Koninklijk Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 18 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöpératie »

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2015003236
pub.
18/06/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003236

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


8 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende aanstelling en ontslag van een Regeringscommissaris bij de « Belgische Technische Coöpératie »


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, artikel 28;

Overwegend dat het past om te voorzien in de plaatsvervanging van de heer Frank BLOMME, in verlof voor opdracht van algemeen belang;

Op voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.de Heer Koen DEVOLDERE, Inspecteur van financiën, wordt aangesteld in de hoedanigheid van Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Art. 2.Er wordt een eind gemaakt aan de aanstelling van de heer Frank BLOMME als Regeringscommissaris bij de Belgische Technische Coöperatie.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2015.

Art. 4.Onze Minister van Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting H. JAMAR


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^