Koninklijk Besluit van 08 juni 2016
gepubliceerd op 16 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000380
pub.
16/06/2016
prom.
08/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-06-16 **** : 2016000380

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 JUNI 2016. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retributie


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. **** bespreking : **** **** van 19 december 2014 heeft in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een artikel 1/1 ingevoegd dat, voor bepaalde aanvragen voor een machtiging of toelating tot verblijf, de betaling voorschrijft van een retributie die de administratieve kosten voor de behandeling van deze aanvragen moet dekken. Conform de bevoegdheid die door de wetgevende macht aan Zijne Majesteit is toevertrouwd, beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit de vreemdelingen die een beurs voor studie en/of voor onderzoek genieten vrij te stellen van de betaling van de retributie.

Dit ontwerp wil ook de praktische regels vastleggen voor de inning van de bijdrage. 2. **** bespreking : Artikel 1 Dit artikel omschrijft wat men onder «*****» moet verstaan in de zin van de bepalingen inzake de bijdrage die de administratieve kosten dekt. In dit geval **** het niet enkel om de beurzen die zijn toegekend om hoger onderwijs te volgen, maar ook om de beurzen voor het verrichten van **** ter vergroting van de hoeveelheid kennis en met het oog op het gebruik van deze hoeveelheid kennis voor het ontwerpen van nieuwe toepassingen. **** echter misbruik te vermijden en om er zeker van te zijn dat de beurzen op ernstige wijze worden toegekend aan de personen die deze werkelijk nodig hebben, en ook zeker te zijn van het belang van de onderzoeksprojecten, kunnen niet alle «*****» de kosteloosheid genieten. **** betreft immers alleen de beurzen die geheel of gedeeltelijk zijn toegekend door of namens de **** overheden, de door de **** overheid overeenkomstig de nationale of communautaire wetgeving georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instellingen voor hoger onderwijs (universiteiten, hogescholen, hogere instituten, ****.), en de **** organisaties waarvan België lid is (onder meer de beurzen toegekend door de **** ****) en de stichtingen van openbaar nut (zoals het **** voor Wetenschappelijk Onderzoek, de **** ****, ****.).

Om het werk van de **** diplomatieke en consulaire posten in het buitenland en ook van de gemeenten enigszins te verlichten, wordt op de **** van de **** Directie **** **** een indicatieve lijst bekendgemaakt van de **** die een beurs kunnen toekennen. De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen zal erop toezien dat deze lijst wordt aangevuld en bijgewerkt.

Artikel 2 Dit artikel voert de kosteloosheid in voor de studenten en de onderzoekers die een beurs genieten.

Aangezien de beurzen van deze vreemdelingen rechtstreeks of onrechtstreeks worden gefinancierd door de overheden, is het logisch dat hen de kosteloosheid wordt toegekend. **** beslissen komt er immers op neer dat de overheden rechtstreeks de bijdrage betalen die een van hen (de **** Staat) heeft vastgelegd.

Wat de studenten betreft, moet worden onderstreept dat het niet alleen **** om de studenten die wensen «*****» aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling (wet 15 december 1980, artikel 58 ****.****.).

De buitenlandse onderdanen die onderwijs wensen te volgen aan een ander type van instelling op basis van artikel 9, van de wet van 15 december 1980, zullen ook de kosteloosheid kunnen genieten indien zij bursaal zijn zoals omschreven in artikel 1 van dit ontwerp.

Hetzelfde is van toepassing op de onderzoekers. **** betreft niet alleen de onderzoekers in de zin van richtlijn 2005/71/EG van de **** van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek (zoals omgezet in de artikelen 61/10 en volgende van de wet van 15 december 1980).

Ook de buitenlandse onderdanen die een onderzoeksproject willen uitvoeren op grond van artikel 9, van de wet van 15 december 1980, kunnen de kosteloosheid genieten mits zij een beurs hebben zoals deze is omschreven in artikel 1 van dit ontwerp.

Conform de opmerking die de **** van State in zijn advies 59.173/4, van 18 april 2016, in verband met dit ontwerp gemaakt heeft worden de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat over de status van langdurig ingezetene beschikken en die met het oog op studies of een onderzoeksproject meer dan drie maanden in België willen verblijven eveneens vrijgesteld van de betaling van de verschuldigde retributie, indien ze een beurs, zoals die gedefinieerd wordt door artikel 1 van dit ontwerp, ontvangen.

Om de kosteloosheid te kunnen genieten, moet het administratief dossier het bewijs bevatten dat de vreemdeling een beurs ontvangt die is toegekend door een van de «*****» instellingen of organisaties. **** bewijs kan worden geleverd door het voorleggen van het standaardmodel van attest dat op de **** van de **** Directie Dienst **** wordt geplaatst, of van een attest afgegeven door De **** Directie **** en Humanitaire Hulp («*****» genoemd) van de **** **** Zaken - «*****» genoemd - wanneer de beurs is toegekend, overeenkomstig artikel 1/1, 1°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, door of krachtens de wetgeving betreffende de **** Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 3 Indien de vreemdeling het bedrag van de retributie gedeeltelijk betaalt, wordt hij door de bevoegde overheid op de hoogte gebracht van deze gedeeltelijke betaling en wordt hem meegedeeld dat hij het overblijvend gedeelte van het verschuldigde bedrag moet betalen. **** beschikt over een bijkomende termijn van 30 dagen om dit te doen.

Indien hij dit niet doet, wordt zijn aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en behoudt de **** Vreemdelingenzaken het gedeeltelijk betaalde bedrag.

In zijn huidige redactie schrijft het koninklijk besluit niet voor binnen welke termijn de vreemdeling het bewijs van de aanvullende betaling moet leveren. De bijkomende termijn van 30 dagen is immers enkel bestemd voor de betaling. **** toestand creëert rechtsonzekerheid en leidt tot extra overlast aan werk (die kan worden vermeden) voor de overheden die de aanvragen niet-ontvankelijk moeten verklaren. Zij worden immer gedwongen gedurende een kortere of langere tijd de dossiers open te laten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de vreemdeling de aanvullende betaling uitvoert binnen de 30 dagen, maar dat hij het bewijs daarvan pas twee maanden later levert.

Het is absoluut noodzakelijk dat de overheden na een redelijke termijn de hangende dossiers kunnen afsluiten. **** bepaalt dit artikel dat de vreemdeling niet alleen de betaling van het overblijvend gedeelte moet uitvoeren binnen de vereiste termijn, maar dat hij binnen die termijn ook het bewijs van deze betaling moet leveren.

Deze wijziging zorgt dus voor rechtszekerheid en vergemakkelijkt het werk van de overheden die de aanvragen niet-ontvankelijk moeten verklaren.

Wij hebben de eer te zijn, ****, Van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van **** en Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****

8 JUNI 2016. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot vrijstelling van de beursstudenten en -onderzoekers van de retributie ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 1/1, ingevoegd door de **** van 19 december 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 11 februari 2016;

Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 14 maart 2016;

Gelet op de ****, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 59.173/4 van de **** van State, gegeven op 18 april 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de **** van **** en Binnenlandse **** en de **** voor **** en ****, en op het advies van de in **** vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1/1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 februari 2015, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1/1.Voor de toepassing van dit hoofdstuk dient onder beurs te worden verstaan : de toelage om een studie te volgen en/of **** te verrichten, geheel of gedeeltelijk toegekend door of voor rekening van : 1° de **** Staat, door of krachtens de wet van 19 maart 2013 betreffende de **** Ontwikkelingssamenwerking, of organisaties naar Belgisch recht die hij daartoe financiert krachtens artikel 27, § 5, van deze wet of krachtens artikel 5, § 2, 5° van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "**** **** Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht;2° de gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten;3° de instellingen voor hoger onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd op grond van de federale of ****;4° de **** organisaties van publiek recht waarvan België lid is; 5° de bij koninklijk besluit erkende stichtingen van openbaar nut."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1/1 ingevoegd, **** : "Artikel 1/1/1. § 1. **** voorbehoud van paragraaf 2, wordt het bedrag van de retributie bedoeld in artikel 1/1, van de wet, vastgelegd als volgt : 1° de vreemdeling jonger dan 18 jaar : gratis;2° de vreemdeling die 18 jaar of ouder is : de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9° en 10°, van de wet : 215 ****; de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3°, 4°, 6° en 7°, van de wet : 160 ****; de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 8°, van de wet : 60 ****. § 2. De afwijkingen van de betaling van de bedragen bedoeld in paragraaf 1, zijn vastgelegd als volgt : 1° de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3° en 4°, van de wet, ingediend door een vreemdeling bedoeld in artikel 10, § 1, 6°, van de wet : gratis;2° de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3° en 4°, van de wet, ingediend door de familieleden van een vreemdeling met de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat, voor zover zij deel uitmaakten van zijn gezin in de andere lidstaat : 60 ****;3° de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 6°, van de wet, ingediend door een alleenstaand gehandicapt kind dat ouder is dan 18 jaar, voor zover het een attest voorlegt dat uitgaat van een door de **** diplomatieke of consulaire post erkende arts dat aantoont dat het wegens zijn handicap niet in zijn eigen behoeften kan voorzien : gratis;4° de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 1°, 2°, 7°, 8° en 9°, van de wet, ingediend door een vreemdeling die een beurs geniet zoals bedoeld in artikel 1/1 : gratis.Daartoe moet de vreemdeling het bewijs voorleggen dat hij houder is van een beurs die is toegekend door een instelling of een overheid bedoeld in artikel 1/1, door middel van een **** waarvan het model is vastgesteld door de minister of met een attest afgegeven door de **** Directie **** en Humanitaire **** van de **** Overheidsdienst **** Zaken, Buitenlandse **** en Ontwikkelingssamenwerking. § 3. **** bedragen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 zijn per aanvraag en per persoon. **** betaling van het bedrag bedoeld in de paragrafen 1 en 2 wordt uitgevoerd door overschrijving op bankrekening ****57 6792 0060 9235.

De persoon die de betaling uitvoert vermeldt in de mededeling bij de overschrijving de naam en voornaam van de vreemdeling, zijn geboortedatum en nationaliteit, volgens deze structuur : "****".".

Art. 3.In artikel 1/2, § 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "uit te voeren en er het bewijs van te leveren" ingevoegd tussen het woord "bedrag" en de woorden "binnen een termijn" en worden de woorden "uit te voeren" geschrapt;2° in het derde lid, worden de woorden "1/1, § 2" vervangen door de woorden "1/1/1, § 3".

Art. 4.In bijlage 42, bij hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 februari 2015, worden de woorden "artikel 1/1, van het koninklijk besluit" vervangen door de woorden "artikel 1/1/1, van het koninklijk besluit" en worden de woorden ", en hij heeft er het bewijs niet van geleverd" ingevoegd na de woorden "geïnformeerd werd uitgevoerd".

Art. 5.De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit. **** te ****, 8 juni 2016. **** **** **** : De **** van **** en Binnenlandse ****, ****. **** De **** voor **** en Migratie, ****. ****


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^