie- en Asielbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen door het koninklijk besluit van 7 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsband of het partnerschap niet kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden met andere geldige bewijzen die in dit verband worden voorgelegd.»; 2° er wordt een derde lid ingevoegd, luidend als volgt : « Indien dat niet mogelijk is, kan de minister of zijn gemachtigde overgaan of laten overgaan tot een onderhoud met het familielid en de burger van de Europese Unie waarbij het familielid zich wil voegen, of tot elk ander onderzoek dat noodzakelijk wordt geacht en in voorkomend geval, voorstellen om een aanvullende analyse uit te laten voeren.»

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgische Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Migratie- en asielbeleid, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^