Koninklijk Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015202878
pub.
30/06/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202878

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, artikel 60, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005;

Gelet op het advies van de Inspectrice van Financiën, gegeven op 16 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 7 april 2015;

Gelet op het advies 57.413/3 van de Raad van State, gegeven op 13 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Indien de overtreder of de natuurlijke of rechtspersoon die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor de betaling van de administratieve geldboete, deze niet binnen de vastgestelde termijn betaalt en als de in artikel 59 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bepaalde beroepsmogelijkheid uitgeput is, wordt hij door de in artikel 56 van voormelde wet bedoelde persoon, uiterlijk binnen de zestig kalenderdagen nadat de in artikel 59 van voormelde wet bepaalde beroepsmogelijkheid uitgeput is bij aangetekende brief met bericht van ontvangst ingebrekegesteld.

De ingebrekestelling vermeldt : 1° het bedrag van de administratieve geldboete;2° de termijn van 30 dagen binnen dewelke de boete te betalen is en 3° de melding dat, indien niet tijdig tot de betaling van het verschuldigde bedrag wordt overgegaan, het Agentschap de verschuldigde bedragen zal kunnen invorderen doormiddel van een dwangbevel.

Art. 2.De administratieve geldboetes kunnen worden ingevorderd bij wijze van dwangbevel door het Agentschap indien ze niet zijn betaald binnen de dertig dagen na de ingebrekestelling en vanaf het ogenblik dat het dwangbevel, door de in artikel 56 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bedoelde persoon uitvoerbaar is verklaard.

Het dwangbevel bevat de volgende gegevens : 1° de aanwijzing van het Agentschap als schuldeiser;2° de aanwijzing van de schuldenaar, hetzij de naam en voornaam en adres van de schuldenaar, of, in voorkomend geval, de benaming, zetel en ondernemingsnummer indien de schuldenaar een rechtspersoon is;3° een gedetailleerde afrekening van bedragen,, verschuldigd aan het Agentschap en waarvoor wordt overgegaan tot invordering bij wijze van dwangbevel;4° de reden of oorzaak van de schuld;5° datum van de openstaande schuld;6° datum van de aangetekende aanmaning;7° de uiterste betaaldatum;8° de rechtsgrond voor de invordering;9° de beroepsmogelijkheden alsook de termijnen die hiervoor gelden. Het dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot met bevel tot betaling binnen de 30 kalenderdagen.

Het uitvoerbaar verklaarde dwangbevel geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de niet-betaalde boetes die niet worden betaald na inwerkingtreden van het besluit en waarvoor de termijn van zestig dagen voorzien in artikel 1, eerste lid nog niet verstreken is.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2015 FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^