Koninklijk Besluit van 08 juni 2016
gepubliceerd op 12 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 5

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202199
pub.
12/07/2016
prom.
08/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202199

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


8 JUNI 2016. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep (Overeenkomst geregistreerd op 21 oktober 2015 onder het nummer 129841/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel, de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers indien zij worden ontslagen, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1989 (koninklijk besluit van 23 januari 1990; Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990) en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 14 maart 1991 (koninklijk besluit van 13 september 1991; Belgisch Staatsblad van 3 december 1991), 26 mei 1993 (koninklijk besluit van 31 januari 1994;

Belgisch Staatsblad van 21 april 1994), 29 maart 1995 (koninklijk besluit van 27 september 1995; Belgisch Staatsblad van 11 november 1995), 21 mei 1997 (koninklijk besluit van 8 oktober 1998; Belgisch Staatsblad van 28 november 1998), 3 maart 1999 (koninklijk besluit van 31 mei 2001;

Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001), 2 mei 2001 (koninklijk besluit van 6 december 2002; Belgisch Staatsblad van 20 december 2002), 7 mei 2003 (koninklijk besluit van 9 oktober 2003; Belgisch Staatsblad van 19 november 2003), 24 mei 2005 (koninklijk besluit van 28 september 2005; Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2005), 27 juni 2007 (koninklijk besluit van 19 februari 2008; Belgisch Staatsblad van 8 april 2008), 27 mei 2009 (koninklijk besluit van 21 februari 2010;

Belgisch Staatsblad van 19 mei 2010), 4 mei 2011 (koninklijk besluit van 16 november 2011; Belgisch Staatsblad van 4 januari 2012) en 31 oktober 2013 (koninklijk besluit van 28 april 2014; Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2014) gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, voor een bepaalde duur te verlengen van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt meer bepaald afgesloten met betrekking tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt eveneens afgesloten in uitvoering van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 113 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 3.De in artikel 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde regeling van aanvullende vergoeding wordt voorzien voor de arbeiders die : 1° de leeftijd van 58 jaar of meer hebben bereikt of zullen bereiken op het einde van hun arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2016;2° voldoen aan de ter zake geldende voorwaarden voorzien in de wetgeving terzake en meer bepaald in het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, in het bijzonder artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007;3° ontslagen worden, behoudens wegens dringende reden zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten. De betrokken arbeiders zullen desgevallend door de werkgever uitgenodigd worden tot een onderhoud zoals voorzien in artikel 10 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Er zal, desgevallend, tot de ontslagprocedure worden overgegaan.

Art. 4.Voor de betrokken arbeiders gelden dezelfde voorwaarden en procedures als deze bepaald in de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever zal berekend worden zoals bepaald in de artikelen 6 en 7 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Bijgevolg zal deze aanvullende vergoeding gelijk zijn aan 50 pct. van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en het netto referteloon van de arbeiders. Voor de berekening van het voornoemd netto referteloon tot bepaling van de hoger vermelde aanvullende vergoeding wordt evenwel, vanaf 1 januari 2004, de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage van de arbeiders berekend op 100 pct. in plaats van 108 pct. van hun begrensd bruto maandloon.

Art. 5.De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde aanvullende vergoeding wordt overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, toegekend.

Art. 6.De in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde aanvullende vergoeding wordt maandelijks uitbetaald.

Zijn bedrag wordt, overeenkomstig artikel 8 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad : - gebonden aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake werkloosheidsuitkeringen; - herzien overeenkomstig de herwaarderings-coëfficiënt door de Nationale Arbeidsraad jaarlijks vastgesteld in functie van de evolutie van de regelingslonen.

Art. 7.De betrokken arbeiders in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag verbinden zich ertoe hun laatste werkgever onmiddellijk in te lichten indien zij een activiteit hernemen.

In geval van werkhervatting bij een andere werkgever of als zelfstandige zal de hogergenoemde aanvullende vergoeding, overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, doorbetaald worden.

Indien zij het werk niet hernemen zullen zij om de drie maand het bewijs voorleggen dat zij van de werkloosheidsuitkeringen blijven genieten.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2016.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 8 juni 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^